16.09.2014

Rostoucí mladá pracovní síla, rychle expandující střední třída pohánějící rostoucí domácí poptávku, a regionální trhy s výbornou výkonností, toto jsou znaky regionu jihovýchodní Asie, který by žádný investor neměl přehlédnout. Fond WIOF South-East Asia Performance Fund nabízí investorům možnost investovat do akcií a akciím příbuzných cenných papírů společností, které se nacházejí v zemích Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), a využít tak možnosti rostoucích ekonomik a trhů jedné ze světově nejvíce ekonomicky dynamických oblastí.

 

PROKAZATELNĚ LEPŠÍ

Fond byl opět oceněný nejvyšším ratingem (5 hvězdiček) mezinárodní společností Morningstar a řadí mezi nejlepších 10 % fondů v rámci kategorie Morningstar ASEAN Equity, tedy fondy investující do akcií region ASEAN.

 

S touto výkonností bude i nadále pokračovat, jelikož využívá atraktivní investiční základy, které nabízejí některé z nejvíce dynamických ekonomik světa, včetně:

 

  • Odhadované kombinované populace regionu s 500 mil. obyvatel a HDP dosahujícího 2 bil. USD.
  • Kombinované tržní kapitalizace 1,9 bil. USD.
  • Silné a rostoucí domácí poptávky tažené zvětšující se mladou pracovní sílou a rostoucí bohatou střední vrstvou.
  • Silný růst HDP, přičemž se očekává, že v následujících letech překoná růst v hlavních západních ekonomikách.

 

VÝKONNOST (USD)

 

 

REFORMY A PODPORA

Ekonomickou situaci, a následně i investiční příležitosti, zlepšuje i mnoho jiných zásadních faktorů. Vlády v regionu podporují svoje ekonomiky opatřeními ve fiskální politice a jiných oblastech, včetně snížení daně z příjmu, zvýšení minimálních mezd a výdajů na infrastrukturu a přestavbu, přičemž všechna tato opatření jsou zaměřena na zvýšení investování a domácí spotřeby. S ohledem na velmi slabý výhled globálního růstu se očekává, že země regionu ASEAN budou aktivně pokračovat v reformách, aby přilákaly další investice.

 

Potenciál regionu využily země, které se v ní nacházejí.

 

  • Ekonomická propojení mezi členy ASEANu neustále rostou a v posledních deseti letech v rámci regionu rostla rychleji než celkový export zemí ASEAN. Mnohé společnosti z regionu pravidelně rozšiřují svá pole působnosti za hranice svých států, aby dosáhly růstu zisků a diverzifikaci v rámci regionu.
  • Země ASEAN se zavázaly, že vytvoří zónu volného obchodu, výrobní základnu, investiční zónu a nakonec jednotnou integrovanou ekonomiku v rámci ASEAN regionu. Ekonomická komunita ASEAN (AEC) umožní jednoduší investování do regionu, a tím umožní vyšší konkurenceschopnost ASEAN zemí na světových trzích.
  • Některé země těžily z rostoucí korelace v rámci ASEAN trhů, navzdory tomu, že daný region se stává jednodílnou investiční destinací. To vyzdvihlo příležitosti, které by jinak mohli investoři přehlédnout.

 

OBCHOD S ČÍNOU

Region rovněž těží z růstu ostatních asijských trhů, obzvlášť z rostoucího obchodu s Čínou, která se má stát v následujících 20 letech největší světovou ekonomikou a nejdůležitějším importním partnerem regionu ASEAN. Obchodní propojení mezi zeměmi ASEAN a Čínou v posledních deseti letech prudce vzrostlo. Důkazem toho je nárůst exportu do Číny za posledních deset let ze 7% na 12% v roce 2013. Čína je největším externím obchodním partnerem zemí regionu. Vývoz do Číny jako procento z HDP vzrostl za stejné období ve všech zemích ASEAN. Mnohé země regionu zvýšily svůj podíl exportu do Číny, včetně finančních společností, které poskytují úvěry do Číny. Zároveň i Čína investuje do regionu nemalé částky peněz. Investice Číny v Asii rostly v posledních letech dvojciferným tempem, přičemž Čína financuje množství projektů v zemědělství, hydroenergetice, bytové výstavbě, železničním a těžebním průmyslu v ASEAN regionu. Zatímco tato situace vytváří nové pracovní příležitosti a poskytuje investiční podporu pro místní ekonomiku, zároveň vytváří tlak na domácí společnosti a jejich konkurenceschopnost.

 

GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENÍ

 

VÝHLED

Výhled pro region jako celek je do konce roku pozitivní. Regionální trhy přinesly v posledních měsících zlepšení růstu a do konce roku se očekává, že v něm budou pokračovat díky rostoucí investiční důvěře a zlepšující se ekonomické stabilitě a politickém klimatu v regionu. Hlavní ekonomiky zlepšily svojí monetární politiku, která tak jistě podpoří světový ekonomický růst v druhé polovině roku 2014. V některých zemích utichly obavy, které zatěžovaly trhy začátkem roku. Politická neschopnost v Thajsku začátkem tohoto roku způsobila snížení spotřeby a investicí a zároveň snížila odhady ekonomického růstu. Nicméně rostoucí důvěra v blízké budoucnosti v Thajsku vytvoří stabilní politickou situaci. Vojenský převrat způsobil, že se začaly rychle řešit některé citlivé otázky jako restrukturalizace v energetickém sektoru a řešení korupce revizí ve vedení státem vlastněných společností. V Indonésii se po volbách očekává zdůraznění investic do infrastruktury a zvýšení tlaku na uskutečňování reforem v energetickém sektoru. V střednědobém i dlouhodobém horizontu zůstává region velmi slibnou investiční destinací s ohledem na rychlý růst ekonomik a střední třídy v ASEAN regionu.

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnost CIMB-Principal Asset Management, oceněný investiční specialista z Asie, který je součástí CIMB Group, čtvrté největší bankovní skupiny v regionu jihovýchodní Asie. Společnost má komplexní tým 50 investičních profesionálu v rámci regionu, kteří využívají znalosti místních podmínek a přítomnosti v regionu. Tímto zabezpečují, že klienti dostanou nejlepší množnou službu.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.