15.10.2014

U niektorých investorov môže zohrať etika pri výbere investície dôležitejšiu úlohu, ako čokoľvek iné. Fond WSF Global Equity Fund umožňuje investorom uspokojiť svoje etické požiadavky a získať finančnú odmenu. Ponúka prístup na globálne trhy a k investičnému sektoru, ktorý v posledných rokoch dramaticky rástol.

 

RASTÚCI TRH

Investovanie na základe etických kritérií zažilo v posledných desiatich rokoch značný nárast. Na základe prieskumu spoločnosti EIRIS za posledných desať rokov sa objem investícií na základe etických kritérií takmer strojnásobil. Nárastu napomohli najmä investori, ktorý požadujú od investičných produktov, aby spĺňali ich etické kritéria alebo náboženské hodnoty. Stále viac a viac investorov sa stretáva s takýmito produktami, čo rovnako prináša benefit pre tieto investičné nástroje, pričom si títo investori uvedomujú, že takéto produkty neznamenajú zníženie potencionálnych výnosov. Mnohý investori si uvedomili s nástupom finančnej krízi, že etické investície rovnako ako WSF Global Equity Fund neinvestujú do vysoko zadĺžených spoločností. V časoch finančnej krízy akcie mnohých zadĺžených spoločností dramaticky poklesli. Avšak WSF Global Equity Fund dodržiava prísne kritériá, ktoré nedovoľujú investovať do spoločností, ktoré dosahujú úroveň dlhu nad primerané hodnoty.

 

Ian Lancaster, výkonný riaditeľ spoločnosti Cogent Asset Management Ltd a manažér portfólia pre fond WSF Global Equity Fund, vysvetľuje: „Fond je vhodný pre akéhokoľvek investora so silne vyvinutými sociálnymi mravnými princípmi, investora, ktorý nechce investovať do alkoholu, hazardných hier alebo tabakového priemyslu, pozerá sa skepticky na pridanú hodnotu pre spoločnosť zo strany konvenčného bankového systému a ktorý chce investovať do spoločností s konzervatívnym financovaním a nízkymi úrovňami dlhu.

 

„Akcie spoločností, ktoré vyberáme do portfólia ponúkajú prístup do sveta finančne konzervatívnych spoločností, ktoré v minulosti poskytovali dobrú návratnosť investícií s relatívne nízkou úrovňou volatility. Tieto atribúty majú potenciál zlepšiť výkonnosť portfólia ktoréhokoľvek investora.”

 

SVETOVÝ LÍDER

Nie je to však iba narastajúca popularita investovania na základe etických princípov, ktorá investície do fondu WSF Global Equity Fund tak zatraktívňuje. Fond opakovane preukázal svoje kvality výkonnosťou vo svojej triede. Tu sú niektoré ďalšie úspechy, ktoré dosiahol:

 

  • V roku 2012 získal titul Najlepší islamský fond (globálne „shariah“ akciové fondy) na udeľovaní prestížnych cien Islamic Business and Finance Awards.
  • V roku 2013 bol nominovaný na titul Najlepší islamský fond (globálne „shariah“ akciové fondy) na udeľovaní prestížnych cien Islamic Business and Finance Awards.
  • Podľa medzinárodnej ratingovej agentúry Morningstar, zoskupujúcej fondy z celého sveta mal fond v roku 2011 najlepšiu výkonnosť v rámci kategórie islamských globálnych akciových fondov.
  • Neustále patril medzi najlepšie fondy investujúce podľa práva Shariah v globálnej kategórii Islamic Global Equity spoločnosti Morningstar od svojho vzniku v roku 2010.
  • Bol ocenený najvyšším ratingom od spoločnosti Morningstar, piatimi hviezdami, pričom toto ocenenie získal za troj ročnú výkonnosť od vzniku fondu. Výkonnosťou fondu (triedy I) sa zaradil medzi 10% najlepších fondov v rámci kategórie “Islamic Global Equity“ – globálne islamské fondy.

COGNITION

Manažér portfólia vyberá akcie pomocou dynamického multifaktorového procesu hodnotenia akcií od spoločnosti Cogent pod názvom Cognition. Cognition systematicky preveruje tisícky údajových položiek v investičnom portfóliu fondu, čím sa identifikujú spoločnosti s takými charakteristikami, ktoré im dodávajú potenciál na prekročenie výkonnosti voči benchmarku.

 

• Cognition neustále monitoruje trh, pričom mení svoje preferencie medzi investičnými "štýlmi" zameranými na hodnotu (Value), rast (Growth), “Momentum“, kvalitu, nízku volatilitu a finančnú stabilitu, keďže pozornosť trhu je zameraná práve na tieto štýly.

• Detailná analýza ekonomických sektorov naprieč šiestimi geografickými regiónmi umožňuje systému Cognition sledovať najsľubnejšie typy charakteristík spoločností na základe podmienok lokálnych trhov.

•  Spoločnosti, ktoré ponúkajú najpresvedčivejšie kombinácie najobľúbenejších investičných štýlov, sú hodnotené najvyššie a tvoria jadro portfólia.

•  Investičný proces Cognition sa používa pri investovaní do portfólia, ktoré tvorí približne 100 až 150 spoločností z rozvinutých krajín v rámci celého sveta.

GLOBÁLNE ÚVAHY

Globálny investičný dosah fondu sa transformuje do jednej z kľúčových tém dnešného investora: rastúcej globalizácie trhov. Dopad globálnych problémov (technológie, outsourcing, zmeny v životnom prostredí, atď.) sa stáva dôležitejším dokonca aj pre tie spoločnosti, ktoré podnikajú v tradičných odvetviach priemyslu v regióne. Investori musia preto pri odhade investičných príležitostí zvažovať medzinárodné trendy a hodnotenia. Nie je to ani zďaleka jednoduchá úloha. Je to však úloha, na ktorú je Cognition ideálnym prostriedkom, vďaka svojej schopnosti súbežne analyzovať viaceré geografické regióny a segmenty trhu.

 

VÝHĽAD

Zdá sa, že ekonomické zotavenie v USA dnes stojí na pevných základoch a akékoľvek obavy investorov sa sústreďujú na iné regióny. Perspektíva pre Európu ale nevyzerá tak dobre, vzhľadom na zadrhávajúci sa rast a konflikt v Ukrajine, ktorý prináša potencionálne riziká pre ekonomický rast kontinentu. Medzitým, investori prehodnocujú atraktivitu rozvojových trhov, pretože niektorí vnímajú akcie rozvinutých trhov ako nadhodnotené. Fond je nastavený tak, aby dokázal využiť rozmanité príležitosti na globálnych trhoch, čo vyplýva hlavne z unikátneho investičného procesu fondu. Portfólio manažér sa nesústreďuje na prekonanie výkonnosti trhov prostredníctvom priameho zamerania sa na jednotlivé sektory alebo meny, skôr sa snaží porozumieť a využiť súčasné ekonomické prostredie v rozličných regiónoch sveta. Investovanie sa preto zameriava smerom na dominantné investičné témy.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je investičný špecialista, spoločnosť Cogent Asset Management Ltd. Spoločnosť je spravovaná tímom špecialistov, ktorý majú dlhodobé skúsenosti na svetových trhoch, a ktorých investičné snaženie bolo ohodnotené radou ocenení. Spoločnosť vyvinula unikátny investičný systém na správu akcií, ktorý starostlivo vyberá akcie na základe jasne kvantifikovateľných kritérií a tým znižuje negatívny vplyv subjektívnych úsudkov, ktoré ovplyvňujú investičný proces.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií žiadneho z podfondov World Shariah Funds PCC Ltd (“WSF“) alebo reklamu a propagáciu v krajinách, v ktorých nie sú podfondy WSF registrované na predaj. Trident Fund Services (Guernsey) Limited a WSF sú registrované a majú licenciu od Guernsey Financial Services Commission podľa zákona o ochrane investorov (Bailiwick of Guernsey) z roku 1987. Registračné číslo spoločnosti je: 51802. Spoločnosť WSF získava informácie zo starostlivo vybraných zdrojov považovaných za spoľahlivé a  všetky informácie považuje za správne v čase ich uvedenia.  V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže výkonnosť v krátkych časových úsekoch podliehať významným zmenám. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa obvykle vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. Všetky dokumenty potrebné na uskutočnenie investície, vrátane Dokumentov súvisiacich s fondom sú dostupné a môžu byť získané prostredníctvom spoločnosti Trident Fund Services (Guernsey) Limited alebo na stránke www.wsffunds.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WSF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WSF a tohto konkrétneho podfondu (ov), ktorými sú najmä posledná výročná správa a Offering Memorandum a príslušný Doplnok, ktoré špecifikujú konkrétne riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WSF vhodnou investíciou.