03.11.2014

Dzięki szybko rosnącym inwestycjom zagranicznym, ogromnym rezerwom towarowym, szybko poprawiającej się koniunkturze gospodarczej i pojawiającym się rynkom konsumenckim, Afryka jest kontynentem, którego inwestorzy nie mogą pominąć. Fundusz WIOF African Performance Fund daje im dostęp do całego bogactwa możliwości inwestycyjnych w regionie, który jest liderem wzrostu i dobrze rokuje na przyszłość.

CORAZ LEPSZE WARUNKI

W przeszłości Afrykę często postrzegano jako kontynent zmagający się z plagą nędzy, głodu, wojen, bezprawia i ogromnymi problemami infrastrukturalnymi. Choć przed niektórymi rejonami kontynentu faktycznie stoją ogromne wyzwania, ogólny obraz jest jednak coraz bardziej obiecujący.

 

Garść podstawowych danych statystycznych pokazuje ogromny potencjał Afryki:

 

  • W Afryce mieszka 13% światowej populacji.
  • Afryka jest większa od USA, Chin, Europy, Indii i Argentyny łącznie i zajmuje 20% powierzchni lądu na kuli ziemskiej.
  • W Afryce znajduje się 12% światowych gruntów rolnych.
  • Afryka posiada ponad 30% zasobów mineralnych/kopalnych świata.

 

Bardziej szczegółowe wskaźniki pokazują jak dalece gospodarki tego kontynentu rozwinęły się w ostatnich latach:

 

  • Gospodarka afrykańska notowała wzrost na poziomie 5% rocznie w ciągu ostatnich 15 lat, a niektóre gospodarki tego kontynentu należą do najszybciej rozwijających się na świecie.
  • Według danych MFW, sześć z dziesięciu najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie w latach 2001-2010 to gospodarki afrykańskie. Najnowsze prognozy MFW mówią, że w Afryce znajdzie się 11 na 20 najszybciej rozwijających się gospodarek do 2017 roku.
  • Wartość całkowitego PKB Afryki wzrosła trzykrotnie od 2000 roku, a usługi stanowią teraz 60% średniej wartości dodanej.
  • Pojawiają się rynki konsumenckie, które szybko rozwijają się na całym kontynencie. Szacuje się, że wydatki konsumentów wzrosną więcej niż dwukrotnie w ciągu najbliższych 15 lat.
  • Wymiana handlowa kontynentu z resztą świata wzrosła czterokrotnie od 2000 roku. UE jest jego największym partnerem handlowym, choć wzrosła też wymiana handlowa z innymi partnerami, głównie z krajów wschodzących.

 

 

TOWARY I NIE TYLKO

Ogromne bogactwo zasobów naturalnych na tym kontynencie, w tym metali szlachetnych, ropy, rud miedzi i żelaza oraz olbrzymie obszary gruntów rolnych, czynią towary ważnym elementem rozwoju afrykańskiej gospodarki. Jednak pomimo swojej ważnej roli, według światowej firmy konsultingowej Ernst & Young, od roku 2000 towary przyczyniają się do rozwoju kontynentu w stopniu mniejszym niż jedna trzecia. Pozostała część pochodzi z korzystnego połączenia innych sektorów.  Należy do nich sektor usług finansowych, który rośnie i staje się coraz bardziej wyrafinowany. Podczas gdy sektor bankowy w Afryce ma stabilną pozycję i należy do jednych z najaktywniejszych na wielu światowych giełdach, inne obszary sektora finansowego, jak na przykład ubezpieczenia i finansowanie hipoteczne, są mniej rozwinięte,. Dynamicznemu rozwojowi afrykańskiej klasy średniej i wzrastającym dochodom gospodarstw domowych towarzyszy szybki przyrost nowych możliwości w sektorze dóbr konsumpcyjnych i usług, w tym w branży telekomunikacyjnej. Afrykański Bank Rozwoju przewiduje, że do 2030 r. na przeważającym obszarze Afryki większość społeczeństwa należeć będzie do klasy średniej, a wydatki na dobra konsumpcyjne wzrosną do 2,2 bln USD, przewyższając ponad dwukrotnie obecny poziom. Populacja Nigerii, największego rynku konsumenckiego w Afryce, wynosi obecnie 170 milionów ludzi i, według szacunków, do 2050 r. podwoi się, co stwarza ogromny potencjał konsumpcyjny.

 

 

ATRAKCYJNE INWESTYCJE

Atrakcyjność kontynentu podkreśla fakt, że jest on w tej chwili jednym z najważniejszych obszarów inwestycyjnych na świecie. BIZ na obszarze Afryki subsaharyjskiej wzrosły o 4,7% w 2013 r., od 2007 r. notowały roczne tempo wzrostu na poziomie 19,5% przy szacowanym wzroście całkowitej wartości inwestycji w Afryce o 12,9% w 2013 r. Południowa Afryka, Nigeria oraz Kenia - trzy główne rynki inwestycyjne funduszu - to regionalne centra napędzające BIZ. Pierwszy z powyższych krajów stanowi główny cel inwestycji zagranicznych w kraju dzięki sile swojej gospodarki - w latach 2012 i 2013 otrzymał on przynajmniej dwukrotnie większą liczbę projektów BIZ niż drugi co do wielkości odbiorca. Jednocześnie Kenia, druga pod względem liczby zanotowanych projektów BIZ na kontynencie afrykańskim w 2013 r., postrzegana jest przez wielu inwestorów jako furtka prowadząca do innych wschodnioafrykańskich rynków konsumenckich. Niedawne odkrycie ropy naftowej podwyższyło jeszcze atrakcyjność tego kraju. Jeśli chodzi o Nigerię, sam jej rozmiar daje atrakcyjne możliwości inwestycyjne - tamtejszy PKB stanowi ponad 80% całkowitego wyniku PKB Afryki Zachodniej. Populacja Nigerii to prawie 170 milionów osób, a poprawa warunków środowiska biznesowego jest głównym czynnikiem przyciągającym inwestorów.

 

Inwestycje są również globalnie zróżnicowane. USA i Wielka Brytania to najwięksi inwestorzy w Afryce, ale azjatyccy inwestorzy także chcieliby skorzystać z możliwości jakie oferuje ten kontynent.  Od 2014 r. Indie wdrożyły 342 projekty BIZ; Chiny to dziś największy partner handlowy kontynentu - ich inwestycje wzrosły od 10 mld USD w 2000 r. do 200 mld USD w zeszłym roku. W 2013 r. projekty inwestycyjne Japonii na rok 2014 wzrosły o 75%. Tymczasem inwestycje wewnątrzafrykańskie, postrzegane przez ekonomistów jako kluczowe dla poprawy wzrostu gospodarczego krajów i rozwoju przemysłu, a co za tym idzie możliwości inwestycyjnych, również wykazują wzrost. Udział projektów wewnątrzafrykańskich w obrębie kontynentu afrykańskiego osiągnął swoje maksimum w 2013 r. Afryka posiada wiele regionalnych wspólnot gospodarczych, w tym Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej (COMESA) oraz Wspólnotę Wschodnioafrykańską (EAC), które pozytywnie wpływają na warunki handlu wewnątrz Afryki oraz rozwój gospodarczy.

 

Co ważne, wiele przedsiębiorstw uważa, że sprawy mogą się mieć tylko lepiej: spółki mające siedzibę w Afryce reinwestują zyski i cementują swoją pozycję na kontynencie. W najnowszym badaniu przedsiębiorstw wykonanym przez grupę Ernst &Young, 60% respondentów uznało, że Afryka stała się w 2013 r. bardziej atrakcyjna, a prawie 3/4 stwierdziło, że atrakcyjność regionu wzrośnie w ciągu kolejnych lat.

 

POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY

Potencjał rynku afrykańskiego dodatkowo wzmacniają czynniki demograficzne. Podczas gdy wiele krajów rozwiniętych zmaga się z problemem starzejących się społeczeństw, blisko połowa liczącej miliard ludzi populacji Afryki jest w wieku od 5 do 24 lat. Młodość populacji Afryki to jeden z czynników najsilniej stymulujących zrównoważony rozwój gospodarki tego kontynentu. Co więcej, szacuje się, że do 2050 r. liczba ludności w Afryce zwiększy się dwukrotnie i osiągnie 2 miliardy.

 

PERSPEKTYWY

Perspektywy gospodarcze dla Nigerii są optymistyczne. Przewiduje się, że lata 2014 i 2015 nadal odznaczać się będą silnym wzrostem gospodarczym, a sektory rolnictwa, handlu oraz usług będą sobie dobrze radzić. Kraj ten powinien również skorzystać na wzroście cen ropy naftowej, częściowo z powodu napięć w innych regionach produkujących ropę, jak Bliski Wschód czy Rosja. W Kenii, pomimo iż turystyka narażona jest na ataki ze strony grup terrorystycznych z sąsiadującej Somalii, pozostałe sektory radzą sobie dobrze. Szacuje się, że poziom wzrostu gospodarczego w roku 2014 przewyższy ten z roku 2013. Tymczasem gospodarka egipska także przyśpiesza w tempie jakiego nie doświadczyła od trzech lat, w otoczeniu bardziej stabilnego środowiska gospodarczego i wzrostu zaufania. I chociaż turystyka pozostaje w tyle, inne sektory, takie jak produkcja i budownictwo, pomagają napędzać wzrost gospodarczy. Zaufanie biznesu idzie w ślady rządu w sprawie priorytetowego potraktowania reform fiskalnych; istnieją silne przesłanki, że gospodarka jest na drodze do solidnego, choć stopniowego, ożywienia. Po długim okresie strajków w kluczowym dla kraju sektorze górniczym, gospodarka RPA stoi przed pewnymi wyzwaniami, a poziomy zaufania biznesu są niskie. Zachęcający jest jednak wzrost w poszczególnych sektorach, a dla inwestorów nadal atrakcyjne pozostają długookresowe podstawy rynkowe, takie jak posiadanie najsilniejszego sektora finansowego oraz sieci infrastrukturalnej na kontynencie, a także duży i rozwijający się sektor prywatny.

 

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym funduszu jest Sanlam Investment Management (Pty) Ltd (“SIM”), firma zarządzająca aktywami o wielu specjalnościach, oferująca swoim klientom szeroki wachlarz usług z zakresu zarządzania portfelem inwestycyjnym i programów inwestowania zbiorowego, adresowanych zarówno do klientów indywidualnych jak i korporacyjnych.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.