13.11.2014

Investorům do akciových trhů Latinské Ameriky nabízí fond WIOF Latin American Performance Fund přístup do regionu se silným růstem, solidními fundamenty a výhodnými investičními příležitostmi. Fond opakovaně překonává svoji konkurenci, což dokazují početná ocenění a nejvyšší rating (5 hvězd) od mezinárodně uznávané ratingové agentury Morningstar, která se zaměřuje na fondy z celého světa.

 

Proč Latinská Amerika?

Země Latinské Ameriky rostly rychleji než vyspělé země, pokud bereme v úvahu Brazílii, Mexiko, Čile, Kolumbii a Peru jako celek. HDP těchto zemí rostlo v roce 2008 až 2013 průměrným tempem 3,8% p. a., přičemž ekonomiky USA, Velké Británie a Japonska dosahovaly nízkého nebo negativního růstu. V porovnání s těmito zeměmi zůstává v latinskoamerickém regionu silnější i dlouhodobý výhled růstu. Ačkoliv každou zemi Latinské Ameriky stále čekají výzvy, kterým musí čelit, bylo učiněno dost snahy o napravení nesprávných rozhodnutí z minulosti. Jedním ze světlých bodů je snižování veřejného zadlužení. Fond se zaměřuje na země, které mají významně nižší zadlužení veřejného sektoru než ostatní vyspělé země. Podle údajů z roku 2013 dosahuje Brazílie nejvyší úrovně veřejného dluhu vůči HDP v regionu, téměř 60% z HDP. Avšak v porovnání s dluhem USA, který dosahuje 72%, je na tom podstatně lépe. Dá se říci, že region dosahuje ještě nižšího zadlužení proti rozvinutým zemím, když vezmeme v úvahu celkový dluh k HDP včetně dluhu soukromého sektoru. Navíc se předpokládá, že ekonomický růst v nadcházejícím období nebude poháněný komoditami jako v první dekádě roku 2000. Klíčové země investiční sféry fondu do značné míry posilnily celkové základy svých ekonomik, a to snížilo jejich citlivost a provázanost na pokles cen komodit. Tyto země zvýšily roli domácích trhů v rámci svých ekonomik a tento vývoj nadále nabírá na síle a významu.

 

Jak uvádí portfolio manažer fondu, Fernando X. Donayre: „Z dlouhodobého hlediska předpokládáme pozitivní vývoj regionu, vzhledem k pevným základům ekonomiky Latinské Ameriky.“

Očekávaný růst HDP

 

2014

2015

2016

2017

2018

Růst 5 let

 

p.a.

USA

1.7%

3.0%

3.0%

3.3%

2.9%

2.8%

Velká Británie

3.0%

2.5%

2.0%

2.1%

2.5%

2.4%

Japonsko

1.4%

1.2%

0.9%

1.2%

1.1%

1.1%

Brazílie

1.2%

1.7%

2.6%

4.2%

4.2%

2.8%

Chile

3.0%

3.8%

4.3%

4.6%

4.6%

4.1%

Kolumbie

4.8%

4.8%

4.7%

4.5%

4.5%

4.6%

Mexiko

2.7%

3.8%

3.9%

3.3%

3.3%

3.4%

Peru

5.2%

5.6%

5.5%

6.0%

6.0%

5.7%

Latinská Amerika průměr

3.4%

3.9%

4.2%

4.5%

4.5%

4.1%

Zdroj: Bloomberg/IMF

 

ZEMNĚ REGIONU

Brazílie: Dlouhodobý růst pro Brazílii vyplývá z více důvodů, především díky nárůstu střední třídy a celkové kupní síly obyvatelstva, která v posledních letech výrazně vzrostla a zároveň se očekává, že by měla podpořit růst v následujících letech. Brazílie má dnes silnější ekonomiku než před dekádou, její fundamenty podporují rozvoj společností se silným obchodním zastoupením v rámci různých domácích sektorů, jako například sektory vázané na spotřební zboží, ale i technologie či bankovní služby.

 

Mexiko: Reformy v Mexiku, které uskutečnila vláda prezidenta Peña Nieta, mohou urychlit ekonomický růst země a podpořit růst v následujících letech. Ekonomika Mexika se zlepšuje a její budoucí vývoj je velmi důležitý. Ačkoli bylo Mexiko v první dekádě nového milénia zastíněno růstem Brazílie, dnes vstoupilo do popředí v rámci Latinské Ameriky, především kvůli oživení a nárůstu konkurenceschopnosti výrobního sektoru a díky smělým reformám prezidenta a jeho vlády. Důležité je, že mexické peso má nejvíce podhodnocenou měnu ze zemí Latinské Ameriky a zároveň disponuje Mexiko nejkonkurenceschopnějším výrobním sektorem v globálním měřítku.

 

Chile: Chile by si mělo udržet svůj status „nejlépe spravované ekonomiky“ v rámci Latinské Ameriky vzhledem k excelentnímu dlouhodobému výhledu růstu a zároveň díky faktu, že vláda udělala pro velikost a růst kupní síly střední třídy mnohem víc než ostatní země regionu. Ale hodnotově zaměřený investor ví, že historicky byly akce chilských společností vždy nadhodnocené v porovnání s ostatními akciemi regionu. Momentálně se zdá, že ceny akcií se dostávají na atraktivní úroveň z fundamentálního hlediska, vzhledem ke korelaci mezi ekonomickým vývojem v Chile a čínskou poptávkou po mědi. To zjednodušeně znamená, že se zveličuje význam chilského vývozu mědi do Číny a zapomíná se na stabilitu ekonomického modelu země.

 

Kolumbie: Díky zlepšující se bezpečnostní situaci zažívá ekonomika Kolumbie velký růst. Pokles na trzích během roku 2013 nabídl investiční příležitosti za atraktivní ceny. Jednou ze zajímavých oblastí jsou pro nás investice vlády do infrastruktury, kdy se země pustila do velmi ambiciózního programu pro její rozvoj.  V posledních deseti letech investovala Kolumbie do rozvoje silniční infrastruktury v průměru méně než 1% HDP. V roce 2012 začala země implementovat potřebnou politiku zvyšování výdajů do infrastruktury, která by měla pokračovat i v příštích letech.

 

Peru: Ekonomický růst v Peru byl za posledních pár let jednou z nejpůsobivějších změn v rámci Latinské Ameriky. Země dosahovala vysoké míry růstu, nízké inflace a vláda se chovala proaktivně k rozvoji trhu. Politické prostředí za vlády levicově orientovaného prezidenta Humaly, který se choval velmi pragmaticky, se zlepšilo. Ačkoli se investice do těžebních projektů zpomalily (dnes tvoří 15 až 20% HDP), nízká míra zadlužení země vůči HDP by měla vytvořit prostor pro nárůst vládních výdajů. Vzhledem k tomuto příznivému výhledu by se Peru mělo stát nejrychleji rostoucí ekonomikou v rámci hlavních zemí Latinské Ameriky a peruánské společnosti by měly také těžit z tohoto prudkého růstu.

 

GEOGRAFICKé ROZLOžENí

 

VÝHLED

I když se v posledních měsících mnozí investoři zaměřovali na prezidentské volby v Brazílii a význam jejich výsledku pro budoucnost této oblasti, portfolio manažeři fondu se domnívají, že makroekonomické i politické faktory kterékoliv země Latinské Ameriky se velmi těžko předpovídají, stejně jako jejich přímý vliv na jednotlivé společnosti. Proto nejsou politické změny v Brazílii pro nás natolik relevantní, aby změnily naší současnou investiční strategii, která je založená na silných společnostech za podhodnocené nebo rozumné ceny, přičemž poskytují diskont v porovnání s konkurencí v ostatních zemích Latinské Ameriky. V Peru se předpokládá, že zlepšující se politické prostředí umožní místním společnostem profitovat z následného prudkého ekonomického růstu a v Mexiku se do centra pozornosti dostávají odvážné reformy vlády a oživení výrobního sektoru, které přináší pozitivní výhled pro tuto zemi. Na chilském akciovém trhu se objevují velmi zajímavé, podhodnocené investice díky faktu, že mnozí investoři přeceňují vliv mírného růstu čínské poptávky po komoditách na čilskou ekonomiku. Ekonomika Kolumbie postupně roste a na jejím akciovém trhu se objevují zajímavé investiční příležitosti vzhledem k poklesu v posledním roce.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnost INCA Investments z Latinské Ameriky. Společnost INCA je tvořena skupinou investičních profesionálů z Latinské Ameriky. Jedná se o zkušený investiční tým, který investuje na latinskoamerických trzích od začátku 90. let minulého století, a tým analytiků specializujících se na nejdůležitější sektory regionu.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.