13.11.2014

Investorom do akciových trhov Latinskej Ameriky ponúka fond WIOF Latin American Performance Fund prístup do regiónu so silným rastom, solídnymi fundamentami a výhodnými investičnými príležitosťami. Fond opakovane prekonáva svoju konkurenciu, čo dokazujú početné ocenenia ako aj najvyšší rating (5 hviezd) od medzinárodne uznávanej ratingovej agentúry Morningstar, ktorá sa zameriava na fondy z celého sveta.

 

PREČO LATINSKÁ AMERIKA?

Krajiny Latinskej Ameriky rástli rýchlejšie ako rozvinuté krajiny ak berieme do úvahy Brazíliu, Mexiko, Čile, Kolumbiu a Peru ako celok. HDP týchto krajín rástlo v rokoch 2008 až 2013 v premerným tempom 3,8%p.a., pričom ekonomiky ako USA, Veľká Británia a Japonsko  dosahovali nízky až negatívny rast. A predsa, dlhodobý výhľad rastu pre tento región ostáva silný v porovnaní s rozvinutými krajinami. Napriek tomu každá krajina Latinskej Ameriky má pred sebou výzvy, ktorým musí čeliť. Často ide o naprávanie nesprávnych rozhodnutí z minulosti. Jedným zo svetlých bodov je znižovanie verejného zadĺženia, pričom fond sa zameriava na krajiny, ktoré majú významne nižšie zadĺženie verejného sektora ako niektoré rozvinuté krajiny.  Podľa údajov z roku 2013  dosahuje Brazília najvyššiu úroveň verejného dlhu voči HDP v regióne, takmer 60% z HDP. Avšak v porovnaní s dlhom USA, ktorý dosahuje 72% je na tom podstatne lepšie. Dá sa povedať, že región dosahuje ešte nižšie zadĺženie voči rozvinutým krajinám, ak vezmeme do úvahy celkový dlh k HDP vrátane dlhu súkromného sektora. Ba čo viac, predpokladá sa, že ekonomický rast v nadchádzajúcom období nebude poháňaný komoditami ako v prvej dekáde roku 2000. Kľúčové krajiny investičnej sféry fondu do značnej miery posilnili celkové základy svojich ekonomík, čo znížilo ich citlivosť a previazanosť na pokles cien komodít. Tieto krajiny zvýšili úlohu domácich trhov v rámci ich ekonomík a tento vývoj naďalej naberá na sile a význame.

Ako uvádza portfólio manažér fondu, Fernando X. Donayre: “Z dlhodobého hľadiska predpokladáme pozitívny vývoj regiónu, vzhľadom na pevné základy ekonomík Latinskej Ameriky.”

Očakávaný rast HDP

 

2014

2015

2016

2017

2018

Rast 5 rokov p.a.

 

USA

1.7%

3.0%

3.0%

3.3%

2.9%

2.8%

Veľká Británia

3.0%

2.5%

2.0%

2.1%

2.5%

2.4%

Japonsko

1.4%

1.2%

0.9%

1.2%

1.1%

1.1%

Brazília

1.2%

1.7%

2.6%

4.2%

4.2%

2.8%

Čile

3.0%

3.8%

4.3%

4.6%

4.6%

4.1%

Kolumbia

4.8%

4.8%

4.7%

4.5%

4.5%

4.6%

Mexiko

2.7%

3.8%

3.9%

3.3%

3.3%

3.4%

Peru

5.2%

5.6%

5.5%

6.0%

6.0%

5.7%

Latinská Amerika priemer

3.4%

3.9%

4.2%

4.5%

4.5%

4.1%

Zdroj: Bloomberg/IMF

 

KRAJINY REGIÓNU

Brazília:

Dlhodobý rast pre Brazíliu výplýva hlavne z dôvodu nárastu strednej triedy a celkovej kúpnej sily obyvateľstva, ktoré v posledných rokoch výrazne vzrástli a zároveň sa očakáva, že by mali podporiť rast v nasledujúcich rokoch. Brazília má dnes silnejšiu ekonomiku ako pred dekádou pričom jej fundamenty podporujú rozvoj spoločností so silným obchodným zastúpením v rámci rôznych domácich sektorov, ako napríklad sektory naviazané na spotrebné tovary, ale aj technológie či bankové služby.

 

Mexiko:

V Mexiku, reformy, ktoré uskutočnila vláda prezidenta Peña Nieta môžu urýchliť ekonomický rast krajiny a podporiť rast v budúcich rokoch. Ekonomika Mexika sa zlepšuje a význam jej vývoja do budúcnosti je veľmi dôležitý. Po tom čo bolo v prvej dekáde nového milénia zatienené rastom Brazílie, Mexiko dnes vystúpilo do popredia v rámci Latinskej Ameriky hlavne kvôli oživeniu a nárastu konkurencieschopnosti výrobného sektora ako aj vďaka smelým reformám prezidenta a jeho vlády. Čo je dôležitejšie, mexické peso je najpodhodnotenejšia mena z krajín Latinskej Ameriky a zároveň Mexiko disponuje najkonkurencieschopnejším výrobným sektorom v globálnom merítku.

 

Čile:

Čile by si malo udržať svoj status “najlepšie spravovaná ekonomika” v rámci Latinskej Ameriky, vzhľadom na excelentný dlhodobý výhľad rastu a zároveň na fakt, že vláda spravila pre veľkosť a rast kúpnej sily strednej triedy omnoho viac ako ostatné krajiny regiónu. Avšak hodnotovo zameraný investori vedia, že historicky boli akcie čilských spoločností vždy nadhodnotené v porovnaní s ostatnými akciami regiónu. Momentálne sa zdá, že ceny akcií sa dostávajú na atraktívnu úroveň z fundamentálneho hladiska, vzhľadom na koreláciu medzi ekonomickým vývojom v Čile a dopytom po medi z Číny. To zjednodušene znamená, že sa zveličuje podiel čilského vývozu medi do Číny a zábúda sa stabilitu ekonomického modelu krajiny.

 

Kolumbia:

Pod vplyvom zlepšujúcej sa bezpečnostnej situácie, zažíva ekonomika Kolumbie solídny rast. Pokles na trhoch počas roku 2013 ponúkol príležitosť objaviť investičné príležitosti za atraktívne ceny. Jednou zo zaujímavých oblastí sú pre nás výdavky vlády do infraštruktúry, pričom sa Krajina pustila to veľmi ambiciózneho programu pre rozvoj infraštruktúry. V posledných desiatich rokoch investovala Kolumbia do rozvoja cestnej infraštruktúry v priemere menej ako 1% HDP. V roku 2012 začala krajina implementovať potrebnú politiku zvyšovania výdajov do infraštruktúry, ktorá by mala pokračovať aj v budúcich rokoch.

 

Peru:

Rastový príbeh Peru za posledných pár rokov bol jedným z najpôsobyvejších v rámci Latinskej Ameriky, pričom krajina dosahovala vysoké miery rastu, nízku infláciu a vláda sa správala proaktívne k rozvoju trhov. Politické prostredie za vlády ľavicovo-orientovaného prezidenta Humalu, ktorý sa správal veľmi pragmaticky sa zlepšilo. Hoci sa investície do ťažobných projektov spomalili (dnes tvoria 15 až 20% HDP), nízka miera zadĺženia krajiny voči HDP by mala vytvoriť priestor pre nárast vládnych výdavkov. Vzhľadom na tento priaznivý výhľad, by sa malo Peru stať najrýchlejšie rastúcou ekonomikou v rámci hlavných krajín Latinskej Ameriky, pričom peruánske spoločnosti by mali iba ťažiť z tohoto prudkého rastu

 

GEOGRAFICKÉ ZLOŽENIE

 

 

VÝHĽAD

Hoci sa v posledných mesiacoch mnohý investori zameriavali na prezidentské voľby v Brazíli a význam ich výsledku pre budúcnosť krajiny, portfolio manažér fondu sa domnieva, že makroekonomické ako aj politické faktory ktorejkoľvek krajiny Latinskej Ameriky sa veľmi ťažko predpovedajú, rovnako ako ich  priamy vplyv na jednotlivé spoločnosti. Preto politické zmeny v Brazíli nie sú pre nás natoľko relevantné, aby zmenili našu súčasnú investičnú stratégiu, ktorá je založená na silných spoločnostiach za podhodnotené alebo rozumné ceny, pričom poskytujú diskont v porovnaní s konkurenciou v ostatných krajinách Latinskej Ameriky. V Peru sa predpokladá, že zlepšujúce sa politické prostredie umožní miestnym spoločnostiam profitovať z následného prudkého ekonomického rastu a v Mexiku sa do centra pozornosti dostávajú odvážne reformy vlády a oživenie výrobného sektora, ktoré prinášajú pozitívny výhľad pre túto krajinu. Na čilskom akciovom trhu sa objavujú veľmi zaujímavé – podhodnotené – investície, vzhľadom na fakt, že mnohý investori preceňujú vplyv mierneho rastu po komoditách z Číny na ekonomiku Čile. Ekonomika Kolumbie postupne rastie a na jej akciovom trhu sa objavujú zaujímavé investičné príležitosti vzhľadom na pokles v poslednom roku.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť INCA Investments z Latinskej Ameriky. Spoločnosť INCA tvorí skupina investičných profesionálov z Latinskej Ameriky. Ide o skúsený investičný personál, ktorý investuje na latinskoamerických trhoch od začiatku 90-tych rokov minulého storočia  a tím analytikov špecializujúcich sa na najdôležitejšie sektory regiónu.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.