06.02.2008

Medzibankové sadzby boli v januári v porovnaní s predchádzajúcimimesiacmi volatilnejšie. keď sa rozpätie medzi minimálnymi a maximálnymihodnotami zvyšovalo najmä pri dlhších sadzbách. V porovnanís predchádzajúcim mesiacom na vysokú slovenskú infláciu miernym rastomreagovali krátke sadzby. Pri vysokej pravdepodobnosti vstupu Slovenska doeurozóny a poklese tamojších konjunkturálnych očakávaní dlhšie sadzbymierne klesli.

Po niekoľkých stabilných mesiacoch v januári výnosy slovenskýchdlhopisov klesli po celej dĺžke výnosovej krivky. Hoci kopírovali vývoj naeurópskych trhoch, rozpätie medzi slovenskými a nemeckými výnosmi sazväčšilo. Pokles nemeckých, benchmarkových dlhopisov, je dôsledkomtrhového prehodnotenia konjunkturálnej situácie vo svete, najmä naseveroamerickom kontinente smerom dole a jeho vplyvu na eurozónu a očakávanieadekvátnej reakcie ECB.

V januári realizoval ARDAL dve úspešné emisie dlhopisov a agentúre satak podarilo predať vyše 9 mld. Sk štátneho dlhu.

Slovenská koruna bola aj v januári pod výrazným regionálnym vplyvom,keď len marginálnu úlohu zohrali interpretované slová guvernéra NBS IvanaŠramka o možnom silnejšom konverznom kurze oproti aktuálnej centrálnejparite. Napriek rastúcemu potenciálu faktorov pre posilňovanie regionálnychmien v podobe rastu inflácie a proinflačných faktorv a následných reakciícentrálnych bánk boli regionálne udalosti v závese za turbulentnýmglobálnym vývojom. Ten napokon vyústil z pohľadu celkového mesiaca preregionálne meny do prešľapovania na mieste. Slovenská koruna sa pohybovalav januári v pásme 33.2 – 34 SKK/EUR, keď do prvej polovice mesiacaposilňovala a v druhej sa pod vplyvom globálnych otrasov držala v slabšejpolovici pásma.

Privat Banka a.s., Richard Tóth, Hlavný ekonóm

Vyjadrené názory a pohľady sú stanoviskom autora v čase písaniasprávy. Táto správa vyjadruje len všeobecné stanovisko. Žiadna informáciaalebo názor nepredstavuje ponuku na nákup alebo predaj cenného papiera aleboiného finančného nástroja. Hoci sú informácie v správe považované zaspoľahlivé, nie je možné zaručiť ich správnosť. Správa nie je určenána poskytovanie osobného investičného poradenstva a neberie do úvahyšpecifické investičné ciele, finančnú situáciu a osobné záujmykohokoľvek, kto by mohol túto správu prijať.