28.11.2014

Fond WIOF China Performance Fund ponúka investorom prístup na čínske akciové trhy, ktoré sa čoskoro stanú najväčšími na svete, a ktorých rast prekonáva rozvinuté ako aj mnohé rozvojové trhy. Fond spravuje investičný tím, ktorý získal mnohé ocenenia.

PREČO ČÍNA?

Ekonomika Číny rástla pozoruhodným spôsobom od svojej reformy a otvorenia sa svetu pred viac ako dvomi desaťročiami. Za posledných 20 rokov sme boli svedkami vytvorenia modernej, trhovej ekonomiky, ktorej rast neustále prekonával hlavné svetové ekonomiky. Hoci je momentálne Čína druhá najväčšia ekonomika, je na dobrej ceste stať sa najväčšou svetovou ekonomikou v priebehu desiatich rokov, vzhľadom na analýzy a výskumy spoločnosti IHS, ktoré predpokladajú, že spotreba čínskych domácností by mala vzrásť trojnásobne.

 

Hoci Čína nebola imúnna globálnemu ekonomickému poklesu, jej ekonomika stále rastie tempom, ktoré  značným spôsobom prekonáva nielen západné ekonomiky, ale mnohé iné rýchlo rastúce a rozvíjajúce sa ekonomiky. Keďže korporátny sektor v posledných rokoch expandoval, obrovská urbanizácia a zakladanie neustále rastúcich gigantických metropol v celej krajine takisto poháňa rast vo všetkých sektoroch. V minulom desaťročí vznikli státisíce domácich firiem, od malých a stredných podnikov (SME) až po veľké korporácie. Čína sa tak stala jedným z najviac konkurencieschopných prostredí vo svete.

 

Jednou z hlavných hnacích síl ekonomiky bol doteraz rast a pokračujúca expanzia obrovskej spotrebiteľskej základne v rámci strednej triedy. Tvorba bohatstva a rast čistého príjmu a spotreby poháňa aj maloobchod a iné sektory. Na druhej strane to podporuje rozvoj ekonomiky s náročnými spotrebiteľmi a príležitosťami nielen pre domáce záujmy, ale aj pre celosvetové firmy. Stredná trieda je tak pripravená na značný nárast. Podľa predpovedí z OSN  bude o dvadsať rokov stredná trieda v Číne štyrikrát väčšia ako stredná trieda v USA a do roku 2030 dosiahne hranicu 1,4 mld. spotrebiteľov.

 

SEKTOROVÉ ZLOŽENIE

Ďalším faktorom, ktorý podporuje dlhodobú silu a stabilitu čínskej ekonomiky je sila a zdroje, ktoré má Peking k dispozícii a pomocou ktorých môže rýchlo a účinne zareagovať, aby udržal ekonomiku krajiny v silnom rastovom tempe. Ako vysvetľuje portfólio manažér fondu Ian Lancaster: “Počas posledných rokov sa investori správne obávali o finančné zdravie čínskeho bankového sektora. Avšak v posledných rokoch uskutočnila čínska vláda kroky, ktoré pomohli stabilizovať domáci bankový systém a trh nehnuteľností, v neposlednom rade finančnou dotáciou do štátnych bank v objeme 81mld USD. Dôležitým faktom, na ktorý netreba zabúdať je, že čínska ekonomika je značne odlišná od rozvinutých západných ekonomík. Čínska vláda má k dispozícii obrovskú silu a veľké finančné zdroje. Rast HDP Číny dosahuje 7,5% ročne, čo je údaj, ktorý by veľmi radi dosahovali aj západné krajiny.”

VÝHĽAD

Čínska ekonomika čelí viacerým výzvam, hlavne čo sa týka bankového sektora. Nedávny vývoj importu dáva do popredia kľúčový faktor, ktorým je domáci dopyt, a ktorý vytvára ďalšie otázky pre ekonomiku a vládu, pričom trhy budú veľmi pozorne sledovať reakciu Pekingu na tieto otázky. Fond je dobre pripravený bez ohľadu na to, ako sa darí čínskej ekonomike v krátkodobom a strednodobom horizonte. Investície fondu sa vyberajú pomocou systematického investičného procesu, kde sa manažér portfólia zameriava na vyčlenenie najvhodnejších investičných štýlov pre daný trh, čím zaisťuje portfólio pred stratou.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť Cogent Asset Management Ltd. Zakladatelia spoločnosti Cogent Asset Management Ltd v minulosti spravovali viaceré druhy investičných fondov v rámci rôznych kategórií, ktoré získali mnohé prestížne ocenenia. Investičný tím spoločnosti vytvoril výnimočnú stratégiu pre správu akcií prostredníctvom procesov a systematickému prístupu k investovaniu, ktoré dôkladne implementuje systém výberu akcií založenom na kvantitatívne merateľných fundamentoch a kritériách.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.