28.11.2014

 

Fond WIOF China Performance Fund nabízí investorům přístup na čínské akciové trhy, které se brzy stanou největšími na světě a jejichž růst překonává rozvinuté i mnohé rozvojové trhy. Fond spravuje investiční tým, který získal mnohá ocenění.

 

PROČ ČÍNA?

Ekonomika Číny rostla pozoruhodným způsobem od své reformy a otevření se světu před více než dvěma desetiletími. Za posledních 20 let jsme byli svědky vytvoření moderní, tržní ekonomiky, jehož růst neustále předstihoval hlavní světové ekonomiky. Ačkoliv je momentálně Čína druhou největší ekonomikou světa, je na dobré cestě stát se největší v průběhu deseti let, a to podle analýz a výzkumů spolčnosti IHS, které předpokládají až trojnásobný růst spotřeby čínských domácností. A přestože Čína nebyla imunní vůči globálnímu ekonomickému poklesu, její ekonomika nadále roste tempem, které značně překonává nejen západní ekonomiky, ale i mnoho jiných rychle rostoucích a rozvíjejících se ekonomik. Firemní sektor v posledních letech expandoval, a obrovská urbanizace a zakládání neustále rostoucích gigantických metropolí v celé zemi rovněž pomáhá k růstu všech sektorů. V minulém desetiletí vznikly statisíce domácích firem, od malých a středních podniků (MSP) až po velké korporace. Čína se tak stala jednou z nejvíc konkurenceschopných oblastí světa.

 

Jednou z hlavních hnacích sil ekonomiky byl doteď růst a pokračující expanze spotřebitelů v rámci střední třídy. Tvorba bohatství a růst čistého příjmu a spotřeby povzbuzuje maloobchod i jiné sektory. A rovněž to podporuje rozvoj ekonomiky s náročnými spotřebiteli a příležitostmi nejen pro domácí zájmy, ale i pro celosvětové firmy. Střední třída je tak připravená na značný nárůst. Podle předpovědí z OSN bude za dvacet let střední třída v Číně čtyřikrát větší než střední třída v USA a do roku 2030 dosáhne hranice 1,4 mld. spotřebitelů.

 

SEKTOROVÉ ROZLOŽENÍ

 

Dalším faktorem podporujícím dlouhodobou sílu a stabilitu čínské ekonomiky je síla a zdroje, které má Peking k dispozici a pomocí kterých může rychle a účinně zareagovat, aby udržel ekonomiku země v silném růstovém tempu. Jak vysvětluje portfolio manažer fondu Ian Lancaster: „V posledních letech se investoři oprávněně obávali o finanční zdraví čínského bankovního sektoru. Čínská vláda však uskutečnila určité kroky, které pomohly stabilizovat domácí bankovní systém a trh s nemovitostmi, v neposlední řadě také finanční dotací do státních bank v objemu 81 mld USD. Důležitým faktorem, který nesmíme opomenout,  je, že čínská ekonomika je značně odlišná od rozvinutých západních ekonomik.  Čínská vláda má k dispozici obrovskou sílu a velké finanční zdroje. Růst HDP Číny dosahuje ročně 7,5%, což je údaj, kterého by rády dosahovaly i západní země.

 

VÝHLED

Čínská ekonomika čelí několika výzvám, hlavně co se týká bankovního sektoru.

Nedávný vývoj importu dává do popředí klíčový faktor, kterým je domácí poptávka, a který vytváří další otázky pro ekonomiku a vládu. Trhy budou velmi pozorně sledovat reakci Pekingu na tyto otázky. Fond je dobře připravený bez ohledu na to, jak se daří čínské ekonomice v krátkodobém a střednědobém horizontu. Investice fondu se vybírají pomocí systematické investičního procesu, při kterém se manažer portfolia zaměřuje na vyčlenění nejvhodnějších investičních stylů pro daný trh, čímž zajišťuje portfolio před ztrátou.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnost Cogent Asset Management Ltd. Zakladatelé společnosti Cogent Asset Management Ltd v minulosti spravovali více druhů investičních fondů v rámci různých kategorií, které získaly mnoho prestižních ocenění. Investiční tým společnosti vytvořil výjimečnou strategii pro správu akcií prostřednictvím procesů a systematického přístupu k investování, které důkladně implementuje systém výběru akcií založeném na kvantitativně měřitelných fundamentech a kritériích.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.