30.12.2014

Fundusz  WIOF South-East Asia Performance Fund, inwestując w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami spółek działających na terenie ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej), oferuje inwestorom szansę wykorzystania możliwości rosnących gospodarek i rynków jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów na świecie.

Międzynarodowa agencja ratingowa Morningstar wielokrotnie przyznawała Funduszowi najwyższe noty 5 gwiazdek - jego wyniki plasują go w grupie 10% najlepszych porównywalnych funduszy w kategorii funduszy akcji w krajach stowarzyszenia ASEAN. Portfelem Funduszu zarządza CIMB - nagradzana grupa zarządzająca aktywami oraz specjalista inwestycyjny na rynku azjatyckim.

 

DLACZEGO AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA?

Region Azji Południowo-Wschodniej charakteryzuje rosnąca grupa młodej siły roboczej, szybko powiększająca się oraz napędzającą krajowy popyt klasa średnia oraz rynki przynoszące wyniki lepsze od innych. Z tych powodów warto przyjrzeć się bliżej temu regionowi.  Rynki inwestycyjne, na których skupia się Fundusz, to jedne z najbardziej dynamicznych gospodarek światowych, z których każda oferuje solidne podstawy, w tym:

 

  • Liczba mieszkańców regionu wynosi 600 mln, a PKB ma wartość 2,4 bln USD.
  • Łączna wartość rynkowa szacowana jest na 2,3 bln USD.
  • Popyt wewnętrzny jest silny i wciąż rośnie. Napędza go rosnąca liczba młodej siły roboczej oraz zamożnej klasy średniej.
  • Szacuje się, iż na tle krajów rozwiniętych, regionalne gospodarki zanotują zdecydowanie wyższe przyrosty PKB.

 

WYNIKI (USD)

 

 

Jak mówi Ken Goh, menadżer portfelowy WIOF South-East Asia Performance Fund: "Solidne fundamenty krajów stowarzyszenia ASEAN dają ogromny potencjał i możliwości wzrostu gospodarczego."

REFORMY I WSPARCIE

Szereg innych fundamentalnych zmian również wzmacnia dobry stan gospodarczy regionu, a co za tym idzie, zwiększa możliwości inwestycyjne. Niemal wszystkie rządy w regionie zapowiadają wsparcie dla rodzimych gospodarek, w skład których zalicza się zarówno instrumenty fiskalne, jak również obniżki podatków, podwyższenie płacy minimalnej, znaczące wydatki na infrastrukturę i odbudowę. Wszystkie te działania mają za zadanie zwiększenie wydatków inwestycyjnych i lokalnej konsumpcji. W tym samym czasie kontynuowana jest polityka zachęt dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W obliczu niewielkiego globalnego wzrostu, kraje ASEAN powinny w dalszym ciągu wprowadzać reformy mając na celu przyciągnięcie kolejnych inwestycji.

 

Całościowy potencjał regionu został także zauważony i jest wykorzystywany przez poszczególne kraje wchodzące w jego skład, a handel pomiędzy krajami stowarzyszenia ASEAN oraz integracja gospodarcza nadal się pogłębiają.

 

  • Powiązania ekonomiczne pomiędzy członkami ASEAN w dalszym ciągu rozwijają się w imponującym tempie - w ciągu ostatnich dziesięciu lat handel wewnątrz-wspólnotowy rósł szybciej aniżeli globalny eksport ASEAN. Lokalne firmy w ramach dywersyfikacji podejmują regularne inwestycje poza granicami własnych krajów.

 

  • Wszystkie kraje ASEAN zadeklarowały chęć stworzenia Unii Wolnego Handlu ASEAN, wspólnej bazy produkcyjnej i inwestycyjnej. Wspólnota Ekonomiczna ASEAN (AEC) powinna umożliwić większą konkurencyjność całego regionu ułatwiając jednocześnie liberalizację i akomodację inwestycji w regionie.

 

  • Poszczególne rynki czerpią zyski z rosnącej korelacji wszystkich giełd w ASEAN. Region zaczyna być postrzegany jako jeden kierunek inwestycyjny, uwydatniając jednocześnie szanse inwestycyjne w poszczególnych krajach, które w innym wypadku mogłyby być pominięte.

 

CHIŃSKA WSPÓŁZALEŻNOŚĆ

Cały region czerpie korzyści ze wzrostu w innych częściach Azji, a w szczególności z przyśpieszającego handlu z Chinami, które zostaną największą gospodarką na świecie w najbliższych 20 latach i jednocześnie najważniejszym partnerem handlowym w regionie. Połączenia pomiędzy krajami ASEAN a Chinami w ostatnich dziesięciu latach zostały bezsprzecznie zintensyfikowane - w 2013r. już 12% eksportu z ASEAN skierowane było do Chin- dziesięć lat temu było to zaledwie 7%. W tym samym okresie wzrósł również eksport do Chin, jako procent lokalnego PKB wszystkich krajów ASEAN, a szereg firm zwiększyło ekspozycję na chiński rynek . W tym samym okresie również i Chiny przeznaczyły znaczące sumy na inwestycje w regionie ASEAN, z roku na roku zwiększając zaangażowanie o dziesiątki procent. Dzięki tym inwestycjom powstało szereg elektrowni, projektów deweloperskich, transportowych i górniczych kreując nowe miejsca pracy i stymulując konkurencyjność.

 

 

WZROST PKB (ZMIANA %)

 

2015

2016

2017

2018

2019

 

Indonezja

5.5

5.8

6.0

6.0

6.0

Malezja

5.2

5.0

5.0

5.0

5.0

Filipiny

6.3

6.0

6.0

6.0

6.0

Tajlandia

4.6

4.4

4.3

4.3

4.3

Singapur

3.0

3.0

3.0

3.1

3.1

USA

3.1

3.0

3.0

2.7

2.6

Wielka Brytania

2.7

2.4

2.4

2.4

2.4

Zrodlo: IMF

 

 

PERSPEKTYWY

W perspektywie średnio- i długoterminowej region krajów stowarzyszenia ASEAN nadal stanowi obiecujący obszar inwestycyjny, posiadający szybko rozwijające się gospodarki i rosnącą w liczbę klasę średnią. Jeśli chodzi o perspektywę krótkoterminową, zachęcający rozwój wydarzeń miał także miejsce w poszczególnych krajach. Polityczny impas w Tajlandii na początku roku zaowocował m.in. spowolnieniem konsumpcji i inwestycji oraz obniżeniem prognoz wzrostu PKB. Jednakże od czasu zamachu stanu, wojsko zmieniło priorytety na restrukturyzację sektora energii i zmniejszenie korupcji poprzez szereg reform w spółkach publicznych. Rozwój wydarzeń politycznych do tej pory był zgodny z oczekiwaniami i szacuje się , że postęp reform przyczyni się do wyższych niż przewidywano zysków. Z kolei w Indonezji na wyniki rynkowe w kolejnym okresie mogą wpływać oznaki postępu reform oraz fakt, że gospodarka ma przyspieszyć.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym funduszu jest nagradzany azjatycki specjalista inwestycyjny CIMB-Principal Asset Management, będący częścią grupy CIMB Group, czwartej co wielkości grupy bankowej w Południowo-Wschodniej Azji. Grupa zatrudnia w całym regionie ponad 50 specjalistów z zakresu zarządzania inwestycjami, wykorzystując ich lokalną wiedzę i potencjał, by zapewnić klientom najlepszą jakość usług.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.