15.01.2015

 

Afrika je kontinentom, ktorý si investori nemôžu dovoliť ignorovať. Má rýchlo rastúce zahraničné investície, bohaté komoditné rezervy, rýchlo sa zlepšujúcu ekonomickú klímu a veľké, rýchlo sa rozvíjajúce spotrebiteľské trhy. Fond WIOF African Performance Fund umožňuje investorom prístup k množstvu investičných príležitostí v regióne s najrýchlejším rastom a sľubnou budúcnosťou.

ZLEPŠUJÚCE SA PROSTREDIE

Afrika bola často v minulosti vnímaná ako kontinent sužovaný chudobou, hladomorom, vojnami, zločinnosťou a neprekonateľnými problémami v oblasti infraštruktúry. Hoci niektoré časti kontinentu čelia takýmto problémom, celkový obraz Afriky je stále pozitívnejší.

 

Niekoľko základných štatistických údajov podčiarkuje obrovský potenciál tohto kontinentu:

 

  • Afrika má 13% svetovej populácie
  • Je väčšia ako USA, Čína, Európa, India a Argentína spolu, kontinent tvorí 20% svetovej pevniny
  • Má 12% poľnohospodárskej pôdy sveta
  • Vlastní 30% nerastných zdrojov/zdrojov určených na ťažbu

 

A mnohé ďalšie indikátory poukazujú na to, ako ekonomiky kontinentu za poslené roky napredovali:

 

  • Ekonomika Afriky rástla za posledných 15 rokov tempom 5% ročne a niektoré z krajiny kontinentu patria medzi najrýchlejšie rastúce vo svete.
  • Podľa informácií z Medzinárodného Menového Fondu (MMF), šesť s desiatich najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta – za roky 2001 až 2010 – boli z afrického kontinentu. Posledné predpovede MMF predpokladajú, že 11 z 20 narýchlejšie rastúcich ekonomík sveta bude z Afriky.
  • Celkový HDP Afriky sa od roku 2000 strojnásobil, pričom služby tvoria až 60% pridanej hodnoty.
  • Trhy so spotrebným tovarom sa rozvýjajú a rapídne expandujú v rámci celého kontinentu, pričom sa očakáva, že spotreba sa v nasledujúcich 10 rokoch zdvojnásobí.
  • Obchod Afriky so zvyškom sveta sa od roku 2000 viac ako štvornásobil. Najväčším obchodným partnerom Afriky je EU, avšak rovnako vzrástol ah obchod s rozvojovými krajinami.

 

 

VÝKONNOSŤ (USD)

KOMODITY A ĎALŠIE ZDROJE

Obrovské bohatstvo kontinentu v prírodných zdrojoch, vrátane vzácnych kovov, ropy, mede a železnej rudy, ako aj obrovské oblasti ornej pôdy, je životne dôležitou súčasťou ekonomického rastu Afriky. Podľa agentúru Ernst & Young obchod s komoditami tvorí menej ako tretinu rastu kontinentu od roku 2000. Zvyšok tvorí zdravý mix ostatných sektorov. Sektor finančných služieb je jednou takou oblasťou, keďže  rastie a stáva sa čoraz viac sofistikovaným. Bankový priemysel je v Afrike etablovaný a je jedným z najaktívnejších sektorov na mnohých burzách. Iné oblasti v rámci sektoru sú však menej rozvinuté, napríklad poisťovníctvo a hypotekárne financovanie.

 

Príležitosti v sektoroch spotrebiteľských tovarov a služieb, vrátane telekomunikačného sektoru, rastú exponenciálne pri rýchlom raste strednej triedy v Afrike a pri rastúcom disponibilnom príjme domácností. Africká rozvojová banka predpokladá, že do roku 2030 bude mať veľká časť Afriky väčšinovú strednú triedu a spotrebiteľské výdavky vzrastú na 2,2 mld.USD, teda na viac ako dvojnásobok súčasnej úrovne. Nigéria, najväčší spotrebiteľský trh v Afrike, má takmer 170 miliónov obyvateľov a ich počet sa má do roku 2050 zdvojnásobiť, čo podčiarkuje obrovský potenciál v prípade spotreby.

GEOGRAFICKE ZLOžENIE

 

ATRAKTÍVNA INVESTÍCIA

Atraktivita kontinentu je podčiarknutá faktom, že momentálne patrí medzi najdôležitejšie investičné oblasti sveta. Priame zahraničné investície (PZI) do subsaharskej Afriky vzrástli v roku 2013 o 4.7%, celkovo od roku 2007 to bolo o 19.5%, pričom odhadovaná hodnota celkových investícií do Afriky vzrástla v roku 2013 o 12.9%. Južná Afrika, Nigéria a Keňa, tri krajiny, ktoré majú najväčšie zastúpenie v portfóliu fondu sú hlavným centrom rastu PZI. Južná Afrika ostáva prímárnou destináciou pre PZI vzhľadom na výkonnosť jej ekonomiky, pričom v rokoch 2012 a 2013 pritiekol do tejto krajiny dvojnásobný objem investícií ako do druhej krajiny v rebríčku PZI. V roku 2013 bola druhou najobľúbenejšou destináciou pre PZI v rámci daného kontinentu Keňa, pričom je vnímaná ako vstupná brána  na ostaté trhy východnej Afriky. Ba čo viac, záujem o Keňu vzrástol po nedávnom objave ropných ložísk. Medzitým samotná veľkosť Nigérie, ekonomická a trhová, robí z tejto krajiny veľmi atraktívnu investičnú destináciu. HDP krajiny dosahuje viac ako 80% celkového HDP všetkých krajín západnej Afriky. Hlavnými ťahúňmi, ktoré priťahújú pozornosť investorov k Nigérii je veľkosť populácie, ktorá dosahuje takmer 170 miliónov obyvateľov a zlepšovanie podnikateľského prostretia.

 

Investície sú však globálne diverzifikované. Najväčšími investormi do afrického kontinentu sú Veľká Británia a USA avšak aj mnoho ázijských investorov vyhľadáva príležitosti v Afrike. Od začiatku roka 2014 zrealizovala India 342 projektov PZI. Čína je momenálne najväčším obchodným partnerom v Afrike, pričom sa objem obchodu zvýšil z 10 miliárd USD v roku 2000 na 200miliárd USD v minulom roku. V roku 2013 vzrástol objem investičných projektov z Japonska o 75%. Medzitým však rastú aj investície v rámci samotného afrického kontinentu, ktoré vnímajú ekonómovia ako najdôložitejšie pre rast a rozvoj ekonomiky, priemyslu a investičných príležitostí. Podiel týchto investícií dosiahol v roku 2013 svoj vrchol, pričom v Afrike fungujú mnohé ekonomické komunity ako napríklad, Spoločný trh pre východnú a južnú Afriku (COMESA) a Východo-africká komunita (EAC), ktoré zlepšujú podmienky pre rozvoj vnútorných investícií v rámci afrického regiónu.

 

Čo je dôležitejšie, mnohý podnikateľia sa domnievajú, že situácia sa bude zlepšovať čo dokazuje, že spoločnosti etablované v Afrike reinvestujú svoje výnosy čím upevňujú svoju pozíciu na kontinente. V nedávnom prieskume obchodno-konzultačnej spoločnosti Ernst & Young odpovedalo 60% respondentov, že Afrika sa v roku 2013 stala oveľa atraktívnejšou investičnou destináciou. Takmer tri štvrtiny respondentov sa domnievajú, že situácia sa v priebehu nasledujúcich troch rokov zlepší.

 

DEMOGRAFICKÝ POTENCIÁL

Demografia Afriky takisto podčiarkuje trhový potenciál. Kým množstvo krajín v rozvinutom svete má starnúcu populáciu, takmer polovica z 1 miliardy obyvateľstva Afriky má vek medzi 5 a 24 rokov, čím sa mladí ľudia z Afriky stávajú potenciálne jedným z najväčších hnacích motorov v pozadí udržateľného ekonomického rozvoja kontinentu. Navyše sa populácia Afriky zdvojnásobí do roku 2050 na 2 miliardy.

 

VÝHĽAD

Egypt: Egyptská ekonomika začína prinášať po období “sucha” dobré správy o jej oživení pričom rastie obchodná dôvera a akciové trhy dosahujú dôležité zisky. Naozaj, trhy už vymazali minuloročné straty a dosiahli nad úrovne spred vypuknutia arabskej jari. Do krajiny sa vrátila politická stabilita a pozitívne ekonomické údaje taktiež napomáhajú k zlepšovaniu celkového sentimentu a rastúcemu optimizmu investorov o budúcnosti krajiny.

 

Keňa a Nigéria: Predpokladá sa, že rast HDP v Keni a Nigérii by mal ostať silný pričom sa predpokladá, že obe krajiny budú schopné poradiť si s rastúcimi úrokovými sadzbami v USA. Avšak klesajúce ceny ropy znamenajú pre ekonomiku Nigérie určité obavy a februárové voľby majú potenciál ovplyvniť dôveru a ekonomickú aktivitu.

Južná Afrika: Napriek neistému rastu v uplynulom roku, celonárodným štrajkom a problémom s dodávkami elektrickej energie sa mnohí analytici domnievajú, že rok 2015 bude pre Južnú Afriku lepším ako ten predošlí. Vláda sa vyjadrila, že rast HDP by sa mal v strednodobom horizonte zlepšiť vzhľadom na zrušenie niektorých obmedzení v sektore infraštruktúry a výstavby, rast súkromných investícií a rovnako vzhľadom na fakt, že sa predpokladá zlepšenie v oblasti exportu a celkovej spotreby. Všetky tieto faktory by mali pozitívne prispieť k zlepšeniu investičného prostredia v nasledujúcom roku.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť Sanlam Investment Management (Pty) Ltd (“SIM”), správca aktív s viacerými špecialistami, ktorý ponúka svojim klientom široký rozsah služieb správy portfólia a schém kolektívneho investovania pre retailových a inštitucionálnych investorov.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.