27.02.2015

Investorům do akciových trhů Latinské Ameriky nabízí fond WIOF Latin American Performance Fund přístup do regionu se silným růstem, solidními fundamenty a výhodnými investičními příležitostmi.

 

Proč Latinská Amerika?

Země Latinské Ameriky rostly rychleji než vyspělé země, pokud bereme v úvahu Brazílii, Mexiko, Čile, Kolumbii a Peru jako celek. HDP těchto zemí rostlo v roce 2008 až 2013 průměrným tempem 3,8% p. a., přičemž ekonomiky USA, Velké Británie a Japonska dosahovaly nízkého nebo negativního růstu. V porovnání s těmito zeměmi zůstává v latinskoamerickém regionu silnější i dlouhodobý výhled růstu. Ačkoliv každou zemi Latinské Ameriky stále čekají výzvy, kterým musí čelit, bylo učiněno dost snahy o napravení nesprávných rozhodnutí z minulosti. Jedním ze světlých bodů je snižování veřejného zadlužení. Fond se zaměřuje na země, které mají významně nižší zadlužení veřejného sektoru než ostatní vyspělé země. Podle údajů z roku 2013 dosahuje Brazílie nejvyší úrovně veřejného dluhu vůči HDP v regionu, téměř 60% z HDP. Avšak v porovnání s dluhem USA, který dosahuje 72%, je na tom podstatně lépe. Dá se říci, že region dosahuje ještě nižšího zadlužení proti rozvinutým zemím, když vezmeme v úvahu celkový dluh k HDP včetně dluhu soukromého sektoru. Navíc se předpokládá, že ekonomický růst v nadcházejícím období nebude poháněný komoditami jako v první dekádě roku 2000. Klíčové země investiční sféry fondu do značné míry posilnily celkové základy svých ekonomik, a to snížilo jejich citlivost a provázanost na pokles cen komodit. Tyto země zvýšily roli domácích trhů v rámci svých ekonomik a tento vývoj nadále nabírá na síle a významu.

 

Jak uvádí portfolio manažer fondu, Fernando X. Donayre: „Z dlouhodobého hlediska předpokládáme pozitivní vývoj regionu, vzhledem k pevným základům ekonomiky Latinské Ameriky.“

Očekávaný růst HDP

 

2015

2016

2017

2018

Růst 5 let

 

p.a.

USA

3.00%

3.00%

3.30%

2.90%

2.80%

Velká Británie

2.50%

2.00%

2.10%

2.50%

2.40%

Japonsko

1.20%

0.90%

1.20%

1.10%

1.10%

Brazílie

1.70%

2.60%

4.20%

4.20%

2.80%

Chile

3.80%

4.30%

4.60%

4.60%

4.10%

Kolumbie

4.80%

4.70%

4.50%

4.50%

4.60%

Mexiko

3.80%

3.90%

3.30%

3.30%

3.40%

Peru

5.60%

5.50%

6.00%

6.00%

5.70%

Latinská Amerika průměr

3.90%

4.20%

4.50%

4.50%

4.10%

Zdroj: Bloomberg/IMF

 

ZEMNĚ REGIONU

Brazílie: Dlouhodobý růst pro Brazílii vyplývá z více důvodů, především díky nárůstu střední třídy a celkové kupní síly obyvatelstva, která v posledních letech výrazně vzrostla a zároveň se očekává, že by měla podpořit růst v následujících letech. Brazílie má dnes silnější ekonomiku než před dekádou, její fundamenty podporují rozvoj společností se silným obchodním zastoupením v rámci různých domácích sektorů, jako například sektory vázané na spotřební zboží, ale i technologie či bankovní služby.

 

Mexiko: Reformy v Mexiku, které uskutečnila vláda prezidenta Peña Nieta, mohou urychlit ekonomický růst země a podpořit růst v následujících letech. Ekonomika Mexika se zlepšuje a její budoucí vývoj je velmi důležitý. Důležité je, že mexické peso má nejvíce podhodnocenou měnu ze zemí Latinské Ameriky a zároveň disponuje Mexiko nejkonkurenceschopnějším výrobním sektorem v globálním měřítku.

 

Chile: Chile by si mělo udržet svůj status „nejlépe spravované ekonomiky“ v rámci Latinské Ameriky vzhledem k excelentnímu dlouhodobému výhledu růstu a zároveň díky faktu, že vláda udělala pro velikost a růst kupní síly střední třídy mnohem víc než ostatní země regionu. Ale hodnotově zaměřený investor ví, že historicky byly akce chilských společností vždy nadhodnocené v porovnání s ostatními akciemi regionu. Momentálně se zdá, že ceny akcií se dostávají na atraktivní úroveň z fundamentálního hlediska, vzhledem ke korelaci mezi ekonomickým vývojem v Chile a čínskou poptávkou po mědi.

 

Kolumbie: Díky zlepšující se bezpečnostní situaci zažívá ekonomika Kolumbie velký růst. Pokles na trzích během roku 2013 nabídl investiční příležitosti za atraktivní ceny. Jednou z velmi zajímavých oblastí je nárůst investic do infrastruktury, neboť se Kolumbie pustila do nejvíce ambiciózního programu rozvoje infrastruktury ve své historii.

 

 

Peru: Ekonomický růst v Peru byl za posledních pár let jednou z nejpůsobivějších změn v rámci Latinské Ameriky. Země dosahovala vysoké míry růstu, nízké inflace a vláda se chovala proaktivně k rozvoji trhu. Politické prostředí za vlády levicově orientovaného prezidenta Humaly, který se choval velmi pragmaticky, se zlepšilo. Předpokládá se, že se Peru v blízké budoucnosti stane nejrychleji rostoucí zemí v rámci regionu a peruánské společnosti budou z tohoto rychlého růstu profitovat.

 

Panama:

Panama patří mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky v regionu. Podle odhadů MMF má v letech 2014-2015 dosáhnout složené roční miry růstu HDP. Díky tomu se z Panamy stává rostoucí regionální centrum pro start mezinárodních společností a nabízí investiční příležitosti do společností vykazujících zajímavé zhodnocení a zdravé fundamenty.

 

Argentina:

Kvůli obavám z budoucího ekonomického a politického vývoje země je Argentina investory často přehlížena, nicméně to by se mělo změnit po říjnových volbách a očekávané změně vlády.  Akcie nekterých společností se obchodují na velmi nízkých úrovních a dojde-li ke změně ekonomického a politického směru, bude budoucí vývoj velmi dobrý, také vzhledem k poměrovým ukazatelům rizika a výnosnosti (risk/reward ratio).

 

GEOGRAFICKé ROZLOžENí

 

VÝHLED

Brazilská ekonomika může v následujících letech očekávat do jisté míry náročné období. Proto bylo portfolio fondu nastavené tak, aby bylo zaměřené na společnosti se silnými základy a dosahující atraktivního zhodnocení. Zatímco se v Argentine rýsuje změna režimu, stále existují určité významné překážky pro politické a ekonomické změny. Z tohoto důvodu se očekává jen pozvolná transformace. Avšak v tomto případě může I mírné ekonomické zlepšení znamenat obrovské výnosy. Panama by měla I nadále poskytovat dobré investiční příležitosti uprostřed akcií s atraktivním zhodnocením a společností se zdravými fundamenty. V Peru se předpokládá, že zlepšující se politické prostředí umožní místním společnostem profitovat z následného prudkého ekonomického růstu a v Mexiku se do centra pozornosti dostávají odvážné reformy vlády a oživení výrobního sektoru, které přináší pozitivní výhled pro tuto zemi. Na chilském akciovém trhu se objevují velmi zajímavé, podhodnocené investice díky faktu, že mnozí investoři přeceňují vliv mírného růstu čínské poptávky po komoditách na čilskou ekonomiku. Ekonomika Kolumbie postupně roste a na jejím akciovém trhu se objevují zajímavé investiční příležitosti vzhledem k poklesu v posledním roce.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnost INCA Investments z Latinské Ameriky. Společnost INCA je tvořena skupinou investičních profesionálů z Latinské Ameriky. Jedná se o zkušený investiční tým, který investuje na latinskoamerických trzích od začátku 90. let minulého století, a tým analytiků specializujících se na nejdůležitější sektory regionu.

 

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.