13.03.2015

Poprzez inwestycje w chińskie rynki kapitałowe, WIOF China Performance Fund oferuje inwestorom dostęp do gospodarki, która ma wkrótce stać się największą gospodarką światową, a pod względem wzrostu niezmiennie wyprzedza zarówno rynki rozwinięte, jak i wiele porównywalnych rynków wschodzących.

 

DLACZEGO CHINY?

Od czasu swojej reformy i otwarcia się dwie dekady temu, gospodarka Chin odnotowała fenomenalny wzrost.

Od tego momentu jesteśmy świadkami tworzenia się nowoczesnej gospodarki rynkowej, której rozwój wciąż pozostawia w tyle inne główne gospodarki światowe. Choć Chiny są obecnie drugą co do wielkości gospodarką na świecie, kraj ten jest na dobrej drodze, by stać się numerem jeden w ciągu kolejnych dziesięciu lat - według analiz ekonomicznych oraz badań przeprowadzanych przez grupę IHS, krajowe wydatki konsumenckie wzrosną trzykrotnie w ciągu najbliższej dekady. I chociaż Chin nie ominął światowy kryzys gospodarczy, jej gospodarka nadal rośnie w tempie przewyższającym nie tylko gospodarki zachodu, ale także wiele innych wschodzących i rozwijających się rynków. Urbanizacja na wielka skalę, wraz z rozbudową ogromnych metropolii w całym kraju, również napędza wzrost wszystkich sektorów, wraz rozrastającym się szybko w ostatnich latach sektorem przedsiębiorstw . W ciągu ostatniej dekady pojawiło się setki tysięcy rodzimych firm, a wiele innych zmieniło swój status z małych lub średnich podmiotów (SME) na duże korporacje. Chiny stały się jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków biznesowych na świecie.

 

Jednym z kluczowych napędów gospodarki Chin jest wzrost oraz rozszerzanie się ogromnej bazy konsumentów klasy średniej. Rosnące bogactwo i przychody wzmacniają sprzedaż detaliczną i inne sektory. Wspiera to rozwój złożonej gospodarki konsumenckiej, dającej możliwości nie tylko spółkom krajowym, ale także koncernom światowym. Nawiązując do ostatnich przewidywań ONZ, w ciągu najbliższych dwóch dekad, klasa średnia w Chinach będzie cztery razy większa od amerykańskiej i osiągnie liczbę 1,4 mld konsumentów do roku 2030.

 

PRZEKRÓJ SEKTOROWY

(Finanse) 23.4

(Gotówka) 15.94

(Energia) 12.51

(Usługi telekomunikacyjne) 11.19

(Informatyka) 10.21

(Przemysł) 9.49

(Materiały) 8.45

(Usługi konsumpcyjne) 8.12

(Podstawowe produkty konsumenckie) 0.69

 

Kolejny czynnik przemawiający na korzyść długoterminowego umocnienia gospodarki to siła oraz zasoby, jakimi dysponuje Pekin w szybkim i zdecydowanym działaniu na rzecz utrzymania silnej tendencji wzrostowej gospodarki.

 

Jak wyjaśnia Ian Lancaster, menadżer portfelowy WIOF China Performance Fund: "W ciągu ostatnich kilku lat, inwestorzy byli słusznie zaniepokojeni stanem chińskiego sektora bankowego. Władze chińskie włożyły jednak wiele pracy w stabilizację krajowego systemu bankowego i rynku nieruchomości. Ważne jest, aby zrozumieć, że gospodarka chińska znacznie różni się od innych zachodnich gospodarek. Władze są tu w posiadaniu ogromnej władzy oraz olbrzymich środków finansowych."

PERSPEKTYWY

Najnowsze kluczowe dane wskazują, że w ogólnym ujęciu gospodarka chińska ma tendencję spadkową. I chociaż inwestorzy mogą mieć obawy dotyczące niektórych dziedzin gospodarki oraz zwolnionego tempa jej wzrostu, władze zrobiły wiele, aby ustabilizować krajowy system bankowy i rynek nieruchomości, jak również niezmiennie posiadają olbrzymią władzę i środki finansowe służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Bez względu na to, jakie będzie faktyczne tempo wzrostu chińskiej gospodarki w krótkim i średnim okresie, fundusz jest dobrze przygotowany na każdy scenariusz. W skład jego portfela wchodzą walory wybierane za pomocą systematycznego procesu inwestycyjnego, kładąc nacisk na dobór najefektywniejszych stylów inwestycyjnych dla danego rynku, zabezpieczając wartość portfela na każdą ewentualność.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym Funduszu jest spółka Cogent Asset Management Ltd. Jej założyciele zarządzali uprzednio nagradzanymi i odnotowującymi najlepsze wyniki funduszami różnych kategorii. Zespół ten opracował strategię zarządzania akcjami poprzez systematyczne i stymulowane przez proces podejście do inwestycji, które w sposób rygorystyczny realizuje dobór akcji w oparciu o podstawowe kryteria ilościowe.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.