28.05.2015

Dzięki szybko rosnącym inwestycjom zagranicznym, ogromnym rezerwom towarowym, szybko poprawiającej się koniunkturze gospodarczej i pojawiającym się rynkom konsumenckim, Afryka jest kontynentem, którego inwestorzy nie mogą pominąć. Fundusz WIOF African Performance Fund daje im dostęp do całego bogactwa możliwości inwestycyjnych w regionie, który jest liderem wzrostu i dobrze rokuje na przyszłość.

CORAZ LEPSZE WARUNKI

W przeszłości Afrykę często postrzegano jako kontynent zmagający się z plagą nędzy, głodu, wojen, bezprawia i ogromnymi problemami infrastrukturalnymi. Choć przed niektórymi rejonami kontynentu faktycznie stoją ogromne wyzwania, ogólny obraz jest jednak coraz bardziej obiecujący.

 

Garść podstawowych danych statystycznych pokazuje ogromny potencjał Afryki:

 

  • W Afryce mieszka 13% światowej populacji.
  • Afryka jest większa od USA, Chin, Europy, Indii i Argentyny łącznie i zajmuje 20% powierzchni lądu na kuli ziemskiej.
  • W Afryce znajduje się 12% światowych gruntów rolnych.
  • Afryka posiada ponad 30% zasobów mineralnych/kopalnych świata.

 

Bardziej szczegółowe wskaźniki pokazują jak dalece gospodarki tego kontynentu rozwinęły się w ostatnich latach:

 

  • Gospodarka afrykańska notowała wzrost na poziomie 5% rocznie w ciągu ostatnich 15 lat, a niektóre gospodarki tego kontynentu należą do najszybciej rozwijających się na świecie.
  • Najnowsze prognozy MFW mówią, że do roku 2017 w Afryce znajdować będzie się 11 na 20 najszybciej rozwijających się gospodarek.
  • Wartość całkowitego PKB Afryki wzrosła trzykrotnie od 2000 roku, a usługi stanowią teraz 60% średniej wartości dodanej.
  • Pojawiają się rynki konsumenckie, które szybko rozwijają się na całym kontynencie. Szacuje się, że wydatki konsumentów wzrosną więcej niż dwukrotnie w ciągu najbliższych 10 lat.
  • Według badania opublikowanego pod koniec zeszłego roku przez Afrykański Bank Rozwoju (AfDB), w ciągu ostatniej dekady ponad jeden na trzech mieszkańców Afryki przeszedł do klasy średniej.  Szacuje się, że przynajmniej 370 mln Afrykańczyków, czyli 34% populacji tego kontynentu, to obecnie klasa średnia, oraz że liczba ta będzie szybko wzrastać w związku ze wzmocnieniem wzrostu gospodarczego.
  • Wymiana handlowa kontynentu z resztą świata wzrosła czterokrotnie od 2000 roku. UE jest jego największym partnerem handlowym, choć wzrosła też wymiana handlowa z innymi partnerami, głównie z krajów wschodzących.

 

WYNIKI (USD)

Jak mówi Peter Townshend, menadżer portfelowy funduszu WIOF African Performance Fund: "Afryka to ostatni potężny nowy rynek wschodzący, w który warto inwestować. Kontynent ten posiada ogromne bogactwa mineralne, ponad 1 miliard mieszkańców i rozwija się szybciej niż inne kontynenty za wyjątkiem Azji. Poza tym charakteryzuje się też młodą wiekiem populacją z dynamicznym wskaźnikiem urbanizacji oraz wyłaniającą się klasą konsumencką."

 

TOWARY I NIE TYLKO

Ogromne bogactwo zasobów naturalnych na tym kontynencie, w tym metali szlachetnych, ropy, rud miedzi i żelaza oraz olbrzymie obszary gruntów rolnych, czynią towary ważnym elementem rozwoju afrykańskiej gospodarki. Jednak pomimo swojej ważnej roli, według światowej firmy konsultingowej Ernst & Young, od roku 2000 towary przyczyniają się do rozwoju kontynentu w stopniu mniejszym niż jedna trzecia. Pozostała część pochodzi z korzystnego połączenia innych sektorów.  Należy do nich sektor usług finansowych, który rośnie i staje się coraz bardziej wyrafinowany. Podczas gdy sektor bankowy w Afryce ma stabilną pozycję i należy do jednych z najaktywniejszych na wielu światowych giełdach, inne obszary sektora finansowego, jak na przykład ubezpieczenia i finansowanie hipoteczne, są mniej rozwinięte,. Dynamicznemu rozwojowi afrykańskiej klasy średniej i wzrastającym dochodom gospodarstw domowych towarzyszy szybki przyrost nowych możliwości w sektorze dóbr konsumpcyjnych i usług, w tym w branży telekomunikacyjnej. Afrykański Bank Rozwoju przewiduje, że do 2030 r. na przeważającym obszarze Afryki większość społeczeństwa należeć będzie do klasy średniej, a wydatki na dobra konsumpcyjne wzrosną do 2,2 bln USD, przewyższając ponad dwukrotnie obecny poziom. Populacja Nigerii, największego rynku konsumenckiego w Afryce, wynosi obecnie 170 milionów ludzi i, według szacunków, do 2050 r. podwoi się, co stwarza ogromny potencjał konsumpcyjny.

 

PRZEKRÓJ GEOGRAFICZNY

 

ATRAKCYJNE INWESTYCJE

Atrakcyjność kontynentu podkreśla fakt, że jest on w tej chwili jednym z najważniejszych obszarów inwestycyjnych na świecie. BIZ na obszarze Afryki subsaharyjskiej wzrosły o 4,7% w 2013 r., od 2007 r. notowały roczne tempo wzrostu na poziomie 19,5% przy szacowanym wzroście całkowitej wartości inwestycji w Afryce o 12,9% w 2013 r. Południowa Afryka, Nigeria oraz Kenia - trzy główne rynki inwestycyjne funduszu - to regionalne centra napędzające BIZ. Pierwszy z powyższych krajów stanowi główny cel inwestycji zagranicznych w kraju dzięki sile swojej gospodarki - w latach 2012 i 2013 otrzymał on przynajmniej dwukrotnie większą liczbę projektów BIZ niż drugi co do wielkości odbiorca. Jednocześnie Kenia, druga pod względem liczby zanotowanych projektów BIZ na kontynencie afrykańskim w 2013 r., postrzegana jest przez wielu inwestorów jako furtka prowadząca do innych wschodnioafrykańskich rynków konsumenckich. Jeśli chodzi o Nigerię, sam jej rozmiar daje atrakcyjne możliwości inwestycyjne - tamtejszy PKB stanowi ponad 80% całkowitego wyniku PKB Afryki Zachodniej. Populacja Nigerii to prawie 170 milionów osób, a poprawa warunków środowiska biznesowego jest głównym czynnikiem przyciągającym inwestorów.

 

Inwestycje są również globalnie zróżnicowane. USA i Wielka Brytania to najwięksi inwestorzy w Afryce, ale azjatyccy inwestorzy także chcieliby skorzystać z możliwości jakie oferuje ten kontynent.  Chiny to obecnie największy partner handlowy - ich inwestycje wzrosły od 10 mld USD w 2000 r. do 200 mld USD w roku 2013. W tym tez roku nastąpił wzrost o 75% japońskich projektów inwestycyjnych.

 

Tymczasem inwestycje wewnątrzafrykańskie, postrzegane przez ekonomistów jako kluczowe dla poprawy wzrostu gospodarczego krajów i rozwoju przemysłu, a co za tym idzie możliwości inwestycyjnych, również wykazują wzrost. Udział projektów wewnątrzafrykańskich w obrębie kontynentu afrykańskiego osiągnął swoje maksimum w 2013 r. Afryka posiada wiele regionalnych wspólnot gospodarczych, w tym Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej (COMESA) oraz Wspólnotę Wschodnioafrykańską (EAC), które pozytywnie wpływają na warunki handlu wewnątrz Afryki oraz rozwój gospodarczy.

 

Co ważne, wiele przedsiębiorstw uważa, że sprawy mogą się mieć tylko lepiej: spółki mające siedzibę w Afryce reinwestują zyski i cementują swoją pozycję na kontynencie. W najnowszym badaniu przedsiębiorstw wykonanym przez grupę Ernst &Young, 60% respondentów uznało, że Afryka stała się w 2013 r. bardziej atrakcyjna, a prawie 3/4 stwierdziło, że atrakcyjność regionu wzrośnie w ciągu kolejnych lat.

 

PERSPEKTYWY

Egiptowi udało się osiągnąć częściową stabilizację, a reżim realizuje politykę probiznesową. Mimo to kraj ten nadal jest politycznie i gospodarczo niestabilny. Przy kontynuacji wsparcia z zewnątrz, Egipt powinien jednak z powodzeniem poradzić sobie w nadchodzącym okresie. Wzrost gospodarczy powinien zainicjować poprawę w sektorze turystycznym, a rzeczywisty wzrost PKB w 2015 r. powinien być mocny.

Gospodarka Nigerii, a w następstwie rynki kapitałowe, ucierpiały z powodu spadających cen ropy naftowej. Zrodziło to jednak pewne możliwości, gdyż niektóre wysoko notowane spółki znalazły się pod ogromną presją rynkową. Co więcej, Nigeria posiada perspektywy zrównoważonego wzrostu gospodarczego napędzanego poprawą wydajności kluczowych sektorów innych niż sektor naftowy, takich jak rolnictwo, technologie informacyjno-komunikacyjne, handel oraz usługi.

Warunki makroekonomiczne i polityczne w Kenii są stabilne, a gospodarka skorzysta na niższych cenach ropy naftowej, ponieważ przyczynią się one do zmniejszenia deficytów na rachunku bieżącym, co z kolei pociąga za sobą mocniejsze waluty, niski poziom inflacji i prawdopodobnie dłuższy okres niskich stóp procentowych.

W Afryce Południowej na ceny akcji zasobów naturalnych nadal wpływają spadające ceny towarów, a perspektywy zapotrzebowania pozostają niepewne. Fakt ten, w połączeniu ze słabymi wynikami lokalnej gospodarki, doprowadził do sytuacji rynkowej, w której należy starannie dobierać akcje w celu uniknięcia utraty kapitału. Jak w przypadku wszystkich rynków, doradca inwestycyjny niezmiennie koncentruje się na wycenach pochodzących z fundamentalnych procesów systemowych, które wciąż będą stanowić źródło dalszych dobrych wyników długoterminowych Funduszu.

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym funduszu jest Sanlam Investment Management (Pty) Ltd (“SIM”), firma zarządzająca aktywami o wielu specjalnościach, oferująca swoim klientom szeroki wachlarz usług z zakresu zarządzania portfelem inwestycyjnym i programów inwestowania zbiorowego, adresowanych zarówno do klientów indywidualnych jak i korporacyjnych.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.