15.06.2015

Investorům do akciových trhů Latinské Ameriky nabízí fond WIOF Latin American Performance Fund přístup do regionu se silným růstem, solidními fundamenty a výhodnými investičními příležitostmi.

 

Proč Latinská Amerika?

Země Latinské Ameriky rostly rychleji než vyspělé země, pokud bereme v úvahu Brazílii, Mexiko, Čile, Kolumbii a Peru jako celek. HDP těchto zemí rostlo v roce 2013 až 2014 průměrným tempem 3,3% p. a., přičemž ekonomiky USA, Velké Británie a Japonska dosahovaly nízkého nebo negativního růstu. V porovnání s těmito zeměmi zůstává v latinskoamerickém regionu silnější i dlouhodobý výhled růstu. Ačkoliv každou zemi Latinské Ameriky stále čekají výzvy, kterým musí čelit, bylo učiněno dost snahy o napravení nesprávných rozhodnutí z minulosti.

 

Jedním ze světlých bodů je snižování veřejného zadlužení. Fond se zaměřuje na země, které mají významně nižší zadlužení veřejného sektoru než ostatní vyspělé země. Podle údajů z roku 2013 dosahuje Brazílie nejvyší úrovně veřejného dluhu vůči HDP v regionu, téměř 60% z HDP. Avšak v porovnání s dluhem USA, Velké Británie a Japonska je na tom podstatně lépe. Dá se říci, že region dosahuje ještě nižšího zadlužení proti rozvinutým zemím, když vezmeme v úvahu celkový dluh k HDP včetně dluhu soukromého sektoru. Navíc se předpokládá, že ekonomický růst v nadcházejícím období nebude poháněný komoditami jako v první dekádě roku 2000. Klíčové země investiční sféry fondu do značné míry posilnily celkové základy svých ekonomik, a to snížilo jejich citlivost a provázanost na pokles cen komodit. Tyto země zvýšily roli domácích trhů v rámci svých ekonomik a tento vývoj nadále nabírá na síle a významu.

 

Jak uvádí portfolio manažer fondu, Fernando X. Donayre: Historie ukazuje, že latinsko-americké trhy rostly rychleji než rozvinuté země a předpokládá se, že budou v tomto trendu pokračovat. Věříme, že budoucí ekonomický růst Latinské Ameriky bude poháněný růstem domácí spotřeby.“

Očekávaný růst HDP

 

2015

2016

2017

Růst 3 rokov p.a.

 

Brazílie

-0.8%

1.2%

1.9%

0.8%

Chile

2.8%

3.5%

3.8%

3.4%

Kolumbie

3.5%

3.7%

4.5%

3.9%

Mexiko

3.0%

3.5%

3.8%

3.4%

Peru

4.1%

4.7%

6.0%

4.9%

Latinská Amerika průměr

2.5%

3.3%

4.0%

3.3%

USA

2.9%

2.9%

2.7%

2.8%

Eurozona

1.3%

1.6%

1.6%

1.5%

Zdroj: Bloomberg/IMF

 

ZEMĚ REGIONU

 

Brazílie:

Brazilská ekonomika trpěla v posledních letech kvůli intervenční politice posledních dvou vlád. Pokračující oslabování ekonomiky donutilo úřady, aby začaly se zaváděním o mnoho přísnějších opatření,  což zahrnuje zvyšování úrokových měr na potlačení inflace a snížení vládních výdajů na zlepšení stavu fiskálního rozpočtu.

 

Mexiko:

Ekonomika země se stále zlepšuje, do značné míry poháněna jedním z nejkonkurenceschopnějších výrobních sektorů ve světě.

Po dlouhých letech, kdy Mexiko prohrávalo s Čínou válku o vývoz do USA, se vývoz Mexika do USA rychle zvyšuje díky mnohým konkurenčním výhodám oproti Číně. Jsou to především nižší mzdové náklady  ve výrobním sektoru, nižší náklady na dopravu a kratší čas na dodání zboží na trhy v USA. Problémy s obchodem s drogami jsou ustupující záležitostí a ne hnacím ekonomickým faktorem.

 

Kolumbie:

Díky zlepšující se bezpečnostní situaci zažívá ekonomika Kolumbie velký růst,

i když nedávný pád cen ropy způsobil její krátkodobý pokles. Tento pokles zatím přinesl snížení cen akcií, což ale poskytuje možnost atraktivních investičních příležitostí.

 

Peru:

Odolná ekonomika Peru pokračuje v nadprůměrném růstovém trendu díky nízké závislosti na vývozu komodit. Politické prostředí se zlepšilo a potvrdilo, že prezident Humala uskutečnil pragmatická rozhodnutí v ekonomické oblasti.

 

Panama:

Panama patří mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky v regionu. Podle odhadů MMF má v letech 2014-2015 dosáhnout složené roční miry růstu HDP. Díky tomu se z Panamy stává rostoucí regionální centrum pro start mezinárodních společností a nabízí investiční příležitosti do společností vykazujících zajímavé zhodnocení a zdravé fundamenty.

 

Argentina:

Kvůli obavám z budoucího ekonomického a politického vývoje země je Argentina investory často přehlížena, nicméně to by se mělo změnit po říjnových volbách a očekávané změně vlády.  Akcie nekterých společností se obchodují na velmi nízkých úrovních a dojde-li ke změně ekonomického a politického směru, bude budoucí vývoj velmi dobrý, také vzhledem k poměrovým ukazatelům rizika a výnosnosti (risk/reward ratio).

 

Chile:

Ekonomika Chile zpomalila kvůli poklesu cen mědi a nedůsledné politice prezidenta Bacheleta. Navzdory tomu se situace na trzích zlepšuje.

 

GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENÍ

 

VÝHLED

Přestože byl začátek roku pro latinsko-americké trhy náročný, navzdory klesajícím cenám akcií nedošlo k poklesu zisků společností v regionu. Tato kombinace padajících cen a rostoucích výnosů přinesla nižší ceny akcií a větší investiční příležitosti na latinsko-amerických akciových trzích. Přestože některé země regionu čelí určitým ekonomickým problémům, celkově předbíhají tyto  enomiky rozvinuté země a očekává se, že tento trend přetrvá i po následující tři roky. Pro portfolio manažera zůstává jedním z hlavních trhů Brazílie, i přes významný pokles jejích trhů v uplynulém období. Portfolio manažer aktivně vyhledává brazilské společnosti se silným obchodním zastoupením, které jsou na trhu momentálně dostupné za velmi dobré ceny.

Stejně tak zajímavým je pro manažera i Mexiko, kde se zaměřuje na atraktivně oceněné akcie společností ze sektoru spotřebního zboží.

 

 

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnost INCA Investments z Latinské Ameriky. Společnost INCA je tvořena skupinou investičních profesionálů z Latinské Ameriky. Jedná se o zkušený investiční tým, který investuje na latinskoamerických trzích od začátku 90. let minulého století, a tým analytiků specializujících se na nejdůležitější sektory regionu.

 

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.