15.06.2015

Poprzez inwestycję w rynki kapitałowe Ameryki Łacińskiej, fundusz WIOF Latin American Performance Fund oferuje inwestorom dostęp do regionu charakteryzującego się silnym wzrostem gospodarczym, solidnymi podstawami oraz szybko rozwijającymi się możliwościami inwestycyjnymi.

DLACZEGO AMERYKA ŁACIŃSKA?

Jeśli wziąć pod uwagę rozwój regionów, w które inwestuje Fundusz - Brazylia, Meksyk, Chile, Kolumbia i Peru - gospodarki Ameryki Łacińskiej rozwijały się szybciej niż ich rozwinięci odpowiednicy. Kraje te zanotowały średnią złożoną stopę wzrostu rocznego PKB na poziomie 3,3% p.a. w latach 2012-2014 w porównaniu z zerowym lub minusowym wzrostem gospodarek takich jak USA, Wielka Brytania czy Japonia. Co więcej, długoterminowa perspektywa rozwoju regionu jest solidniejsza niż ta dotycząca podobnych krajów rozwiniętych. Podczas gdy każda z gospodarek Ameryki Łacińskiej z osobna nadal musi sprostać różnym wyzwaniom, w kwestii ogólnej poczyniono wiele kroków, aby naprawić błędy przeszłych dekad. Ważną kwestią jest znaczne zmniejszenie poziomu długu publicznego, co sprawia, że kraje, na których skupia się Fundusz posiadają niższy poziom tegoż długu w porównaniu z ich rozwiniętymi odpowiednikami.

Według danych z 2013 r., Brazylia posiada najwyższą relację długu do PKB w regionie, nadal jednak jest ona na niższym poziomie niż w USA, Wielkiej Brytanii i Japonii. Peru i Chile notują najniższe poziomy długu, w obu przypadkach poniżej 20% PKB. Region charakteryzuje się nawet niższym poziomem długu publicznego w porównaniu do krajów rozwiniętych biorąc pod uwagę całkowitą relację długu do PKB (w tym długu prywatnego). Dodatkowo należy się spodziewać, że wzrost gospodarczy nie będzie warunkowany zapotrzebowaniem na towary, jak to miało miejsce w zeszłej dekadzie. Dlatego też główne kraje, w które inwestuje Fundusz wzmocniły podstawy swoich gospodarek, czyniąc je mniej podatnymi na wpływ spadku cen towarów. Zwiększyły one także rolę jaką w gospodarkach odgrywa konsumpcja krajowa i ten kierunek działania nabiera rozpędu.

 

Jako menadżer portfelowy Funduszu, Fernando X. Donayre mówi: „W przeszłości kraje Ameryki Łacińskiej rozwijały się szybciej niż inne kraje rozwinięte na świecie i oczekuje się, że tendencja ta się nie zmieni. Wierzymy, że przyszły rozwój gospodarczy Ameryki Łacińskiej będzie napędzać wzrost konsumpcjonizmu."

Szacowany wzrost PKB

 

2015

2016

2017

3-letni wzrost

w ujęciu rocznym

 

Brazylia

-0,8%

1,2%

1,9%

0,8%

Chile

2,8%

3,5%

3,8%

3,4%

Kolumbia

3,5%

3,7%

4,5%

3,9%

Meksyk

3,0%

3,5%

3,8%

3,4%

Peru

4,1%

4,7%

6,0%

4,9%

Ameryka Łacińska – średnia

2,5%

3,3%

4,0%

3,3%

USA

2,9%

2,9%

2,7%

2,8%

Strefa Euro

1,3%

1,6%

1,6%

1,5%

POSZCZEGÓLNE KRAJE


Brazylia: Gospodarka brazylijska ucierpiała w ostatnich latach na skutek polityki interwencjonistycznej państwa w ciągu ostatnich dwóch administracji prezydenckich. Utrzymujące się osłabienie gospodarki zmusiło władze do wprowadzenia bardziej ortodoksyjnej polityki gospodarczej, w tym podniesienie stóp procentowych w celu obniżenia inflacji oraz obniżenie wydatków rządowych w celu poprawy deficytu fiskalnego.

 

Meksyk: Stan gospodarki tego kraju ulega poprawie, głównie dzięki posiadaniu jednego z najbardziej konkurencyjnych sektorów produkcyjnych na świecie.  Po wielu latach od utraty na rzecz Chin udziału w imporcie produktów na rynek amerykański, liczba meksykańskich produktów importowanych do USA wzrasta ze względu na ich przewagę konkurencyjną w stosunku do produktów importowanych z Chin. Przejawia się to w: niższych wynagrodzeniach pracowników produkcji, niższych kosztach transportu oraz krótszym czasie dostawy towaru na rynek / do klientów. Problem przemocy domowej związanej z narkotykami zmniejsza się i nie jest decydującym czynnikiem ekonomicznym. Administracja Prezydenta Peña-Nieto podjęła ważne reformy, które jeszcze bardziej przyspieszą wzrost gospodarczy kraju.

 

Kolumbia: Wraz z poprawą perspektywy bezpieczeństwa, gospodarka Kolumbii przeżywa znaczący wzrost. Jednak niedawny spadek cen ropy przyczyni się do krótkoterminowego spadku wzrostu gospodarczego kraju.  Dotychczasowy spadek koniunktury na rynku spowodował spadek cen aktywów, dając menadżerowi portfelowemu szansę na znalezienie atrakcyjnych cenowo możliwości inwestycyjnych.

 

Peru: Prężna gospodarka peruwiańska rośnie niezmiennie w ponadprzeciętnym tempie ze względu na jej malejące uzależnienie od eksportu towarów.  Sytuacja polityczna uległa poprawie pod rządami lewicowego Prezydenta Humali, który wykazuje pragmatyczne podejście do gospodarki.

 

Panama: Panama to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek w regionie, w której, według danych szacunkowych MWF, złożona stopa wzrostu rocznego (CAGR) PKB na lata 2014-2015 wynosi 7%. Kraj to rosnąca baza regionalna dla międzynarodowych spółek, oferująca spółki o atrakcyjnych wycenach i silnych podstawach fundamentalnych.

Argentyna: Często pomijana przez inwestorów z powodu obaw dotyczących gospodarki kraju oraz panującego reżimu politycznego. Być może październikowe wybory przyniosą w końcu zmianę reżimu. Wyceny niektórych spółek są obecnie bardzo niskie, szczególnie biorąc pod uwagę możliwe zmiany w gospodarce/polityce oraz fakt, że stosunek ryzyka do zysku w perspektywie wieloletniej jest przekonujący.

 

Chile: Gospodarka Chile zwolniła nieco tempa ze względu na spadające ceny miedzi i niekonwencjonalną politykę Prezydenta Bacheleta. Sytuacja ulega jednakże poprawie.

 

 

PRZEKRÓJ GEOGRAFICZNY


PERSPEKTYWY

Chociaż początki tego roku były nieco trudniejsze dla rynków Ameryki Łacińskiej, zyski spółek nie zmniejszyły się mimo spadających cen lokalnych akcji. Jako takie, połączenie spadających cen z rosnącymi zyskami wpłynęło na obniżenie wycen i zwiększenie możliwości na rynkach akcji Ameryki Łacińskiej.  Tymczasem choć poszczególne kraje regionu borykają się z problemami ekonomicznymi, w ogólnym ujęciu pod kątem rozwoju gospodarki regionalne wyprzedziły w ciągu ostatnich trzech lat inne gospodarki krajów rozwiniętych. Przewiduję się także, że trend ten będzie się utrzymywał przez kolejne trzy lata. Pomimo znacznych spadków na rynku brazylijskim w ostatnim czasie, menadżer portfelowy aktywnie poszukuje możliwości inwestycji w spółki brazylijskie charakteryzujące się silną działalnością franczyzową, które można nabyć w atrakcyjnej cenie. Meksyk z kolei nadal pozostaje obiecujący, a zarządzający portfelem nieustannie poszukuje atrakcyjnych cenowo spółek zorientowanych na konsumpcję.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym Funduszu jest specjalizująca się w rynkach latynoamerykańskich spółka INCA Investments INCA składa się z grupy latynoamerykańskich specjalistów inwestycyjnych, w tym personelu inwestycyjnego wyższego szczebla, inwestującego w rynki Ameryki Łacińskiej od początku lat 90-tych, jak i z grupy doświadczonych analityków, będących specjalistami w kluczowych sektorach tego regionu.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.