15.06.2015

Investorom do akciových trhov Latinskej Ameriky ponúka fond WIOF Latin American Performance Fund prístup do regiónu so silným rastom, solídnymi fundamentami a výhodnými investičnými príležitosťami.

 

PREČO LATINSKÁ AMERIKA?

Krajiny Latinskej Ameriky rástli rýchlejšie ako rozvinuté krajiny ak berieme do úvahy Brazíliu, Mexiko, Čile, Kolumbiu a Peru ako celok. HDP týchto krajín rástlo v rokoch 2012 až 2014 v premenným tempom 3,3% p.a., pričom ekonomiky ako USA, Veľká Británia a Japonsko  dosahovali nízky až negatívny rast. A predsa, dlhodobý výhľad rastu pre tento región ostáva silný v porovnaní s rozvinutými krajinami. Napriek tomu každá krajina Latinskej Ameriky má pred sebou výzvy, ktorým musí čeliť. Často ide o naprávanie nesprávnych rozhodnutí z minulosti.

 

Jedným zo svetlých bodov je znižovanie verejného zadlženia, pričom fond sa zameriava na krajiny, ktoré majú významne nižšie zadlženie verejného sektora ako niektoré rozvinuté krajiny. Podľa údajov z roku 2013 dosahuje Brazília najvyššiu úroveň verejného dlhu voči HDP v regióne. Avšak v porovnaní s dlhom USA, Veľkej Británie a Japonska je na tom podstatne lepšie. Dá sa povedať, že región dosahuje ešte nižšie zadlženie voči rozvinutým krajinám, ak vezmeme do úvahy celkový dlh k HDP vrátane dlhu súkromného sektora. Ba čo viac, predpokladá sa, že ekonomický rast v nadchádzajúcom období nebude poháňaný komoditami ako v prvej dekáde roku 2000. Kľúčové krajiny investičnej sféry fondu do značnej miery posilnili celkové základy svojich ekonomík, čo znížilo ich citlivosť a previazanosť na pokles cien komodít. Tieto krajiny zvýšili úlohu domácich trhov v rámci ich ekonomík a tento vývoj naďalej naberá na sile a význame.

Ako uvádza portfólio manažér fondu, Fernando X. Donayre: „História nám ukazuje, že latinsko-americké trhy rástli rýchlejšie ako rozvinuté krajiny a predpokladá sa, že budú v tomto trende pokračovať. Veríme, že budúci ekonomický rast Latinskej Ameriky bude poháňaný rastom domácej spotreby.

Očakávaný rast HDP

 

2015

2016

2017

Rast 3 rokov p.a.

 

Brazília

-0.8%

1.2%

1.9%

0.8%

Čile

2.8%

3.5%

3.8%

3.4%

Kolumbia

3.5%

3.7%

4.5%

3.9%

Mexiko

3.0%

3.5%

3.8%

3.4%

Peru

4.1%

4.7%

6.0%

4.9%

Latinská Amerika priemer

2.5%

3.3%

4.0%

3.3%

USA

2.9%

2.9%

2.7%

2.8%

Eurozóna

1.3%

1.6%

1.6%

1.5%

Zdroj: Bloomberg/IMF

 

KRAJINY REGIÓNU

Brazília: Brazílska ekonomika trpela v posledných rokoch vzhľadom na intervenčné politiky posledných dvoch vlád. Pokračujúce oslabovanie ekonomiky donútilo úrady, aby začali so zavádzaním omnoho prísnejších ekonomických opatrení, ktoré zahŕňajú zvyšovanie úrokových mier na potlačenie inflácie a zníženie vládnych výdavkov na zlepšenie stavu fiškálneho rozpočtu.

 

Mexiko: Ekonomika krajiny sa stále zlepšuje, vzhľadom na fakt, že poskytuje najkonkurencieschopnejší výrobný sektor vo svete. Po mnohých rokoch, kedy prehrávalo Mexiko vývoznú vojnu do USA s Čínou sa dovoz Mexika do USA rýchlo zvyšuje. Dôvodom sú mnohé konkurenčné výhody oproti Číne. Sú to hlavne: nižšie mzdové zaťaženie vo výrobnom sektore, nižšie dopravné náklady a kratší čas na dodanie tovaru na trhy v USA. Problémy s drogovými kartelmi sú zmenšujúcim sa problémom a nie hlavným ekonomickým faktorom. Vládna administratíva prezidenta Peña-Nieto už prijala dôležité reformy, ktoré ďalej posilnia ekonomický rast krajiny.

 

Kolumbia: Pod vplyvom zlepšujúcej sa bezpečnostnej situácie, zažíva ekonomika Kolumbie solídny rast. Avšak nedávny pokles cien ropy spôsobí krátkodobý pokles ekonomického rastu krajiny. Pokles na trhoch zatiaľ priniesol zníženie cien akcií, čo ale poskytuje možnosti pre atraktívne investičné príležitosti.

 

Peru: odolná ekonomika Peru pokračuje v nadpriemernom rastovom trende vzhľadom na nízku závislosť od vývozu komodít. Politické prostredie sa zlepšilo a potvrdilo, že prezident Humala uskutočnil pragmatické rozhodnutia v ekonomickej oblasti.

Panama: Panama patrí medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky v regióne. Podľa odhadov Medzinárodného Menového Fondu má v rokoch 2014-2015 dosiahnuť 7% zloženú ročnú mieru rastu HDP. Na základe toho sa z Panamy stáva rastúce regionálne centrum pre štart medzinárodných spoločností a ponúka investičné príležitosti do spoločností, ktoré vykazujú zaujímavé zhodnotenie a zdravé fundamenty.

 

Argentína: Kvôli obavám investorov z budúceho ekonomického a politického vývoja krajiny je často prehliadaná, avšak to by sa malo zmeniť po októbrových voľbách, kedy sa očakáva zmena vlády. Akcie niektorých spoločnosti sa obchodujú na veľmi nízkych úrovniach a pokiaľ dôjde k zmene ekonomického a politického smerovania krajiny výhľad do budúcnosti bude veľmi dobrý aj vzhľadom na pomerové ukazovatele rizika a výnosnosti (risk/reward ratio).

 

Čile: Ekonomika Čile spomalila vzhľadom na pokles cien medi a na nedôslednú politiku prezidenta Bacheleta. Napriek tom sa situácia na trhoch v krajine zlepšuje.

GEOGRAFICKÉ ZLOŽENIE

 

VÝHĽAD

Hoci bol začiatok roka pre latinsko-americké trhy náročný, napriek klesajúcim cenám akcií nedošlo k poklesu ziskov spoločností v regióne. Táto kombinácia padajúcich cien a rastúcich výnosov priniesla nižšie ceny akcií a väčšie investičné príležitosti na latinsko-amerických akciových trhoch. Napriek tomu, že niektoré krajiny regiónu čelia určitým ekonomickým problémom, celkovo regionálne ekonomiky predbiehajú rozvinuté krajiny a očakáva sa, že budú aj naďalej počas nasledujúcich troch rokov. Jedným z hlavných trhov ostáva pre portfólio manažéra Brazília napriek významnému poklesu jej trhov v uplynulom období. Portfólio manažér aktívne vyhľadáva brazílske spoločnosti so silným obchodným zastúpením, ktoré sú na trhu momentálne dostupné za veľmi dobré ceny. Rovnako zaujímavým je pre manažéra aj Mexiko, pričom sa zameriava na atraktívne ocenené akcie spoločností v sektore spotrebných tovarov.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť INCA Investments z Latinskej Ameriky. Spoločnosť INCA tvorí skupina investičných profesionálov z Latinskej Ameriky. Ide o skúsený investičný personál, ktorý investuje na latinskoamerických trhoch od začiatku 90-tych rokov minulého storočia  a tím analytikov špecializujúcich sa na najdôležitejšie sektory regiónu.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.