01.07.2015

Poprzez inwestycje w chińskie rynki kapitałowe, WIOF China Performance Fund oferuje inwestorom dostęp do gospodarki, która ma wkrótce stać się największą gospodarką światową, a pod względem wzrostu niezmiennie wyprzedza zarówno rynki rozwinięte, jak i wiele porównywalnych rynków wschodzących.

 

DLACZEGO CHINY?

Od czasu swojej reformy i otwarcia się dwie dekady temu, gospodarka Chin odnotowała fenomenalny wzrost. Od tego momentu jesteśmy świadkami tworzenia się nowoczesnej gospodarki rynkowej, której rozwój wciąż pozostawia w tyle inne główne gospodarki światowe. Choć Chiny są obecnie drugą co do wielkości gospodarką na świecie, kraj ten jest na dobrej drodze, by stać się numerem jeden w ciągu kolejnych dziesięciu lat - według analiz ekonomicznych oraz badań przeprowadzanych przez grupę IHS, krajowe wydatki konsumenckie wzrosną trzykrotnie w ciągu najbliższej dekady.

 

Urbanizacja na wielka skalę, wraz z rozbudową ogromnych metropolii w całym kraju, również napędza wzrost wszystkich sektorów, wraz rozrastającym się szybko w ostatnich latach sektorem przedsiębiorstw. I choć obserwujemy spowolnienie gospodarki Chin w ostatnim roku, jej ciągły wzrost nadal przewyższa nie tylko państwa zachodu, ale również wiele rynków wschodzących i rozwijających się.

Jak wyjaśnia Ian Lancaster, zarządzający portfelem WIOF China Performance Fund: “Mimo iż chiński wzrost gospodarczy zwalnia, powinniśmy pamiętać, że stabilny poziom 7% jest ponad trzy krotnie wyższy niż pozostałych wielkich gospodarek.“

 

PRZEKRÓJ SEKTOROWY

 

Jednym z kluczowych czynników napędzających gospodarkę Chin jest wzrost oraz rozszerzanie się ogromnej bazy konsumentów klasy średniej. Rosnące bogactwo i przychody wzmacniają sprzedaż detaliczną i inne sektory. Wspiera to rozwój złożonej gospodarki konsumenckiej, dającej możliwości nie tylko spółkom krajowym, ale także koncernom światowym.

 

Chińska klasa średnia rozwija się w bardzo szybkim tempie.Szacunki dotyczące tempa wzrostu różnią się, ale dane ich dotyczące robią wrażenie:

  • Globalny dom maklerski HSBC przewiduje, że prawie sto milionów ludzi awansuje do klasy średniej w Chinach w ciągu najbliższych 10 lat, tworząc duże możliwości dla zwiększenia wymiany handlowej i wydatków konsumentów.
  • Według China Business Review klasa średnia zwiększy się trzykrotnie do 340 milionów w roku 2016, dostarczając gwałtowny wzrost siły nabywczej w Chinach.
  • Dane z ONZ świadczą, że klasa średnia w Chinach będzie cztery razy większy od Ameryki w ciągu najbliższych dwóch lat, do aż 1,4 mld konsumentów klasy średniej w 2030 r.

 

Wzrost ten pomoże również rządowi w Pekinie na zrównoważenie gospodarki i zachęcania do konsumpcji krajowej, aby powoli wycofywać się z tradycyjnej zależności od eksportu. Jego ambitne plany, aby to zrobić były chwalone przez ekonomistów i już przynoszą owoce - na przykład, wydatki na usługi przekraczają obecnie wydatki w sektorze produkcji i w budownictwie. Oczekuje się, że sektory takie jak opieka zdrowotna, rekultywacja środowiska naturalnego oraz rozrywki i wypoczynku odniosą największe korzyści.

 

WZROST PKB (%)

 

Ale Pekin jest również doskonale zdaje sobie sprawę z konieczności zapewnienia możliwości handlowych i już ma Fundusz Silk Road z 40 bilionami USD, inwestujący w infrastrukturę, zasoby natiralne i współpracujący na platformie przemysłowej i finansowej w całej Azji - w rurociągi, oraz ustanowił Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych ze 100 bilionami USD w aktywach (AIIB), którego celem jest finansowanie rozwoju regionalnego. Choć to może być trudne dla niektórych krajów do zrozumienia z gospodarczego punktu widzenia, chińska gospodarka opiera się jednej rzeczy większość innych nie posiada - kompetencje i środki rządowe.

 

Jak wyjaśnia Ian Lancaster: "Ważnym jest, aby zrozumieć, że chińska gospodarka bardzo różni się od gospodarek Zachodu. Władze mają ogromną moc i ogromne zasoby finansowe do dyspozycji. "

PERSPEKTYWY

Ponieważ chińskia gospodarka zmienia się, nastąpiło znaczne spowolnienie w działalności budowlanej i zmniejszenie popytu na materiały. Jednak głównym motor popytu w Chinach odchodzi od projektów inwestycyjnych i urbanizacji i przechodzi do wzrostu krajowego popytu konsumpcyjnego. Jest to bardzo korzystne w dłuższej perspektywie. Chińska waluta jest mniej niedoceniane niż do tej pory, a nadwyżka obrotów bieżących się kurczy. Wzrost gospodarczy zwalnia, ale jego tempo nadal znacznie wyprzedzi inne potęgi gospodarcze. Ponadto, podczas gdy stopa wzrostu gospodarczego w 2014 wyniosła 7,4% i jest to najniższy poziom od ćwierć wieku w Chinach, trzeba pamiętać, że 25 lat temu podstawa do obliczania wzrostu była znacznie niższa. Ogólne wyniki na chińskich rynkach akcji w ostatnim czasie sugerują również, że inwestorzy są pozytywnie nastawieni do otoczenia gospodarczego.

Bez względu na to, jakie będzie faktyczne tempo wzrostu chińskiej gospodarki w krótkim i średnim okresie, fundusz jest dobrze przygotowany na każdy scenariusz. W skład jego portfela wchodzą walory wybierane za pomocą systematycznego procesu inwestycyjnego, kładąc nacisk na dobór najefektywniejszych stylów inwestycyjnych dla danego rynku, zabezpieczając wartość portfela na każdą ewentualność.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym Funduszu jest spółka Cogent Asset Management Ltd. Jej założyciele zarządzali uprzednio nagradzanymi i odnotowującymi najlepsze wyniki funduszami różnych kategorii. Zespół ten opracował strategię zarządzania akcjami poprzez systematyczne i stymulowane przez proces podejście do inwestycji, które w sposób rygorystyczny realizuje dobór akcji w oparciu o podstawowe kryteria ilościowe.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.