14.08.2015

U některých investorů může hrát etika při výběru investice důležitější roli než cokoliv jiného. Oceněný fond WSF Global Equity Fund umožňuje investorům uspokojit jejich etické požadavky a dosáhnout finančního výdělku. Nabízí přístup na globální trhy a k investičnímu sektoru, který v posledních letech dramaticky rostl.

 

ROSTOUCÍ TRH

Investování na základě etických kritérií zažilo v posledních deseti letech značný nárůst. Podle výzkumu společnosti EIRIS se za posledních deset let objem těchto investic téměř ztrojnásobil. Nárůstu napomohli zejména investoři, kteří požadují od investičních produktů, aby splňovaly jejich etická kritéria nebo náboženské hodnoty. Tyto investiční nástroje profitují z narůstajícího počtu investorů, kteří si uvědomují, že tyto produkty neznamenají snížení potencionálních výnosů a že etické investice, jako WSF Global Equity Fund, neinvestují do vysoko zadlužených společností. V době finanční krize akcie mnoha zadlužených společností dramaticky klesly, ale WSF Global Equity Fund dodržuje přísná kritéria, která nedovolují investovat do společností, které dosahují úrovně dluhu nad přiměřené hodnoty.

 

Ian Lancaster, výkonný ředitel společnosti Cogent Asset Management Ltd a manažer portfolia pro fond WSF Global Equity Fund, vysvětluje: „Fond je vhodný pro jakéhokoliv investora se silnými sociálními a mravními principy, který nechce investovat do alkoholu, hazardních her nebo tabákového průmyslu, dívá se skepticky na přidanou hodnotu pro společnost ze strany konvenčního bankovního systému a chce investovat do společností s konzervativním financováním a nízkými úrovněmi dluhu.“

„Akcie společností, které vybíráme do portfolia, nabízejí přístup do světa finančně konzervativních společností, které v minulosti poskytovaly dobrou návratnost investic s relativně nízkou úrovní volatility. Tyto atributy mají potenciál zlepšit výkonnost portfolia jakéhokoliv investora.“

 

DYNAMICKÉ EKONOMIKY

Zvyšující se atraktivitu regionu pro každého investora zdůrazňují faktory, jako např. rychlá urbanizace, rostoucí poptávka a fakt, že region pojímá víc jak třetinu světové populace. Asijsko-pacifický region patří mezi ekonomicky nejrychleji se rozvíjející regiony světa. Probíhající strukturální reformy, rostoucí produktivita a příznivé politické prostředí budou nadále podporovat zdravý ekonomický růst v dlouhodobém horizontu. Region má zároveň několik podstatných výhod oproti rozvinutým i rozvojových trhům:

 

  • Asijsko-pacifický region je domovem pro více než třetinu světové populace (3 miliardy lidí) a představuje základnu pro budoucí ekonomickou sílu.
  • Urbanizace se zrychluje a s ní i ekonomický růst, který je poháněn rostoucím počtem lidí s vyšší kupní sílou. Rychlá urbanizace bude v následujících letech vést k větším výdajům do infrastruktury, podpoří poptávku po energiích a povede k nárůstu zaměstnanosti a vyššímu životnímu standardu.
  • Podle předpovědí Asian Development Bank by měla spotřeba asijsko-pacifického regionu v roce 2030 dosáhnout 43% světové spotřeby.
  • V porovnání s rozvinutými ekonomikami se očekává vyšší růst asijsko-pacifických trhů. Základní úroveň HDP je nižší, obyvatelstvo je mnohem mladší a politický i ekonomický systém se mění s pozitivním efektem na ekonomiku regionu.
  • Bohatství roste a napomáhá k růstu vyšší střední třídy a úrokové míry úspor zůstávají na vysoké úrovni.

 

 

Jak vysvětluje Ian Lancaster: „WSF Asian Pacific Fund má víc jak 70% podíl alokovaný do Austrálie, Číny, Jižní Koreji a Taiwanu. Tyto dynamické ekonomiky umožňují fondu těžit ze zajímavých příležitostí v sektoru přírodních zdrojů a technologií, stejně tak i z působivého růstu Číny.

 

 

GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENÍ

 

 

VYČNÍVAJÍCÍ Z ŘADY

Manažer portfolia vybírá akcie pomocí dynamického multifaktorového procesu hodnocení akcií od společnosti Cogent pod názvem Cognition. Cognition systematicky prověřuje tisíce datových položek v investičním portfoliu fondu, čímž se identifikují společnosti s takovými charakteristikami, které jim dodávají potenciál k překročení výkonnosti vůči benchmarku. Tento unikátně vyvinutý investiční proces je odlišný od taktiky většiny investorů. Rozdíl je v analýze fundamentálních indikátorů, které manažer analyzuje konzistentně, opakovaně a systematicky.

 

Fond investuje do společností, které nabízejí nejzajímavější kombinaci vnitřní hodnoty a růstového potenciálu v každém čase, proto je výkonnost poháněna schopností investičního procesu zaměřovat se na společnosti, které poskytují optimální podíl atraktivní ceny akcií se zlepšujícími se fundamenty. Pomocí takového investičního procesu vybírá manažer do portfolia fondu přibližně 40 akcií, přičemž se rozhoduje z tisícovky akcií asijsko-pacifického regionu.

 

SEKTOROVÉ ROZLOŽENÍ

 

VÝHLED

Dlouhodobý výhled regionu je dobrý, a to díky probíhajícímu rozmachu ve stavebnictví a průmyslu a pozitivnímu demografickému vývoji. Z krátkodobého hlediska by mohlo současné zpomalení v Číně vyvolat několik náročných úkolů pro určité části regionu. Nedávný strmý pokles stavební aktivity a poptávky po surovinách v Číně měl negativní vliv na ekonomiku Austrálie. Nicméně hlavní hnací síly čínské poptávky se přesouvají z kapitálových projektů a urbanizace směrem k růstu skrze domácí poptávku po spotřebním zboží. Čínská měna je méně podhodnocená v porovnání s uplynulým obdobím a přebytek běžného účtu platební bilance se snižuje. Toto je důležité pro širší regionální ekonomiku a země asijsko-pacifického regionu, jejichž ekonomiky nejsou založeny na exportu.

 

Fond je nastavený tak, aby dokázal využít rozmanité příležitosti regionálních ekonomik, které vyplývají hlavně z unikátního investičního procesu fondu. Portfolio manažer se nesoustřeďuje na překonání výkonnosti trhů prostřednictvím přímého zaměření se na jednotlivé sektory nebo měny, spíše se snaží porozumět převládajícímu ekonomickému prostředí v daném investičním regionu. Investice se proto zaměřuje směrem na dominantní investiční témata.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je investiční specialista Cogent Asset Management Ltd. Společnost je řízena týmem specialistů s dlouhodobými investičními zkušenostmi na světových trzích, jejichž investiční snahy byly několikrát oceněny. Společnost vyvinula unikátní investiční systém na správu akcií, který pečlivě vybírá akcie na základě jasně kvantifikovatelných kritérií, a tím pomáhá minimalizovat subjektivní hodnocení, které negativně ovlivňuje investiční proces.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídku na koupi nebo úpis akcií žádného z pod-fondů World Shariah Funds PCC Ltd (“WSF“) nebo reklamu a propagaci v zemích, ve kterých jsou pod-fondy WSF registrovány na prodej. Trident Fund Services (Guernsey) Limited a WSF jsou registrovány a mají licenci od Guernsey Financial Services Commission podle zákona o ochraně investorů (Bailiwick of Guernsey) z roku 1987. Registrační číslo společnosti je: 51802. Společnost WSF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Všechny dokumenty potřebné k uskutečnění investice, včetně Dokumentů souvisejících s fondem, jsou dostupné a je možné je získat prostřednictvím společnosti Trident Fund Services (Guernsey) Limited nebo ze stránky www.wsffunds.com. Před investováním do jakéhokoli pod-fondu WSF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WSF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední Výroční zpráva a Offering Memorandum a příslušný Doplněk, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WSF vhodnou investicí.