31.08.2015

Dzięki szybko rosnącym inwestycjom zagranicznym, ogromnym rezerwom towarowym, szybko poprawiającej się koniunkturze gospodarczej i pojawiającym się rynkom konsumenckim, Afryka jest kontynentem, którego inwestorzy nie mogą pominąć. Fundusz WIOF African Performance Fund daje im dostęp do całego bogactwa możliwości inwestycyjnych w regionie, który jest liderem wzrostu i dobrze rokuje na przyszłość.

CORAZ LEPSZE WARUNKI

W przeszłości Afrykę często postrzegano jako kontynent zmagający się z plagą nędzy, głodu, wojen, bezprawia i ogromnymi problemami infrastrukturalnymi. Choć przed niektórymi rejonami kontynentu faktycznie stoją ogromne wyzwania, ogólny obraz jest jednak coraz bardziej obiecujący.

 

Garść podstawowych danych statystycznych pokazuje ogromny potencjał Afryki:

 

 • W Afryce mieszka 13% światowej populacji.
 • Afryka jest większa od USA, Chin, Europy, Indii i Argentyny łącznie i zajmuje 20% powierzchni lądu na kuli ziemskiej.
 • W Afryce znajduje się 12% światowych gruntów rolnych.
 • Afryka posiada ponad 30% zasobów mineralnych/kopalnych świata.
 • Szacuje się, że do roku 2050 populacja Afryki wzrośnie ponad dwukrotnie, z 1,1 miliarda do 2,4 miliarda osób. Będzie to najwyższy wzrost ludności w porównaniu z innymi kontynentami.
 • Średnia wieku ludności afrykańskiej wynosi zaledwie 19,4 lat i według prognoz wzrośnie ona jedynie nieznacznie w ciągu kolejnych dekad. Dzięki temu kontynent posiada młody potencjał nabywczy i siłę roboczą, która będzie napędzać wzrost gospodarczy

 

 

 

Bardziej szczegółowe wskaźniki pokazują jak dalece gospodarki tego kontynentu rozwinęły się w ostatnich latach:

 

 • W ciągu ostatnich 15 lat gospodarka afrykańska zanotowała roczny wzrost na poziomie 5% i szacuje się, że w wielu krajach afrykańskich podobny wzrost będzie miał miejsce w tym roku oraz pod koniec dekady.
 • W ubiegłym roku 9 na 15 najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie stanowiły gospodarki afrykańskie.
 • Wartość całkowitego PKB Afryki wzrosła trzykrotnie od 2000 roku, a usługi stanowią teraz 60% średniej wartości dodanej.
 • W Afryce pojawiają się i szybko rozwijają rynki konsumenckie - wydatki konsumenckie na kontynencie osiągnęły kwotę 600 miliardów USD w 2010 roku i według prognoz wzrosną do 1 biliona USD pod koniec tej dekady.
 • Połowa z krajów afrykańskich sklasyfikowana jest aktualnie jako kraje o średnim dochodzie, a liczba afrykańskiej klasy średniej powinna wzrosnąć z 32 mln w 2009 r. do 57 mln w 2020, i aż 107 mln do 2030 roku.
 • Wymiana handlowa kontynentu z resztą świata wzrosła czterokrotnie od 2000 roku. UE jest jego największym partnerem handlowym, choć wzrosła też wymiana handlowa z innymi partnerami, głównie z krajów wschodzących.

 

WYNIKI (USD)

Jak mówi Peter Townshend, menadżer portfelowy funduszu WIOF African Performance Fund: "Afryka to ostatni potężny nowy rynek wschodzący, w który warto inwestować. Kontynent ten posiada ogromne bogactwa mineralne, ponad 1 miliard mieszkańców i rozwija się szybciej niż inne kontynenty za wyjątkiem Azji. Poza tym charakteryzuje się też młodą wiekiem populacją z dynamicznym wskaźnikiem urbanizacji oraz wyłaniającą się klasą konsumencką."

 

TOWARY I NIE TYLKO

Ogromne bogactwo zasobów naturalnych na kontynencie afrykańskim - 8,6% światowych złóż ropy i 7,2% gazu ziemnego, jak również duże rezerwy metali szlachetnych, miedzi i rudy żelaza - czynią surowce ważnym elementem rozwoju afrykańskiej gospodarki. Według danych Afrykańskiego Banku Rozwoju (AfDB), w czasie krótszym niż 20 lat zyski z zasobów naturalnych w Afryce wyniosą w skali rocznej conajmniej 30 mld USD wartości dochodów sektora instytucji rządowych.

 

Jednak pomimo swojej ważnej roli, według światowej firmy konsultingowej Ernst & Young, od roku 2000 towary przyczyniają się rozwoju kontynentu w stopniu mniejszym niż jedna trzecia. Pozostała część pochodzi z połączenia innych sektorów, w szczególności branż skupiających się na konsumpcji. Rozwijają się one gwałtownie przy szybko rosnącej w siłę afrykańskiej klasie średniej, której dochód rozporządzalny w gospodarstwie domowym wzrasta. W istocie, sektory konsumenckie, w tym sektor technologiczny, handel detaliczny i usługi finansowe przyciągnęły największą liczbę inwestycji zagranicznych w 2014 roku.

 

PRZEKRÓJ GEOGRAFICZNY


ATRAKCYJNE INWESTYCJE

Atrakcyjność kontynentu podkreśla fakt, że jest on w tej chwili jednym z najważniejszych obszarów inwestycyjnych na świecie. Udział Afryki w światowych inwestycjach kapitałowych i tworzeniu miejsc pracy osiągnął historycznie wysoki poziom w 2014 roku. Wartość inwestycji kapitałowych na kontynencie wyniosła 128 mld USD, co stanowiło 136% wartości z roku 2013. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniły się do utworzenia 188400 nowych miejsc pracy, co stanowiło 68% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Południowa Afryka, Nigeria i Kenia - trzy z głównych rynków inwestycyjnych funduszu - to regionalne centra napędzające BIZ; Egipt z kolei odzyskał inwestorów po burzliwych ostatnich kilku latach. Kraj ten był w 2014 roku drugim pod względem atrakcyjności celem BIZ w Afryce ze względu na fakt, że inwestorzy dostrzegli jego większą stabilizację polityczną oraz kluczowe reformy gospodarcze. Nacisk rządu na infrastrukturę zwiększy jeszcze bardziej atrakcyjność inwestycyjną tego kraju.

 

Kenia postrzegana jest przez wielu inwestorów jako wrota do innych rynków konsumenckich Afryki Wschodniej. Jeśli zaś chodzi o Nigerię, sam jej rozmiar daje atrakcyjne możliwości inwestycyjne - tamtejszy PKB stanowi ponad 80% całkowitego wyniku PKB Afryki Zachodniej. Populacja Nigerii to prawie 170 milionów osób, a poprawa warunków środowiska biznesowego jest głównym czynnikiem przyciągającym inwestorów. Inwestycje te są również globalnie zróżnicowane. USA i Wielka Brytania to najwięksi inwestorzy w Afryce, ale inwestorzy z Azji i Bliskiego Wschodu również chcieliby skorzystać z możliwości jakie oferuje ten kontynent.  W ostatnich latach głównym inwestorem stały się także Chiny, dla których Afryka stanowi źródło tak potrzebnych surowców stymulujących ich wzrost gospodarczy, jak również rynek eksportu dla produkowanych wyrobów chińskich. Spółki chińskie coraz częściej wykorzystują jednak kraje afrykańskie jako tanie bazy produkcyjne.

 

Tymczasem inwestycje wewnątrzafrykańskie, postrzegane przez ekonomistów jako kluczowe dla poprawy wzrostu gospodarczego krajów i rozwoju przemysłu, a co za tym idzie możliwości inwestycyjnych, również wykazują wzrost. Afryka posiada wiele regionalnych wspólnot gospodarczych, w tym Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej (COMESA) oraz Wspólnotę Wschodnioafrykańską (EAC), które pozytywnie wpływają na warunki handlu wewnątrz Afryki oraz rozwój gospodarczy. Po raz kolejny, inwestorzy działający wewnątrz Afryki znaleźli się wśród najlepszych źródeł BIZ w Afryce w 2014 roku.

PERSPEKTYWY

Niektóre z rynków, w które inwestuje fundusz, muszą stawić czoło pewnym trudnościom, takim jak wpływ niższych cen ropy naftowej na gospodarkę Nigerii czy słaby wzrost gospodarczy w Południowej Afryce. Szacuje się jednak, że wzrost gospodarczy w regionie Afryki Subsaharyjskiej będzie lepszy niż tegoroczna średnia dla rynków wschodzących, a Kenia jest wśród wielu krajów kontynentu afrykańskiego, które w 2015 roku powinny zanotować wzrost na poziomie 5%.  Jednocześnie gospodarka Egiptu ma się coraz lepiej i widoczny jest tam powrót BIZ.

 

Jak w przypadku wszystkich rynków, doradca inwestycyjny niezmiennie koncentruje się na wycenach pochodzących z fundamentalnych procesów systemowych, które wciąż będą stanowić źródło dalszych dobrych wyników długoterminowych Funduszu.

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym funduszu jest Sanlam Investment Management (Pty) Ltd (“SIM”), firma zarządzająca aktywami o wielu specjalnościach, oferująca swoim klientom szeroki wachlarz usług z zakresu zarządzania portfelem inwestycyjnym i programów inwestowania zbiorowego, adresowanych zarówno do klientów indywidualnych jak i korporacyjnych.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.