31.08.2015

Afrika je kontinentom, ktorý si investori nemôžu dovoliť ignorovať. Má rýchlo rastúce zahraničné investície, bohaté komoditné rezervy, rýchlo sa zlepšujúcu ekonomickú klímu a veľké, rýchlo sa rozvíjajúce spotrebiteľské trhy. Fond WIOF African Performance Fund umožňuje investorom prístup k množstvu investičných príležitostí v regióne s najrýchlejším rastom a sľubnou budúcnosťou.

ZLEPŠUJÚCE SA PROSTREDIE

Afrika bola často v minulosti vnímaná ako kontinent sužovaný chudobou, hladomorom, vojnami, zločinnosťou a neprekonateľnými problémami v oblasti infraštruktúry. Hoci niektoré časti kontinentu čelia takýmto problémom, celkový obraz Afriky je stále pozitívnejší.

 

Niekoľko základných štatistických údajov podčiarkuje obrovský potenciál tohto kontinentu:

 • Afrika má 13% svetovej populácie.
 • Je väčšia ako USA, Čína, Európa, India a Argentína spolu, kontinent tvorí 20% svetovej pevniny.
 • Má 12% poľnohospodárskej pôdy sveta.
 • Vlastní 30% nerastných zdrojov/zdrojov určených na ťažbu.
 • Predpokladá sa, že do roku 2050 sa africká populácia zdvojnásobí na 2,4 miliardy.
 • Medián veku je 19,4 roka a predpokladá sa, že v nasledujúcich desaťročiach bude rásť len pomaly, čo poskytne kontinentu mladú spotrebnú vrstvu a pracovnú silu, ktorá podporí ekonomický rast.

 

A mnohé ďalšie indikátory poukazujú na to, ako ekonomiky kontinentu za posledné roky napredovali:

 • Ekonomika Afriky rástla za posledných 15 rokov tempom 5% ročne a podobné tempo rastu sa predpokladá v mnohých afrických krajinách v tomto roku ako aj ku koncu dekády.
 • V Afrike sa nachádza 9 z 15 najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta za uplynulý rok.
 • Celkový HDP Afriky sa od roku 2000 strojnásobil, pričom služby tvoria až 60% pridanej hodnoty.
 • Trhy so spotrebným tovarom sa rozvíjajú a rapídne expandujú v rámci celého kontinentu. Výdavky na spotrebné tovary v Afrike dosiahli v roku 2010 600 miliárd USD a predpokladá sa, že do roku 2020 dosiahnu 1 trilión USD.
 • Polovica krajín kontinentu je momentálne klasifikovaná ako štáty so stredným príjmom, pričom stredná trieda Afriky by mala rásť z 32 miliónov v roku 2009 na 57 miliónov v roku 2020 a v roku 2030 by mala dosiahnuť až 107 miliónov.
 • Obchod Afriky so zvyškom sveta sa od roku 2000 viac ako štvornásobil. Najväčším obchodným partnerom Afriky je EU, avšak rovnako vzrástol ah obchod s rozvojovými krajinami.

 

VÝKONNOSŤ (USD)

Ako vraví Peter Townshend, porfólio manažér fondu WIOF African Peformance Fund: „Afrika je jedným z posledných veľkých hraničných trhov. Tento kontinent poníma obrovské bohatstvo nerastných surovín, má viac ako 1 miliardu obyvateľov, rastie rýchlejšie ako ktorékoľvek iné krajiny mimo Ázie a má mladú, rýchlo rastúcu populáciu a rastúcu spotrebnú triedu.“

 

KOMODITY A ĎALŠIE ZDROJE

Obrovské bohatstvo prírodných zdrojov a komodít kontinentu, ktoré poníma 8,6% preukázateľných svetových ložísk ropy a 7,2% zemného plynu ako aj obrovské zdroje vzácnych kovov, medi a železnej rudy naznačujú, že komodity tvoria dôležitú súčasť rastového potenciálu Afriky. Podľa Africkej rozvojovej banky budú prírodné zdroje predstavovať pre rozpočty krajín afrického kontinentu ročný prínos až 30 miliárd USD minimálne počas 20 nasledujúcich rokov.

 

Podľa agentúry Ernst & Young obchod s komoditami tvorí menej ako tretinu rastu kontinentu od roku 2000. Zvyšok tvorí zdravý mix ostatných sektorov, predovšetkým sektory zamerané na spotrebné tovary, ktoré sa prudko rozrastajú, vzhľadom na rýchly rast strednej triedy a disponibilný príjem afrických domácností. A práve tieto sektory zamerané na spotrebné tovary, vrátane technológií, maloobchodné a finančné služby prilákali najviac PZI v roku 2014.

 

GEOGRAFICKE ZLOžENIE


ATRAKTÍVNA INVESTÍCIA

Atraktivita kontinentu je podčiarknutá faktom, že momentálne patrí medzi najdôležitejšie investičné oblasti sveta. Podiel Afriky na kapitálových investíciách a tvorbe pracovných miest dosiahol v globálnom meradle v roku 2014 historické maximá. Kapitálové investície do kontinentu dosiahli USD128mld čo predstavovalo 136% nárast oproti roku 2013. Priame zahraničné investície (PZI) stáli za tvorbou 188 400 nových pracovných miest, čo predstavovalo medziročný nárast 68% oproti minulému roku. Južná Afrika, Nigéria a Keňa, tri krajiny, ktoré majú najväčšie zastúpenie v portfóliu fondu sú hlavným centrom rastu PZI, pričom Egypt si získal dôveru investorov po uplynulom turbulentnom období. Práve táto krajina na severe Afriky sa stala druhou najväčšou destináciou pre PZI v Afrike v roku 2014, keďže investori si všimli väčšiu politickú stabilitu a uskutočňovanie dôležitých ekonomických reforiem. Zameranie vlády na infraštruktúru iba podnieti ďalší záujem investorov.

 

Keňa je vnímaná mnohými investormi ako vstupná brána  na ostaté trhy východnej Afriky. Medzitým samotná veľkosť Nigérie, ekonomická a trhová, robí z tejto krajiny veľmi atraktívnu investičnú destináciu. HDP krajiny dosahuje viac ako 80% celkového HDP všetkých krajín západnej Afriky. Hlavnými ťahúňmi, ktoré priťahujú pozornosť investorov k Nigérii je veľkosť populácie, ktorá dosahuje takmer 170 miliónov obyvateľov a zlepšovanie podnikateľského prostredia. Investície sú však globálne diverzifikované. Najväčšími investormi v Afrike ostávajú USA a krajiny západnej Európy avšak rastie záujem investorov z Blízkeho východu a Ázie, ktorý hľadajú investičné príležitosti v Afrike. Čína sa v posledných rokoch stáva hlavným investorom v Afrike, keďže vidí v tomto kontinente dôležité komoditné zdroje potrebné pre jej ekonomický rast ako aj odbytisko pre svoje tovary. Avšak čínske firmy využívajú Afriku ako zdroj lacnej pracovnej sily.

 

Medzitým však rastú aj investície v rámci samotného afrického kontinentu, ktoré vnímajú ekonómovia ako najdôležitejšie pre rast a rozvoj ekonomiky, priemyslu a investičných príležitostí. V Afrike fungujú mnohé ekonomické komunity ako napríklad, Spoločný trh pre východnú a južnú Afriku (COMESA) a Východoafrická komunita (EAC), ktoré zlepšujú podmienky pre rozvoj vnútorných investícií v rámci afrického regiónu, pričom investori z afrického kontinentu viedli v podiele na PZI v roku 2014.

 

VÝHĽAD

Niektoré krajiny v investičnom zábere fondu čelia spomaleniu, vrátane vplyvu nízkych cien ropy na ekonomiku Nigérie a lenivý rast Južnej Afriky. Očakáva sa však, že rast v krajinách sub-saharskej Afriky bude tento rok dosahovať lepšie úrovne ako priemerný rast v iných rozvojových krajinách a medzi krajiny afrického kontinentu, ktoré by mali dosiahnuť v roku 2015 rast viac ako 5% patrí aj Keňa. Medzitým, pokračuje ekonomika Egyptu v zotavení, vzhľadom na rast politickej stability a zvyšujúcej sa investorskej dôvery v ekonomiku krajiny.

 

Avšak ako v prípadne ostatných trhov, ktoré sú v hľadáčiku portfólio manažéra fondu sa manažér zameriava na akcie na základe fundamentálneho bottom-up (tzv. zdola-nahor) prístupu, ktorý ostane pokračujúcim zdrojom pre zdravý a dlhodobý rast fondu.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť Sanlam Investment Management (Pty) Ltd (“SIM”), správca aktív s viacerými špecialistami, ktorý ponúka svojim klientom široký rozsah služieb správy portfólia a schém kolektívneho investovania pre retailových a inštitucionálnych investorov.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.