15.10.2015

Fond WIOF China Performance Fund ponúka investorom prístup na čínske akciové trhy, ktoré sa čoskoro stanú najväčšími na svete, a ktorých rast prekonáva rozvinuté ako aj mnohé rozvojové trhy.

 

PREČO ČÍNA?

Ekonomika Číny rástla pozoruhodným spôsobom od svojej reformy a otvorenia sa svetu pred viac ako dvomi desaťročiami. Odvtedy sme boli svedkami vytvorenia modernej, trhovej ekonomiky, ktorej rast neustále prekonával hlavné svetové ekonomiky. Hoci je momentálne Čína druhá najväčšia ekonomika, je na dobrej ceste stať sa najväčšou svetovou ekonomikou v priebehu desiatich rokov, vzhľadom na analýzy a výskumy spoločnosti IHS, ktoré predpokladajú, že spotreba čínskych domácností by mala vzrásť trojnásobne.

 

Keďže korporátny sektor v posledných rokoch expandoval, obrovská urbanizácia a zakladanie neustále rastúcich gigantických metropol v celej krajine takisto poháňa rast vo všetkých sektoroch. Hoci sa minulý rok urobilo veľa na odvrátenie spomaľovania čínskej ekonomiky, napriek tomu stále rastie tempom, ktoré do veľkej miery prekonáva nielen západné rozvinuté krajiny ale aj mnohé rozvojové trhy.

 

Ako vysvetľuje Ian Lancaster, portfólio manažér fondu WIOF China Performance Fund: „ Napriek tomu, že sa rast čínskej ekonomiky spomalil, treba mať na pamäti, že momentálna úroveň 7% p.a., na ktorej sa stabilizoval je trikrát väčšia v porovnaní s ostatnými hlavnými ekonomikami.“

 

SEKTOROVÉ ZLOŽENIE

 

 

Jednou z hlavných hnacích síl ekonomiky bol doteraz rast a pokračujúca expanzia obrovskej spotrebiteľskej základne v rámci strednej triedy. Tvorba bohatstva a rast čistého príjmu a spotreby poháňa aj maloobchod a iné sektory. Na druhej strane to podporuje rozvoj ekonomiky s náročnými spotrebiteľmi a príležitosťami nielen pre domáce záujmy, ale aj pre celosvetové firmy.

 

Rast strednej triedy v Číne je veľmi rýchly a pokiaľ sa odhady tohto rastu líšia, čísla, s ktorými tieto odhady počítajú sú obrovské:

  • Nadnárodný finančný dom HSBC sa vyjadril, že v nasledujúcich 10 rokoch vzrastie stredná trieda v Číne o 100 miliónov ľudí, čo bude predstavovať obrovské obchodné príležitosti a rast spotreby.
  • Podľa časopisu China Business Review sa stredná trieda v roku 2016 strojnásobí na 340 miliónov ľudí, čo vytvorí obrovský nárast spotreby v Číne.
  • Predpoveď OSN hovorí o tom, že v priebehu nasledujúcich dvoch dekád presiahne čínska stredná trieda štyrikrát úroveň strednej triedy USA a v roku 2030 by mala ponímať 1,4 miliardy spotrebiteľov.

 

 

Toto by zároveň malo napomôcť čínskej ekonomike, keďže vláda sa snaží o podporu domácej spotreby a zníženie jej závislosti od vývozu. Tento ambiciózny plán uvítali mnohý ekonómovia, pričom je už vidieť prvé ovocie, keďže výdavky na služby momentálne prevyšujú výdavky v stavebnom a výrobnom priemysle. Sektory, ktoré by mali z tohto trendu profitovať najviac sú zdravotná starostlivosť, obnova životného prostredia, informačné technológie a zábava a voľno časové aktivity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAST HDP (%)

 

 

Vláda v Číne si je však plne vedomá akútnej potreby podpory investícií. Z toho dôvodu vytvorila fond s názvom Silk Road Fund s kapitálom 40 miliárd USD, ktorý má za cieľ podporu prepojenia v rámci celej Ázie v oblastiach infraštruktúry, priemyslu ako aj vo finančnej oblasti. Zároveň sformovala banku Asian Infrastructure Investment Bank s kapitálom 100 miliárd USD, ktorá sa zameriava na financovanie rozvojových projektov v regióne. Zatiaľ čo by takého kroky mohli byť pre niektoré krajiny nedosiahnuteľné, čínskej ekonomike to umožňuje jej sila a zdroje, ktoré má vláda k dispozícii.

 

Ako vysvetľuje Ian Lancaster: „ Musíme si uvedomiť, že čínska ekonomika je veľmi odlišná od ekonomík na západe. Vláda a úrady majú k dispozícii nesmiernu moc a obrovské finančné rezervy.

 

VÝHĽAD

Vzhľadom na prebiehajúcu transformáciu čínskej ekonomiky nastal výrazný pokles stavebných aktivít a zníženie dopytu po materiáloch. Avšak hlavný zdroj čínskeho dopytu sa mení z kapitálových projektov a urbanizácie smerom k rastu poháňaného domácou spotrebou. Z dlhodobého hľadiska je takýto trend veľmi pozitívny. Čínska mena už nie je tak podhodnotená ako bola v minulosti a prebytok platobnej bilancie sa zmenšuje. Ekonomický rast sa spomaľuje, ale jeho tempo stále prevyšuje rast hlavných svetových ekonomík. Navyše, zatiaľ čo bol rast Číny v roku 2014 7,4% p.a. najnižší za posledné štvrťstoročie, základ pre jeho kalkuláciu bol pred 25 rokmi oveľa nižší.

Hoci existujú určité obavy kvôli zvýšenej volatilite na čínskych akciových trhoch a celkovému zdraviu ekonomiky, fond je veľmi dobre pripravený na akýkoľvek vývoj na trhoch. Zloženie portfólia fondu pozostáva z akcií ktoré sú vyberané na základe systematického investičného procesu, pri ktorom sa portfólio manažér zameriava na selekciu najvhodnejších investičných štýlov pre jednotlivé trhy, aby sa tak pripravil na rôzne situácie na trhoch.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť Cogent Asset Management Ltd. Zakladatelia spoločnosti Cogent Asset Management Ltd v minulosti spravovali viaceré druhy investičných fondov v rámci rôznych kategórií, ktoré získali mnohé prestížne ocenenia. Investičný tím spoločnosti vytvoril výnimočnú stratégiu pre správu akcií prostredníctvom procesov a systematickému prístupu k investovaniu, ktoré dôkladne implementuje systém výberu akcií založenom na kvantitatívne merateľných fundamentoch a kritériách.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.