15.10.2015

Poprzez inwestycje w chińskie rynki kapitałowe, WIOF China Performance Fund oferuje inwestorom dostęp do gospodarki, która ma wkrótce stać się największą gospodarką światową, a pod względem wzrostu niezmiennie wyprzedza zarówno rynki rozwinięte, jak i wiele porównywalnych rynków wschodzących.

DLACZEGO CHINY?

Od czasu swojej reformy i otwarcia się dwie dekady temu, gospodarka Chin odnotowała fenomenalny wzrost. Od tego momentu jesteśmy świadkami tworzenia się nowoczesnej gospodarki rynkowej, której rozwój wciąż pozostawia w tyle główne gospodarki na świecie. Choć Chiny są obecnie drugą co do wielkości gospodarką światową, kraj ten jest na dobrej drodze, by stać się numerem jeden w ciągu kolejnych dziesięciu lat - według analiz ekonomicznych oraz badań przeprowadzanych przez grupę IHS, krajowe wydatki konsumenckie wzrosną trzykrotnie w ciągu najbliższej dekady.

 

Urbanizacja na wielka skalę, wraz z rozbudową ogromnych metropolii w całym kraju, również napędzają rozwój wszystkich sektorów, na czele z sektorem przedsiębiorstw w ostatnich latach. I chociaż wiele czynników miało wpływ ma spowolnienie tempa gospodarki chińskiej, nadal rośnie ono w tempie znacznie wyprzedzającym tempo rozwoju nie tylko gospodarek zachodnich, ale też wielu innych rynków wschodzących i rozwijających się.

 

Jak wyjaśnia Ian Lancaster, menadżer portfelowy WIOF China Performance Fund: "Chociaż rozwój gospodarczy Chin traci tempo, należy pamiętać, że poziom 7%, na którym się on aktualnie stabilizuje, jest ponad trzykrotnie wyższy niż w przypadku innych głównych gospodarek."

 

WYKRES WZROSTU PKB

 

Jednym z kluczowych czynników napędzających gospodarkę Chin jest wzrost oraz rozszerzanie się ogromnej bazy konsumentów klasy średniej. Rosnące bogactwo i przychody umacniają sprzedaż detaliczną i inne sektory. Wspiera to rozwój złożonej gospodarki konsumenckiej, dającej możliwości nie tylko spółkom krajowym, ale także koncernom światowym. Chińska klasa średnia rozwija się w bardzo szybkim tempie.  Szacunki dotyczące tempa wzrostu różnią się, ale dane ich dotyczące robią wrażenie:

 

  • Globalny dom maklerski HSBC przewiduje, że prawie sto milionów ludzi awansuje do klasy średniej w Chinach w ciągu najbliższych 10 lat, tworząc duże możliwości dla zwiększenia wymiany handlowej i wydatków konsumentów.
  • Według China Business Review, klasa średnia potroi swą liczbę do 340 milionów w roku 2016, przyczyniając się do gwałtownego wzrostu siły nabywczej w Chinach.
  • Według prognoz ONZ, w ciągu najbliższych dwóch dekad, liczba osób przynależących do klasy średniej w Chinach będzie cztery razy większa niż w Ameryce i osiągnie liczbę 1,4 mld konsumentów do roku 2030.

 

Wzrost ten będzie także pomocny w związku z tym, że Pekin ma nadzieję na przywrócenie równowagi gospodarczej celem zachęty do konsumpcji krajowej, a tym samym odcięcia się od tradycyjnego uzależnienia od eksportu. Te ambitne plany zyskały już uznanie ekonomistów i przynoszą rezultaty - przykładowo wydatki na usługi przekraczają obecnie wydatki w sektorze produkcji i w budownictwie. Oczekuje się, że sektory takie jak opieka zdrowotna, rekultywacja środowiska, technologia informacyjna (IT) oraz rozrywka i rekreacja odniosą największe korzyści.

 

PRZEKRÓJ SEKTOROWY

 

Pekin zdaje sobie jednak również sprawę z potrzeby zapewnienia możliwości handlowych, w związku z czym założono fundusz Silk Road Fund z kapitałem 40 mld USD, którego celem jest inwestycja w infrastrukturę i zasoby, jak również finansowa i przemysłowa współpraca w całej Azji. Jednocześnie utworzony został Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) z kapitałem 100 mld USD, którego celem jest finansowanie rozwoju regionalnego. Choć wielu krajom może się to wydawać zniechęcające pod względem gospodarczym, gospodarka chińska opiera się na jednej rzeczy, której większość innych nie posiada - siła i środki finansowe jakimi dysponują tutejsze władze.

 

Jak wyjaśnia Ian Lancaster: "Ważne jest, aby zrozumieć, że gospodarka chińska znacznie różni się od innych zachodnich gospodarek. Władze są tu w posiadaniu ogromnej władzy oraz olbrzymich środków finansowych."

PERSPEKTYWY

Wraz z zmianami, jakimi podlega chińska gospodarka, nastąpiło znaczne spowolnienie działalności w sektorze budownictwa i zmniejszenie popytu na materiały. Jednocześnie pojawia się też zmiana dotycząca kwestii głównych czynników stymulujących popyt w Chinach. Istotne dotychczas projekty kapitałowe i urbanizacja ustępują miejsca krajowemu popytowi konsumenckiemu. Jest to bardzo korzystne w perspektywie długoterminowej. Wartość waluty chińskiej jest mniej zaniżona niż była, a bieżące nadwyżki maleją. Wzrost gospodarczy spowalnia, ale jego tempo nadal przewyższa tempo jakie notują inne główne gospodarki. Ponadto, podczas gdy stopa wzrostu gospodarczego w 2014 wyniosła 7,4% i jest to najniższy poziom od ćwierć wieku w Chinach, trzeba pamiętać, że 25 lat temu podstawa do jej obliczania była znacznie niższa.

 

Choć ostatnio pojawiają się pewne obawy dotyczące płynności na chińskich rynkach akcji oraz dobrego stanu szeroko pojętej gospodarki, Fundusz jest w pełni przygotowany na wszelkie zmiany. Jego aktywa są wybierane za pomocą systematycznego procesu inwestycyjnego, w czasie którego menadżer portfela skupia się na wyselekcjonowaniu najbardziej odpowiednich metod inwestycyjnych dla danego rynku, zabezpieczając portfel na każdą ewentualność.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym Funduszu jest spółka Cogent Asset Management Ltd. Jej założyciele zarządzali uprzednio nagradzanymi i odnotowującymi najlepsze wyniki funduszami różnych kategorii. Zespół ten opracował strategię zarządzania akcjami poprzez systematyczne i stymulowane przez proces podejście do inwestycji, które w sposób rygorystyczny realizuje dobór akcji w oparciu o podstawowe kryteria ilościowe.

 

WAŻNA INFORMACJA: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowany jest jako otwarta spółka inwestycyjna na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń dotyczących wskazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią gwarancji oraz wskaźnika wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zysk mogą zarówno spadać, jak i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Ze względu na ciągłą zmienność rynku i wahania kursów walut, wyniki mogą podlegać istotnym zmianom w krótkim okresie czasu. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak aktualne raporty roczne oraz Prospekt, które przedstawiają określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.