30.10.2015

 

Fond WIOF India Performance Fund, ktorý už získal mnohé ocenenia poskytuje možnosti investovať do jednej z najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta, ktorej reformné snahy a aktivity zlepšili dôveru v ekonomickú budúcnosť krajiny. Fond, ktorý bol ocenený ako najlepší akciový fond roku 2014 na Slovensku spoločnosťou Fincentrum a medzinárodne uznávaným magazínom Forbes, zároveň získal najvyšší rating (5 hviezd) od  medzinárodnej spoločnosti Morningstar.

 

PREČO INDIA?

V priebehu posledného desaťročia si investori v značnej miere uvedomili potenciál indickej ekonomiky. Momentálne má India tretiu najväčšiu ekonomiku sveta vzhľadom na paritu kúpnej sily, pričom ekonómovia už dlhé roky poukazovali na silné fundamenty, ktoré podporujú jej rast. Patria medzi ne faktory ako rastúca a prosperujúca stredná trieda, ktorá poháňa domácu spotrebu, ďalej sú to pozitívne trendy v oblasti zamestnanosti a demografického vývoja. Celková dostupná pracovná sila poníma 750 miliónov ľudí pričom každý rok pribúda ďalších 13 miliónov. V neposlednom rade sú dôležitým faktorom rastu plány pre rozvoj finančných trhov a zameranie sa a projekty v infraštruktúre.

Vzhľadom na výsledky nedávnych volieb a ustanovenie Narendra Modi ako predsedu vlády, ktorý je známy svojimi pro-reformnými zámermi, sa India stala veľmi zaujímavou investičnou destináciou. Ekonomika je nastavená na transformáciu a lokálne akciové trhy sa pripravujú na silné a dlhodobé zisky, vzhľadom na prílev investícií do krajiny, rast dôvery v indickú ekonomiku, z čoho profitujú mnohé spoločnosti.

Skutočne, jeho zvolenie bolo hlavnou hnacou silou za hviezdnym rastom indických akcií v roku 2014. Dva hlavné indické akciové indexy, Sensex a Nifty dosiahli v roku 2014 vynikajúcu výkonnosť. Prvý vzrástol o 32,9% a druhý o 33,4% za rok 2014. Toto sa mnohými označovalo za „Modiho“ efekt, pretože domáci ako aj zahraničných investori boli nadšený, že jeho zvolenie bude znamenať rýchle ozdravenie ekonomiky.

 

Ako vraví Umesh Gupta zo spoločnosti Reliance Wealth Management, a ktorý je portfólio manažér fondu WIOF India Performance Fund: „Výsledok volieb znamenal obrovské zlepšenie investičných nálad v prospech Indického trhu. Za posledných 5–6 rokov pred voľbami, dosahovali indické akcie takmer nulové výnosy. Investori sa vyjadrovali vždy optimisticky ohľadne pána Modiho.“

 

 

VÝKONNOSŤ (USD)

 

REFORMY A ZMENY

Hneď po zvolení začal nový premiér s vytváraním nového obrazu Indie vo svete ako dynamickej a rýchlo rastúcej ekonomike. Okrem iného to zahŕňalo návštevy najrozvinutejších ekonomík, stretnutia so svetovými lídrami, uzatváranie obchodných zmlúv, pritiahnutie nových priamych zahraničných investícií (PZI), uzatváranie investičných dohôd s rôznymi krajinami v hodnote desiatok miliárd amerických dolárov. Krajina prijala v roku 2014 približne 23 miliárd amerických dolárov na vnútorné investičné projekty a zároveň zaznamenala 47% nárast nových investičných projektov, čo znamenalo celkovo 641 projektov. Hlavný ázijský rival Indie, Čína prilákal za rovnaké obdobie oveľa väčší objem PZI projektov avšak rast v počte nových PZI projektov v Číne bol iba 4% za dané obdobie.

Medzi hlavné reformy, ktoré boli uskutočnené patrí:

  • Záväzok vlády zvýšiť výdavky do infraštruktúry a znížiť daň zo zisku na 25% v nasledujúcich štyroch rokoch
  • Liberalizácia ťažobného sektora novou legislatívou, ktorá umožní vláde verejne dražiť ťažobné licencie súkromnému sektoru.
  • Odstránenie priamych investícií v poisťovníctve a obrane.

 

Vládna garnitúra premiéra Modiho priniesla aj mnohé iné zmeny, ktoré budú mať pozitívny vplyv na dlhodobý vývoj Indie. Medzi iným je to, predefinovanie systému dotácií v krajine, potlačenie rodinkárskeho kapitalizmu, ktorý historicky bránil ekonomickému rozvoju v Indii a zároveň zmenu systému úspor v krajine pomocou návrhu Jan Dhana, ktorý navrhol otvoriť bankový účet pre každú rodinu v krajine. Hoci sa to nezdá, ten posledný návrh je považovaný za rozhodujúci, pretože privedie ľudí do bankového sýtemu, čo bude mať za následok sprehľadnenie transakcií a obmedzenie „čierneho trhu“ v ekonomickom systéme krajiny.

TRIUMFÁLNA VÝKONNOSŤ

Pozitívny sentiment, ktorý sa preniesol na trhy a priniesol rast indických akcií sa prejavil aj vo výkonnosti fondu. Za rok 2014 dosial výkonnosť až 80% (v EUR), pričom dvojnásobne prekonal výkonnosť dvoch hlavných akciových indexov Sensex a Nifty (v USD). Výkonnosť fondu (v USD) za uplynulý rok 2014 bola o 30% vyššia ako výkonnosť indexu MSCI India. Ba čo viac, fond patril medzi najvýkonnejšie fondy vo svojej kategórii za rok 2014, pričom dosiahol vyššiu výkonnosť ako 95% konkurenčných fondov v rámci kategórie indické akciové fondy podľa spoločnosti Morningstar. Fond bol zároveň na Slovensku ocenený ako najlepší akciový fond roka 2014, podľa prieskumu svetového finančného a obchodného magazínu Forbes a spoločnosťou Fincentrum, ktorý porovnávali viac ako 800 akciových fondov na slovenskom trhu.

 

Ale za tým nebol len dramatický vzostup indických akciových trhov. Ako ďalej vysvetľuje Umesh Gupta: „Rast fondu bol možný hlavne vďaka nášmu bottom-up prístupu (tzv. prístup zdola nahor), ktorý využívame pri spravovaní fondu. Snažíme sa vyberať spoločnosti s dobrými a udržateľnými tržbami ako aj pozitívnym rastom výnosov, zdravými výnosovými ukazovateľmi a nízkou úrovňou zadlženia. Tento prístup nám napomáha abstrahovať od sektorov, makroekonomických správ a kapitalizácie spoločností. Zameriavame sa na investovanie do spoločností v dobrom stave a investujeme do nich v primeraných hodnotách.“

 

S blížiacim sa koncom roka 2015 vidíme, že indické akciové trhy nedosiahnu výnosy ako v uplynulom roku 2014. Ale ako vraví portfólio manažér fondu, toto nie je neočakávaná situácia a neuberá to na veľmi pozitívnom dlhodobom investičnom výhľade.

 

„Trhy rástli od najnižších hodnôt v auguste 2013 obrovským tempom, takmer 69% až 70% do januára 2015, ale tento obrovský rast nebol sprevádzaný nárastom ziskov spoločností. Toto si investori uvedomili a nastala konsolidácia na trhoch. Tento stav sa preto dal predpokladať a nie je pre nás žiadnym prekvapením, ako vraví Umesh Gupta.“

 

Ďalej dopĺňa, že táto konsolidácia vytvorí mnohé investičné príležitosti, s atraktívnymi cenami „dobrých akcií“. Portfólio manažér preto momentálne ostáva optimistický ohľadne indických akciových trhov s výhľadom na nasledujúce tri až štyri roky.

 

VÝHĽAD

Lokálne akcie nezaznamenali tento rok taký masívny rast ako v roku 2014. Avšak táto korekcia po vynikajúcom raste v predošlom roku sa dala očakávať a začiatok roka 2015 poskytol mnohé zaujímavé nákupné príležitosti. Dôležitým faktom je, že strednodobý ako aj dlhodobý výhľad ostáva veľmi silný. Investori zostávajú pozitívny čo sa týka budúceho vývoja indickej ekonomiky čo napokon zvýrazňuje počínanie vlády, jej rokovania a uzatváranie obchodných kontraktov so zahraničnými partnermi čím sa snaží o posilnenie ekonomiky a zvýšenie jej atraktivity. Reformy sa neustále uskutočňujú správnym smerom a portfólio manažér zastáva z dlhodobého hľadiska „býčí“ prístup, teda predpokladá rastový trend na indických akciových.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť Reliance Wealth Management Ltd., ktorá je súčasťou Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group a je unikátnym poskytovateľom investičných produktov inštitúciám, investičným spoločnostiam a jednotlivcom disponujúcim značným osobným majetkom v Indii a zahraničí. Spoločnosť sa zameriava najmä na vytvorenie na mieru šitých akciových portfólií, akými sú segregované mandáty a dodanie hodnoty klientom.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.