15.11.2015

Fundusz  WIOF South-East Asia Performance Fund, inwestując w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami spółek działających na terenie ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej), oferuje inwestorom szansę wykorzystania możliwości rosnących gospodarek i rynków jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów na świecie. Portfelem Funduszu zarządza CIMB - wielokrotnie nagradzana grupa zarządzająca aktywami oraz specjalista inwestycyjny na rynku azjatyckim.

 

DLACZEGO AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA?

Region Azji Południowo-Wschodniej charakteryzuje rosnąca grupa młodej siły roboczej, szybko powiększająca się oraz napędzającą krajowy popyt klasa średnia oraz rynki przynoszące wyniki lepsze od innych. Z tych powodów warto przyjrzeć się bliżej temu regionowi.  Rynki inwestycyjne, na których skupia się Fundusz, to jedne z najbardziej dynamicznych gospodarek światowych, z których każda oferuje solidne podstawy, w tym:

 

  • Jest to trzeci co do gęstości zaludnienia obszar na świecie, który zamieszkuje ok. 600 mln ludzi, czyli 9% światowej populacji. Według przewidywań, liczba to wzrośnie do 710 mln do roku 2030.
  • W ciągu dwóch kolejnych dekad populacja Azji Południowo-Wschodniej będzie liczniejsza (i młodsza) niż populacja europejska. Dane demograficzne regionu pozwalają stwierdzić, że da to podstawy do stworzenia silnej siły roboczej - ponad połowę populacji stanowić będą osoby poniżej 30 roku życia.
  • Powiększająca się populacja młodych ludzi obejmuje rosnącą w siłę klasę średnią, która wesprze krajową gospodarkę - krajowa konsumpcja stanowi 67% PKB, a PKB na jednego mieszkańca dochodzi do 3000 USD.
  • Rosnąca zamożność siły roboczej silnie wpływa na popyt na produkty związane z konsumpcyjnym stylem życia oraz produkty finansowe. Tworzy się także dobrobyt - według stanu na rok 2015 region zamieszkuje ponad 450 000 zamożnych klientów indywidualnych, których łączny majątek sięga 2,2 bilionów USD.
  • Równocześnie rynek jest coraz bardziej płynny, a łączna wartość rynkowa pięciu rynków Azji Południowo-Wschodniej - Singapuru, Malezji, Tajlandii, Indonezji i Filipin - wynosi obecnie 2,1 bilionów USD.
  • Jest to także trzecia co do wielkości gospodarka azjatycka, która wraz z Chinami i Indiami stanowi całość długoterminowej tendencji rozwojowej Azji.

 

Jak mówi Ken Goh, menadżer portfelowy WIOF South-East Asia Performance Fund: "Solidne fundamenty krajów stowarzyszenia ASEAN dają ogromny potencjał i możliwości wzrostu gospodarczego."


PONADPRZECIĘTNE WYNIKI

Fundusz skupił się na powyższych podstawach rynkowych w celu osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników z perspektywie długoterminowej. W ciągu ostatnich pięciu lat wielokrotnie osiągał lepsze wyniki niż inne porównywalne indeksy. Zysk całkowity funduszu wynosił 11,9% (dane z 31.8.2015, klasa I w USD) - notowania porównywalnych indeksów w tym samym pięcioletnim okresie czasu wyniosły -7,7%. Co więcej, międzynarodowa agencja ratingowa Morningstar przyznała funduszowi najwyższą notę 5 gwiazdek za wyniki osiągane na przestrzeni 5 lat (na dzień 30.9.2015) - wyniki te plasują go w grupie 10% najlepszych porównywalnych funduszy w kategorii osiąganych wyników.

 

WYNIKI (USD)


REFORMY I WSPARCIE

Szereg innych fundamentalnych zmian również wzmacnia dobry stan gospodarczy regionu, a co za tym idzie, zwiększa możliwości inwestycyjne. Niemal wszystkie rządy w regionie zapowiadają wsparcie dla rodzimych gospodarek, w skład których wchodzą zarówno instrumenty fiskalne, jak również obniżki podatków, podwyższenie płacy minimalnej, znaczące wydatki na infrastrukturę i odbudowę. Wszystkie te działania mają za zadanie zwiększenie wydatków inwestycyjnych i lokalnej konsumpcji.

 

Gospodarki krajów stowarzyszenia ASEAN realizują ponadto bardziej aktywne reformy w celu przyciągnięcia większej ilości inwestycji. W Malezji, przykładowo, rząd ujawnił niedawno plany przyspieszenia reform regulacyjnych, oczekując wzrostu zdolności produkcyjnej. W Indonezji przygotowywane są reformy przyjazne inwestorom, w tym: ułatwienia w uzyskiwaniu licencji, szybsze przetargi publiczne oraz uproszczone procedury nabywania gruntów pod zabudowę przemysłową.  Dostęp do uprzednio ograniczonych sektorów, jak służba zdrowia, energetyka czy telekomunikacja, stał się łatwiejszy. Tymczasem na Filipinach, na początku tego roku parlament przyjął szereg kluczowych ustaw gospodarczych, w tym ustawodawstwo w sprawie zasad uczciwej konkurencji, mające na celu ograniczenie monopolu i nieuczciwych praktyk handlowych.

 

Całościowy potencjał regionu został także zauważony i jest wykorzystywany przez poszczególne kraje wchodzące w jego skład, a handel pomiędzy krajami stowarzyszenia ASEAN oraz integracja gospodarcza nadal się pogłębiają.

 

  • Powiązania ekonomiczne pomiędzy członkami ASEAN w dalszym ciągu rozwijają się w imponującym tempie - w ciągu ostatnich dziesięciu lat handel wewnątrz-wspólnotowy rósł szybciej aniżeli globalny eksport ASEAN. Lokalne firmy w ramach dywersyfikacji podejmują regularne inwestycje poza granicami własnych krajów.
  • Wszystkie kraje ASEAN zadeklarowały chęć stworzenia Unii Wolnego Handlu ASEAN, wspólnej bazy produkcyjnej i inwestycyjnej. Wspólnota Ekonomiczna ASEAN (AEC) powinna umożliwić większą konkurencyjność całego regionu ułatwiając jednocześnie liberalizację i akomodację inwestycji w regionie.
  • Poszczególne rynki czerpią zyski z rosnącej korelacji wszystkich giełd w ASEAN. Region zaczyna być postrzegany jako jeden kierunek inwestycyjny, uwydatniając jednocześnie szanse inwestycyjne w poszczególnych krajach, które w innym wypadku mogłyby być pominięte.

 

PRZEKRÓJ GEOGRAFICZNY

 

PERSPEKTYWY

W perspektywie średnio- i długoterminowej, region krajów stowarzyszenia ASEAN nadal stanowi obiecujący obszar inwestycyjny posiadający szybko rozwijające się gospodarki lokalne i rosnącą w liczbę klasę średnią. Jeśli chodzi o perspektywę krótkoterminową, podobnie jak inne rynki wschodzące, także kraje stowarzyszenia ASEAN musza stawić czoło pewnym trudnościom wynikającym ze spowolnienia gospodarki chińskiej oraz opóźnienia podwyżki stóp procentowych w USA. Najnowsze dane PKB wskazują, że działalność gospodarcza w regionie może nieco zwolnic w najbliższym czasie. Problemy związane z sytuacją w Chinach i postrzeganym ryzykiem globalnym nie powinny doprowadzić do powtórki azjatyckiego kryzysu finansowego z lat 1997/1998, ponieważ obecnie kraje te są w dużo lepszej sytuacji gospodarczej. Mimo tego, nastroje inwestorów w regionie mogą w najbliższym czasie pozostać pesymistyczne, zwłaszcza jeśli dolar będzie silny, a ceny surowców niskie.

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym funduszu jest nagradzany azjatycki specjalista inwestycyjny CIMB-Principal Asset Management, będący częścią grupy CIMB Group, czwartej co wielkości grupy bankowej w Południowo-Wschodniej Azji. Grupa zatrudnia w całym regionie ponad 50 specjalistów z zakresu zarządzania inwestycjami, wykorzystując ich lokalną wiedzę i potencjał, by zapewnić klientom najlepszą jakość usług.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.