15.11.2015

Fond  WIOF  South-East Asia Performance Fund ponúka investorom možnosti investovať do akcií a príbuzných cenných papierov spoločností, ktoré sa nachádzajú v krajinách Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), a využiť tak možnosti rastúcich ekonomík a trhov jedného z najdynamickejších ekonomických regiónov na svete. Fond je spravovaný spoločnosťou CIMB, ktorá získala viacero ocenení v oblasti správy aktív.

 

PREČO JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA?

Rastúca mladá pracovná sila, rýchlo expandujúca stredná trieda, ktorú poháňa rastúci domáci dopyt a regionálne trhy so skvelou výkonnosťou sú znakmi regiónu juhovýchodnej Ázie, ktorý si žiaden investor nemôže dovoliť prehliadnuť. Trhy, na ktorých fond investuje patria k najdynamickejším na svete, z ktorých každý ponúka atraktívne investičné príležitosti, medzi ktoré patrí:

  • Je to tretia najobývanejšia oblasť sveta, s približne 600 mil. obyvateľmi čo predstavuje 9% svetovej populácie. Predpokladá sa, že do roku 2030 dosiahne počet obyvateľov 710 miliónov.
  • V priebehu dvoch desaťročí bude mať tento región väčšiu a mladšiu populáciu ako Európa. Demografický vývoj v regióne poskytuje silné základy pre budúci rast pracovnej sily. Viac ako polovica populácie má menej ako 30 rokov.
  • Táto rastúca mladá populácia zahŕňa rozvíjajúcu sa strednú triedu, ktorá podporí domácu ekonomiku. Domáca spotreba tvorí 67% HDP pričom HDP v prepočte na jedného obyvateľa dosahuje takmer 3000 USD.
  • Neustále narastajúci počet pracovnej sily prináša so sebou rastúci dopyt po spotrebných tovaroch a finančných produktoch. Predpokladá sa, že v roku 2015 sa nachádzalo v regióne viac ako 450tis. jednotlivcov s vysokým príjmom, ktorých celkový majetok dosahoval 2,2bil. USD.
  • Ďalším pozitívnym faktorom je, že trhy regiónu sú veľmi likvidné a celková kapitalizácia trhov hlavných piatich krajín regiónu, Singapur, Malajzia, Thajsko, Indonézia a Filipíny momentálne dosiahla 2,1bil. USD.
  • Región juhovýchodnej Ázie je treťou najväčšou ekonomikou v Ázii a spolu s Čínou a Indiou tvoria obrovský rastový potenciál.

 

VÝKONNOSŤ (USD)

Ako vraví Ken Goh, portfólio manažér fondu WIOF South-East Asia Performance Fund: ,,Základné fundamenty ASEAN regiónu vytvárajú obrovský potenciál a rastové príležitosti.”


NADPRIEMERNÁ VÝKONNOSŤ

Fond využil všetky tieto fundamenty, aby dosiahol nadpriemernú výkonnosť z dlhodobého hľadiska. Počas uplynulých piatich rokov fond opakovane prekonal FTSE ASEAN 40 index, pričom dosiahol absolútnu výkonnosť 11.9% v USD (USD Class I k 31.8.2015). Spomínaný index dosiahol negatívnu výkonnosť 7,7% za rovnaké obdobie. Fond zároveň získal najvyšší rating (5 hviezd) od medzinárodnej spoločnosti Morningstar k 31.10.2015 a zaradil sa tak medzi najlepších 10% fondov v rámci Morningstar kategórie ASEAN Equity, teda fondy investujúce do akcií ASEAN regiónu.

 

 

REFORMY A PODPORA

Množstvo iných základných rozvojových elementov tiež zlepšuje ekonomickú situáciu regiónu a následne aj investičné príležitosti. Vlády v ASEAN regióne podporujú svoje ekonomiky opatreniami vo fiškálnej politike a iných oblastiach, vrátane zníženia dane z príjmu, zvýšenia minimálnych miezd a výdavkov na infraštruktúru a prestavbu, pričom všetky tieto opatrenia sú zamerané na zvýšenie investovania a domácej spotreby.

 

Krajiny ASEAN regiónu sa neustále snažia o aktívne uskutočňovanie reforiem, aby tak prilákali ďalší kapitál. Vláda v Malajzii nedávno predstavila plán na urýchlenie regulačných reforiem aby tak zvýšila produktivitu. V Indonézii sa pripravujú reformy na prilákanie ďalších investorov vrátane, ľahšieho procesu získavania licencií, rýchlejších verejných tendrov a zjednodušenie nadobúdania pôdy pre priemyselné investičné projekty. Zároveň sa zjednodušil prístup do sektorov s obmedzeniami ako sú, zdravotníctvo, energetika a telekomunikácie. Medzitým, vo Filipínach schválil parlament niektoré kľúčové ekonomické reformy, vrátane legislatívy o spravodlivej hospodárskej súťaži, aby tak obmedzil monopoly a nekalé obchodné praktiky.

 

Celkový potenciál regiónu je veľmi významný a jednotlivé krajiny regiónu ho využívajú v rámci vzájomnej obchodnej a ekonomickej spolupráce v ASEAN regióne.

 

  • Ekonomické prepojenia medzi členmi ASEANu sa neustále zväčšujú a v posledných desiatich rokoch obchod v rámci regiónu rástol rýchlejšie ako celkový export krajín ASEAN. Mnohé spoločnosti z regiónu pravidelne rozširujú pole pôsobnosti za hranice svojich štátov aby dosiahli rast ziskov a diverzifikáciu v rámci regiónu.
  • Krajiny ASEAN sa zaviazali, že vytvoria zónu voľného obchodu, výrobnú základňu, investičnú zónu a napokon jednotnú integrovanú ekonomiku v rámci ich regiónu. Medzitým sa očakáva, že Ekonomická komunita ASEAN (AEC) umožní jednoduchšie investovanie do regiónu čo vytvorí vyššiu konkurencieschopnosť ASEAN krajín na svetových trhoch.
  • Niektoré krajiny profitovali z rastúcej korelácie v rámci ASEAN trhov, vzhľadom na to, že daný región sa stáva jednodielnou investičnou destináciou. To vyzdvihlo príležitosti, ktoré by inak mohli investori prehliadnuť.

 

GEOGRAFICKÉ ROZLOžENIE

VÝHĽAD

Zo stredno ako aj z dlhodobého hľadiska ostáva región veľmi sľubnou oblasťou pre investovanie, vzhľadom na zdravý rast lokálnych ekonomík a rýchly rast strednej triedy. Z krátkodobého hľadiska čelia mnohé krajiny ASEAN regiónu, ako aj väčšina rozvojových krajín obavám zo spomalenia čínskej ekonomiky ako aj z odsúvania rozhodnutia o zvýšení základných úrokových sadzieb v USA. Nedávne údaje o HDP poukazujú na pokles ekonomickej aktivity, ktorý by mal pokračovať v blízkej budúcnosti. Problémy spojené s poklesom v Číne a nedávne globálne riziká nepovedú k zopakovaniu krízy z rokov 1997 až 1998 nakoľko krajiny regiónu sa nachádzajú v oveľa zdravšej ekonomickej pozícii. Avšak nálady investorov v regióne ostávajú z krátkodobého hľadiska tzv. „medvedie“, teda investori očakávajú pokles, vzhľadom na posilňovanie amerického dolára ako aj nízke ceny komodít.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť CIMB-Principal Asset Management, ocenený investičný špecialista z Ázie, ktorý je súčasťou CIMB Group, štvrtej najväčšej bankovej skupiny v regióne juhovýchodnej Ázie. Spoločnosť má komplexný tím 50 investičných profesionálov v rámci regiónu, ktorí využívajú znalosť lokálnych podmienok a prítomnosť v regióne. Takto zabezpečujú, že klienti dostanú najlepšiu možnú službu.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.