08.01.2016

 

Afrika je kontinentem, který si investoři nemohou dovolit ignorovat. Má prudce rostoucí zahraniční investice, rychle se zlepšující ekonomické klima poháněné rostoucí střední třídou a velké, rychle se rozvíjející spotřebitelské trhy. Fond WIOF African Performance Fund umožňuje investorům přístup k mnoha investičním příležitostem v regionu s předním růstem a slibnou budoucností.

Proč Afrika?

Mnohými investičními manažery je Afrika označována jako poslední velký hraniční trh a poskytuje velký přirozený investiční potenciál.

 • Afrika má 13% světové populace.
 • Je větší než USA, Čína, Evropa, Indie a Argentina dohromady,
 • Vlastní 30% nerostných zdrojů a surovin určených pro těžbu.
 • Má 12% světové zemědělské půdy.

 

Ale není to jen geografií a populací, čím se africký kontinent pro investory vyznačuje. Příležitosti se tvoří na základě dynamických změn, které provádějí jednotlivé země kontinentu, rychlého růstu, který se nedá srovnávat s růstem v jiných částech světa, jako i na základě demografického vývoje ze kterého Afrika profituje.  Očekává se, že populace v Africe vzroste z 1,1 na 2,4 miliardy do roku 2050. To představuje největší nárůst ze všech kontinentů. Podstatné ale je, že Afrika má mladou a rychle se rozvíjející populaci (40% populace je mladší 15 let). Populační poměr v Africe klesá, tzn.: stále více lidí se dostává do produktivního věku (15-64 let), přičemž v ostatních zemích tento poměr roste. To znamená, že Afrika bude v budoucnosti profitovat ze svého demografického vývoje.

 

 

Zatím ekonomiky profitují z urbanizace, protože se tato pracovní síla přesouvá za prací do měst a aglomerací. Přes to, že jen 40% africké populace žije v urbanizovaných oblastech (400 milionů lidí), což je málo v porovnání s rozvinutým světem, urbanizace v Africe postupuje rychlejším tempem než kdekoli na světě mimo Asii. V současnosti má Afrika 30 měst s populací více než 2 miliony obyvatel přičemž tento urbanizační trend vytváří rychle rostoucí a  soustředěný spotřebitelský základ, který je velmi snadno dostupný. Faktem je, že obyvatelé v městech spotřebují o 90% na osobu více než obyvatelé v méně rozvinutých oblastech.

 

 

Rozsah nárůstu spotřebitelské základny s celkovým rozvojem spotřebních trhů podtrhuje několik přesvědčivých statistik:

 • Výdaje na spotřební zboží v Africe dosáhly v roce 2010 600 miliard USD, přičemž do roku 2020 se předpokládá nárůst na 1 bilion.
 • Polovina africké země je momentálně klasifikovaná jako státy se středním příjmem. Zároveň se očekává, že střední třída v Africe vzroste z 32 milionů v roce 2009 na 57 milionů v roce 2020, přičemž by se mělo v roce 2030 dosáhnout až 107 milionů.
 • O roku 1999 až 58 milionů Afričanů změnilo svojí úroveň ze „statusu přežití“ na „spotřebitelský status“.

 

Investoři mohou těžit z tohoto spotřebitelského růstu přes lokálně kótované pobočky mezinárodních společností, jako jsou Heineken, Diageo, Nestle, Unilever, BAT a Cadbury. Tyto společnosti nabízejí základní produkty každodenního použití za nízké ceny a jsou velice silnými značkami. Tento fakt představuje slibný růst pro  tyto značky do budoucna. Zároveň je tu možnost investovat do společností, které nabízejí stálý růst zisků, vysoké ukazatele ROE a ROIC, a jako mnohé mezinárodní společnosti splňují nejvyšší standardy korporátního reportingu a správy společnosti.

 

 

Uvědomění si potenciálu

Jednoduše si třeba uvědomit potenciál, který Afrika má a nabízí. Mnoho let se investoři vyhýbali Africe vzhledem k její ekonomice, která se zdála být málo rozvinutá a nezajímavá pro investování. Ale to se nyní změnilo a africká ekonomika patří mezi nejrychleji rostoucí ve světě, přičemž jejich střední třída, která má potenciál rozhýbat ekonomiku k vysokému růstu, se rozvíjí tak rychle, aby maximálně využila možnosti kontinentu.

 

Některé z následujících indikátorů poukazují na rozvoj, kterého dosáhli v posledních letech africké země:

 • Ekonomika Afriky rostla za posledních 15 let tempem 5% ročně a podobné tempo růstu se předpokládá v mnohých afrických zemích letos i ke konci dekády.
 • V loňském roce se v Africe se nacházelo 9 z 15 nejrychleji rostoucích ekonomik světa.
 • Celkové HDP Afriky se od roku 2000 ztrojnásobilo. Služby tvoří až 60 % přidané hodnoty.
 • Obchodování Afriky se zbytkem světa se od roku 2000 víc než zčtyřnásobilo. Největším obchodním partnerem je nadále EU, avšak obchody s rozvojovými oblastmi rovněž vzrostly.

 

Afrika rovněž dosáhla stálé, vysoké míry růstu, přičemž pouze v roce 2000 ji překonala Asie. Avšak Asie začala v posledních letech zpomalovat a africké ekonomiky pokračovaly v pozitivnějším růstu jako většina rozvinutých zemí.

Jak říká Peter Townshend, portfolio manažer fondu WIOF African Performance Fund: „Afrika je jedním z posledních velkých zahraničních trhů. Tento kontinent má více než 1 miliardu obyvatel, roste rychleji než jakékoliv jiné země mimo Asii a má mladou, rychle rostoucí populaci a rostoucí spotřební třídu.“

 

 

RUST HDP (%)

 

ZLEPŠUJÍCÍ SE PROSTŘEDÍ

V minulosti se mnozí investoři vyhýbali Africe, protože byla vnímána jako kontinent s investičním prostředím, které je poznamenáno problémy, jako je korupce, vysoké politické riziko nebo nedostatečný rozvoj zemí. Toto možná platilo v minulosti. V současnosti se situace pro investování a firmy rapidně zlepšuje.

 

Jak říká Peter Townshed: „Politická rizika už nepředstavují hlavní hrozby pro  trhy, na kterých investujeme, neboť zaznamenáváme tendence vyřešit politické neshody v co nejkratší možné době, jako to bylo v případě Egypta během revoluce.“ Dále dodává, že po skončení revoluce se Egypt stal nejrychleji rostoucím trhem afrického kontinentu (v USD) za poslední dva roky.

 

V posledních letech poklesla korupce v Africe, co dokazují zlepšené hodnoty indexu vnímání korupce měřeného mezinárodní společností Transparency Internacional. Například na základě posledního průzkumu se Botswana umístila na  31. místě a Rwanda na 55. místě ze 175 zemí. Mezitím země jako Jižní Afrika a  Zambie si udržely své pozice. „Toto je znamení, že korupce se v těchto zemích nezhoršuje“ říká Townshend. Přičemž dodává, že ačkoli se korupce stále vyskytuje v ostatních zemích kontinentu, společnosti, do kterých investujeme ať už lokálně nebo mezinárodně, fungují relativně dobře bez větších problémů vzhledem ke  stávající korupci.

 

Toto všechno se promítlo do celkového zlepšení podnikatelského prostředí a potvrzuje pokračující expanzi mezinárodních společností na africkém kontinentě včetně hlavních světových firem, jako jsou Nestlé a Microsoft v Keni, General Motors v Nigérii a Google v Jižní Africe. Afrika se v současnosti stává jednou z nejvýznamnějších investičních oblastí světa. Podíl Afriky na kapitálových investicích a tvorbě pracovních míst dosáhl v globálním měřítku v roce 2014 historického maxima. Kapitálové investice do kontinentu dosáhly USD128mld, což představovalo 136% nárůst oproti roku 2013. Přímé zahraniční investice (PZI) stály za tvorbou 188 400 nových pracovních míst, což představovalo meziroční nárůst 68% oproti minulému roku. Jižní Afrika, Nigérie a Keňa, tři země, které mají největší zastoupení v portfolio fondu a jsou hlavním centrem růstu PZI. A také Egypt, který si získal důvěru investorů po uplynulém turbulentním období. Právě tato země na severu Afriky se stala druhou největší destinací pro PZI v Africe v roce 2014, kdy investoři zaregistrovali větší politickou stabilitu a uskutečnění důležitých ekonomických reforem.

 

SEKTOROVÉ ROZLOŽENÍ

 

NENÍ TO JEN O DIAMANTECH A ROPĚ

Často se píše o obrovském nerostném bohatství Afriky jako o hlavním investičním potenciálu tohoto kontinentu. Afrika má 8,6% prokázaných světových zásob ropy, 7,2% světových zásob zemního plynu jakož i obrovské zásoby vzácných kovů, mědi a železné rudy. Přestože jsou komodity důležitou součástí ekonomického růstu v Africe, investiční manažeři zůstávají velmi opatrní vzhledem ke komoditám, neboť ty přinášejí určitou míru rizika.

 

Jak říká Peter Townshend: „Existují země, které jsou významně závislé na  komoditách a doposud neuskutečnily příliš mnoho pro svou diverzifikaci. Tyto země však budou muset uskutečnit v budoucnosti změny, jelikož závislost na  komoditách není dlouhodobě udržitelná.“

 

Avšak portfolio fondu je dostatečně diverzifikované tak, aby se zabránilo možným problémům. Portfolio fondu dosahuje velmi malého podílu na komoditách, přičemž portfolio manažer neplánuje v budoucnosti tento podíl významně zvyšovat. Některé země si uvědomují potřebu diverzifikace jejich ekonomiky. Podle správy světové konzultační společnosti Ernst & Young se přírodní zdroje podílejí od roku 2000 jen na třetině růstu afrického kontinentu.

 

 

VÝHLED

V uplynulých letech byly měny afrických zemí pod tlakem kvůli silnému amerického dolaru. Akcie místních společností byly také ovlivněny konzervativním přístupem investorů, kteří se vyhýbali rozvojovým a hraničním trhům vzhledem k očekávanému růstu základních úrokových sazeb v USA. Bez ohledu na výhled, fond zůstává dobře situován tak, aby dosáhl růstu jako v minulosti, kdy překonával svůj srovnávaný index. V roce 2015 to bylo téměř o 2% (USD třída A k 31. 10. 2015), přičemž portfolio manažer stále uplatňuje investiční přístup „zdola nahoru“ (bottom-up), který se zaměřuje na podhodnocené akcie společností.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnosti Sanlam Investment Management (Pty) Ltd („SIM“), správce aktiv s několika specialisty, který nabízí svým klientům široký rozsah služeb správy portfolia a programy kolektivního investování pro retailové a institucionální investory.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.