01.02.2016

Fond WIOF China Performance Fund ponúka investorom prístup na čínske akciové trhy, ktoré sa čoskoro stanú najväčšími na svete, a ktorých rast prekonáva rozvinuté ako aj mnohé rozvojové trhy.

 

PREČO ČÍNA?

Ekonomika Číny rástla pozoruhodným spôsobom od svojej reformy a otvorenia sa svetu pred viac ako tromi desaťročiami. Odvtedy sme boli svedkami vytvorenia modernej, trhovej ekonomiky, ktorej rast neustále prekonával hlavné svetové ekonomiky. Hoci je momentálne Čína druhá najväčšia ekonomika, je na dobrej ceste stať sa najväčšou ekonomikou v priebehu desiatich rokov, vzhľadom na analýzy a výskumy spoločnosti IHS, ktoré predpokladajú, že spotreba čínskych domácností by mala vzrásť trojnásobne.

 

Keďže korporátny sektor v posledných rokoch expandoval, obrovská urbanizácia a zakladanie neustále rastúcich gigantických metropol v celej krajine takisto poháňa rast vo všetkých sektoroch. Hoci sa minulý rok urobilo veľa na odvrátenie spomaľovania čínskej ekonomiky, napriek tomu stále rastie tempom, ktoré do veľkej miery prekonáva nielen západné rozvinuté krajiny ale aj mnohé rozvojové trhy.

SEKTOROVÉ ZLOŽENIE

Jednou z hlavných hnacích síl ekonomiky bol doteraz rast a pokračujúca expanzia obrovskej spotrebiteľskej základne v rámci strednej triedy. Tvorba bohatstva a rast čistého príjmu a spotreby poháňa aj maloobchod a iné sektory. Na druhej strane to podporuje rozvoj ekonomiky s náročnými spotrebiteľmi a príležitosťami nielen pre domáce spoločnosti, ale aj pre celosvetové firmy.

 

Rast strednej triedy v Číne je veľmi rýchly a pokiaľ sa odhady tohto rastu líšia, čísla, s ktorými tieto odhady počítajú sú obrovské:

  • Nadnárodný finančný dom HSBC sa vyjadril, že v nasledujúcich 10 rokoch vzrastie stredná trieda v Číne o 100 miliónov ľudí, čo bude predstavovať obrovské obchodné príležitosti a rast spotreby.
  • Podľa časopisu China Business Review dosiahne stredná trieda v tomto roku 340 miliónov ľudí, čo vytvorí obrovský nárast spotreby.
  • Predpoveď OSN hovorí o tom, že v priebehu nasledujúcich dvoch dekád presiahne čínska stredná trieda štyrikrát úroveň strednej triedy USA a v roku 2030 by mala ponímať 1,4 miliardy spotrebiteľov.

 

Toto by zároveň malo napomôcť čínskej ekonomike, keďže vláda sa snaží o podporu domácej spotreby a zníženie jej závislosti od vývozu. Tento ambiciózny plán uvítali mnohý ekonómovia, pričom je už vidieť prvé ovocie, keďže výdavky na služby momentálne prevyšujú výdavky v stavebnom a výrobnom priemysle. Sektory, ktoré by mali z tohto trendu profitovať najviac sú zdravotná starostlivosť, obnova životného prostredia, informačné technológie a zábava a voľno časové aktivity.

 

RAST HDP (%)

 

Vláda v Číne si je však plne vedomá akútnej potreby podpory investícií. Z toho dôvodu vytvorila fond s názvom Silk Road Fund s kapitálom 40 miliárd USD, ktorý má za cieľ podporu prepojenia v rámci celej Ázie v oblastiach infraštruktúry, priemyslu ako aj vo finančnej oblasti. Zároveň sformovala banku Asian Infrastructure Investment Bank, ktorá sa zameriava na financovanie rozvojových projektov v regióne.

UDRŽATEĽNÝ RAST

Počas uplynulého roku sa dostala čínska ekonomika pod veľmi ostrú kritiku, keďže viaceré makroekonomické ukazovatele poukazovali na spomalenie v mnohých oblastiach jej ekonomiky. Toto znásobilo obavy investorov, ktorý sa obávali tzv. „tvrdého pristátia“. To by znamenalo prudký pokles na akciových trhoch a spomalenie rastu lokálnych ako aj medzinárodných firiem.

 

Avšak, Ian Lancaster, zakladateľ spoločnosti Cogent Asset Management a portfólio manažér fondu WIOF China Performance Fund, patrí medzi mnohých analytikov, ktorí sa domnievajú, že tento scenár je nereálny a predpokladá, že súčasný rast v Číne je udržateľný aj do budúcich rokov.

„Veľmi pochybujem, že čínska ekonomika má namierené pre tvrdé pristátie. Defláciu, spôsobenú bublinou na realitnom trhu sa podarilo zvládnuť veľmi dobre a pokles cien bol mierny. Neobjavili sa vôbec žiadne signály pre tak často rozoberaný krach čínskeho realitného trhu. Ekonomika USA rastie silným tempom a Peking má množstvo monetárnych ako aj fiškálnych nástrojov na udržanie rastu. Preto predpokladáme, že rast okolo 6-7% ročne je udržateľný,“ vysvetľuje Ian Lancaster.

 

Vskutku, Peking už uskutočnil mnohé opatrenia, aby tak zabezpečil silný rast ekonomiky. V novembri komunistická strana zverejnila aktuálny päťročný ekonomický plán, v ktorom kladie vysoký dôraz na reformy pre udržanie rastu blízko súčasných úrovní a stanovila minimálny ekonomický rast vo výške 6.5% ročne. Tento plán zároveň zdôrazňuje, že trhy by mali hrať dôležitú úlohu v alokácii zdrojov, a že by sa mal sprístupniť sektor so službami v krajine. Zároveň bol ohlásený plán na reformovanie správy štátneho majetku, ktorého hodnota sa odhaduje na 15.7 biliónov USD, a ktorý poskytuje viac ako 30 miliónov pracovných miest. Táto reforma počíta s vytvorením investičných firiem, ktoré by mali spravovať viac ako 150 tisíc štátnych spoločností v krajine. Tieto reformy nasledovali po ohlásení ďalších opatrení, ktoré boli implementované už začiatkom roka 2015. Tieto zahŕňajú: zmeny v znižovaní úrokových sadzieb, zníženie minimálnych hotovostných rezerv pre banky, štátne výdavky na projekty v infraštruktúre, 50% zníženie dane z nákupu automobilov ako aj zníženie povinných rezerv pri hypotékach z 30% na 20%.

 

Ďalším faktom, ktorý uisťuje investorov o záväzku čínskej vlády zabezpečiť rast je obrovský finančný a ekonomický potenciál, ktorý má vláda k dispozícii. Úrady majú možnosť pre ďalšie znižovanie úrokových mier ako aj povinných rezerv pre banky. Peking má aj ďalšie možnosti ako zvýšiť reálne výdavky, keďže súčasný fiškálny rozpočet má stanovený 2% deficit. A čo je najdôležitejšie, ekonomika ostáva prakticky v rukách štátu, čo znamená, že obrovské stimuly môžu byť dohodnuté a nasmerované veľmi rýchlo na potrebné miesta.

 

„Peking má k dispozícii množstvo monetárnych ako aj fiškálnych nástrojov na udržanie rastu,“ dodáva Ian Lancaster.

VÝHĽAD

Vzhľadom na prebiehajúcu transformáciu čínskej ekonomiky z exportne, na spotrebne orientovanú ekonomiku, nastal výrazný pokles stavebných aktivít a zníženie dopytu po materiáloch. Avšak hlavný zdroj čínskeho dopytu sa mení z kapitálových projektov a urbanizácie smerom k rastu poháňaného domácim dopytom. Z dlhodobého hľadiska je takýto trend veľmi pozitívny. Hoci sa zatiaľ ekonomický rast spomaľuje, jeho tempo stále prekonáva rast hlavných svetových ekonomík. Vláda v Pekingu jasne demonštrovala svoj záväzok udržať zdravý ekonomický rast, pričom ohlásila kľúčové reformy na stimuláciu rastu čínskej ekonomiky.

Hoci existujú určité evidentné obavy o zdravie čínskej ekonomiky, fond je veľmi dobre pripravený na akýkoľvek vývoj na trhoch. Zloženie portfólia fondu pozostáva z akcií ktoré sú vyberané na základe systematického investičného procesu, pri ktorom sa portfólio manažér zameriava na selekciu najvhodnejších investičných štýlov pre jednotlivé trhy, aby sa tak pripravil na rôzne situácie na trhoch.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť Cogent Asset Management Ltd. Zakladatelia spoločnosti Cogent Asset Management Ltd v minulosti spravovali viaceré druhy investičných fondov v rámci rôznych kategórií, ktoré získali mnohé prestížne ocenenia. Investičný tím spoločnosti vytvoril výnimočnú stratégiu pre správu akcií prostredníctvom procesov a systematickému prístupu k investovaniu, ktoré dôkladne implementuje systém výberu akcií založenom na kvantitatívne merateľných fundamentoch a kritériách.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.