01.02.2016

Fond WIOF China Performance Fund nabízí investorům přístup na čínské akciové trhy, které se brzy stanou největšími na světě a jejichž růst překonává rozvinuté i mnohé rozvojové trhy.

 

PROČ ČÍNA?

Ekonomika Číny rostla pozoruhodným způsobem od své reformy a otevření se světu před více než třemi desetiletími. Od té doby jsme byli svědky vytvoření moderní, tržní ekonomiky, jejíž růst neustále předstihoval hlavní světové ekonomiky. Ačkoliv je momentálně Čína druhou největší ekonomikou, je na dobré cestě stát se největší v průběhu deseti let, a to podle analýz a výzkumů společnosti IHS, které předpokládají až trojnásobný růst spotřeby čínských domácností.

 

Firemní sektor v posledních letech expandoval a obrovská urbanizace a zakládání neustále rostoucích gigantických metropolí v celé zemi rovněž pomohla k růstu všech sektorů.

V loňském roce bylo učiněno mnoho pro odvrácení zpomalování čínské ekonomiky, která však stále roste tempem, jež do velké míry překonává nejen rozvinuté země, ale i mnohé rozvojové trhy.

SEKTOROVÉ ROZLOŽENÍ

Jednou z hlavních hnacích sil ekonomiky byl doteď růst a pokračující expanze spotřebitelů v rámci střední třídy. Tvorba bohatství a růst čistého příjmu a spotřeby povzbuzuje maloobchod i jiné sektory. A rovněž to podporuje rozvoj ekonomiky s náročnými spotřebiteli a příležitostmi nejen pro domácí společnosti, ale i pro celosvětové firmy.

 

Růst střední třídy v Číně je velmi rychlý, a ačkoli se odhady tohoto růstu liší, čísla, s kterými počítají, jsou obrovská:

  • Nadnárodní finanční dům HSBC se vyjádřil, že v následujících 10 letech vzroste střední třída v Číně o 100 milionů lidí, což bude představovat obrovské obchodní příležitosti a růst spotřeby.
  • Podle časopisu China Business Review dosáhne střední třída v tomto roce 340 milionů lidí, což vytvoří obrovský nárůst spotřeby.
  • Předpověď OSN hovoří o tom, že v průběhu následujících dvou dekád přesáhne čínská střední třída čtyřikrát míru střední třídy USA a v roce 2030 by měla činit 1,4 miliardy spotřebitelů.

 

Tento růst by měl zároveň napomoci čínské ekonomice a podpořit snahu vlády povzbudit domácí spotřebu a snížit závislost na vývozu. Tento ambiciózní plán uvítali mnozí ekonomové a již přinesl své „první ovoce“, i když výdaje na služby převyšují momentálně výdaje ve stavebním a výrobním průmyslu. Sektory, které by měly z tohoto trendu profitovat nejvíce, jsou zdravotní péče, obnova životního prostředí, informační technologie a zábava a volnočasové aktivity.

 

RŮST HDP (%)

 

Vláda v Číně si je plně vědoma aktuální potřeby podpory investic. Z toho důvodu založila fond s názvem Silk Road Fund s kapitálem 40 miliard USD, jehož cílem je podpořit propojení v rámci celé Asie v oblastech infrastruktury, průmyslu i finanční oblasti. Zároveň otevřela banku Asian Infrastructure Investment Bank, která se zaměřuje na financování rozvojových projektů v regionu.

Udržitelný růst

Během uplynulého roku byla čínská ekonomika velmi kritizována, neboť mnoho makroekonomických ukazatelů naznačovalo zpomalení ve většině oblastí ekonomiky. To znásobilo obavy investorů, kteří se obávali tzv. „tvrdého přistání“. To znamená prudký pokles na akciových trzích a zpomalení růstu lokálních i mezinárodních firem.

 

Avšak, Ian Lancaster, zakladatel společnosti Cogent Asset Management a portfolio manažer fondu WIOF China Performance Fund, patří mezi mnohé analytiky, kteří se domnívají, že tento scénář je nereálný a předpokládá se, že současný růst v Číně je udržitelný i v budoucích letech. „Pochybuji, že čínská ekonomika má namířeno k tvrdému přistání. Deflace, způsobená bublinou na realitním trhu se podařilo zvládnout velmi dobře a pokles cen byl mírný. Neobjevily se žádné signály, které by naznačovaly krach pro již zmíněný realitní trh. Ekonomika USA roste silným tempem a Peking má velké množství monetárních  i fiskálních nástrojů pro udržitelný růst. Proto předpokládáme, že růst okolo 6-7% ročně je udržitelný“, vysvětluje Ian Lancaster.

 

Opravdu, Peking zrealizoval mnohá opatření, aby zabezpečil silný ekonomický růst. V listopadu komunistická strana zveřejnila aktuální pětiletý ekonomický plán, kde klade vysoký důraz na reformy pro udržení růstu blízko současné úrovně a stanovila minimální ekonomický růst ve výši 6,5% ročně. Tento plán zároveň zdůrazňuje, že trhy by měly hrát důležitou úlohu v alokaci zdrojů, a měl by se zpřístupnit sektor se službami v zemi. Zároveň byl ohlášen plán na reformu správy státního majetku, jehož hodnota se odhaduje na 15,7 biliony USD a který poskytuje více než 30 milionů pracovních míst. Tato reforma počítá s vytvořením investičních firem, které by měly spravovat více než 150 tisíc státních společností v zemi.  Tyto reformy následovaly po ohlášení dalších opatření, které byly zavedeny začátkem roku 2015. Ty zahrnují: změny ve snižování úrokových sazeb, snížení minimálních hotovostních rezerv pro banky, státní výdaje na projekty v infrastruktuře, 50% snížení daně z nákupu automobilů a snížení povinných rezerv u hypoték z 30% na 20%.

 

Dalším faktem, který přesvědčí investory o závazku čínské vlády zabezpečit růst, je velký finanční a ekonomický potenciál, který má vláda k dispozici. Úřady mají možnost dalšího snižování úrokových sazeb a povinných rezerv pro banky. Peking má i další možnosti jak zvýšit reálné výdaje, jelikož současný fiskální rozpočet má stanovený 2% deficit.

 

„Peking má k dispozici množství monetárních i fiskálních nástrojů na udržení růstu,“ dodává Ian Lancaster.

VÝHLED

Vzhledem k probíhající transformaci čínské ekonomiky z exportně, na spotřebě orientovanou ekonomiku, nastal výrazný pokles stavebních aktivit a snížení poptávky po materiálech. Přesto se hlavní zdroj čínské poptávky mění z kapitálových projektů a urbanizace směrem k růstu, poháněnému domácím dopytem. Z dlouhodobého hlediska je tento trend velmi pozitivní.

Zatímco dochází ke zpomalení ekonomického růstu, jeho tempo stále překonává růst hlavních světových ekonomik. Vláda v Pekingu jasně demonstrovala svůj závazek udržet zdravý ekonomický růst, přičemž ohlásila klíčové reformy na stimulaci růstu čínské ekonomiky.

 

Třebaže existují určité zjevné obavy o zdraví čínské ekonomiky, fond je velmi dobře připravený na jakýkoliv tržní vývoj. Portfolio je složeno z akcií, které byly vybrané na základě systematického investičního procesu, při kterém se portfolio manažer zaměřuje na selekci nejvhodnějších investičních stylů, aby se tak připravil na různé situace na trzích.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnost Cogent Asset Management Ltd. Zakladatelé společnosti Cogent Asset Management Ltd v minulosti spravovali více druhů investičních fondů v rámci různých kategorií, které získaly mnoho prestižních ocenění. Investiční tým společnosti vytvořil výjimečnou strategii pro správu akcií prostřednictvím procesů a systematického přístupu k investování, které důkladně implementuje systém výběru akcií, založeném na kvantitativně měřitelných fundamentech a kritériích.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.