01.02.2016

Poprzez inwestycje w chińskie rynki kapitałowe, WIOF China Performance Fund oferuje inwestorom dostęp do gospodarki, która ma wkrótce stać się największą gospodarką światową, a pod względem wzrostu niezmiennie wyprzedza zarówno rynki rozwinięte, jak i wiele porównywalnych rynków wschodzących.

DLACZEGO CHINY?

Od czasu swojej reformy i otwarcia swojego rynku ponad trzy dekady temu, gospodarka Chin odnotowała fenomenalny wzrost. Od tego momentu jesteśmy świadkami tworzenia się nowoczesnej gospodarki rynkowej, której rozwój wciąż pozostawia w tyle główne gospodarki na świecie. Choć Chiny są obecnie drugą co do wielkości gospodarką światową, kraj ten jest na dobrej drodze, by stać się numerem jeden w ciągu kolejnych dziesięciu lat - według analiz ekonomicznych oraz badań przeprowadzanych przez grupę IHS, krajowe wydatki konsumenckie wzrosną trzykrotnie w ciągu najbliższej dekady.

 

Urbanizacja na wielka skalę, wraz z rozbudową ogromnych metropolii w całym kraju, również napędzają rozwój wszystkich sektorów, na czele z sektorem przedsiębiorstw w ostatnich latach. I chociaż wiele czynników miało wpływ ma spowolnienie tempa gospodarki chińskiej, nadal rośnie ono w tempie znacznie wyprzedzającym tempo rozwoju nie tylko gospodarek zachodnich, ale też wielu innych rynków wschodzących i rozwijających się.

 

WYKRES WZROSTU PKB

Jednym z kluczowych czynników napędzających gospodarkę Chin jest wzrost oraz rozszerzanie się ogromnej bazy konsumentów klasy średniej. Rosnące bogactwo i przychody umacniają sprzedaż detaliczną i inne sektory. Wspiera to rozwój złożonej gospodarki konsumenckiej, dającej możliwości nie tylko spółkom krajowym, ale także koncernom światowym. Chińska klasa średnia rozwija się w bardzo szybkim tempie.

Wspiera to z kolei rozwój złożonej gospodarki konsumenckiej, dającej możliwości nie tylko spółkom krajowym, ale także koncernom światowym .

 

  • Globalny dom maklerski HSBC przewiduje, że prawie sto milionów ludzi awansuje do klasy średniej w Chinach w ciągu najbliższych 10 lat, tworząc duże możliwości dla zwiększenia wymiany handlowej i wydatków konsumentów.
  • Według China Business Review, liczba osób należących do klasy średniej powinna w tym roku wzrosnąć do 340 milionów, co przyczyni się do gwałtownego wzrostu siły nabywczej.
  • Według prognoz ONZ, w ciągu najbliższych dwóch dekad, liczba osób przynależących do klasy średniej w Chinach będzie cztery razy większa niż w Ameryce i osiągnie liczbę 1,4 mld konsumentów do roku 2030.

 

Wzrost ten będzie także pomocny w związku z tym, że Pekin ma nadzieję na przywrócenie równowagi gospodarczej celem zachęty do konsumpcji krajowej, a tym samym odcięcia się od tradycyjnego uzależnienia od eksportu. Te ambitne plany zyskały już uznanie ekonomistów i przynoszą rezultaty - przykładowo wydatki na usługi przekraczają obecnie wydatki w sektorze produkcji i w budownictwie. Oczekuje się, że sektory takie jak opieka zdrowotna, rekultywacja środowiska, technologia informacyjna (IT) oraz rozrywka i rekreacja odniosą największe korzyści.

 

PRZEKRÓJ SEKTOROWY

Pekin zdaje sobie jednak również sprawę z potrzeby zapewnienia możliwości handlowych, w związku z czym założono fundusz Silk Road Fund z kapitałem 40 mld USD, którego celem jest inwestycja w infrastrukturę i zasoby, jak również finansowa i przemysłowa współpraca w całej Azji. Jednocześnie utworzony został Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB), którego celem jest finansowanie rozwoju regionalnego.

ZRÓWNOWAŻONY WZROST GOSPODARCZY

W ubiegłym roku wzrost gospodarki chińskiej podlegał kontroli pod względem wymogów rynkowych, jako że niektóre wskaźniki makroekonomiczne wskazywały na spowolnienie w pewnych sektorach gospodarczych. Spowodowało to pewne obawy wśród inwestorów, którzy obawiają się, że gospodarkę czeka „twarde lądowanie”, co z kolei spowoduje spadki cen akcji i uderzy w działalność firm lokalnych i międzynarodowych.

 

Jednakże Ian Lancaster, założyciel Cogent Asset Management i menadżer portfelowy WIOF China Performance Fund, jest jedną z wielu osób, które uważają, że taki scenariusz jest mało prawdopodobny, a tempo wzrostu notowane aktualnie w Chinach nie zmieni się w nadchodzących latach. „Bardzo wątpię, że gospodarka chińska ucierpi z powodu twardego lądowania”—wyjaśnia.  „W rzeczywistości całkiem dobrze udało się rozwiązać problem deflacji na rynku nieruchomości i spadki cen są umiarkowane. Nie pojawiają się żadne sygnały tak często wspominanego wcześniej załamania rynku nieruchomości w Chinach. Gospodarka USA rośnie w siłę, a Pekin posiada silny potencjał w formie monetarnej i fiskalnej, który może wykorzystać. W ten sposób wzrost gospodarki chińskiej pozostanie stały na poziomie 6-7%.”

 

Istotnie, Pekin przeprowadził już szereg działań mających zagwarantować, że gospodarka pozostanie silna. W listopadzie partia komunistyczna zaprezentowała najnowszy plan pięcioletni dla gospodarki, ze szczególnym naciskiem na reformy mające utrzymać wzrost gospodarczy na poziomie oscylującym wokół aktualnych wyników, a także ustalić minimalny benchmark wzrostu gospodarczego na poziomie 6,5%. Partia podkreśliła również, że rynek powinien mieć możliwość odgrywania decydującej roli w kwestii alokacji zasobów oraz potwierdziła otwarcie krajowego sektora usług. W międzyczasie ogłoszono wytyczne dotyczące reform w zarządzaniu majątkiem państwowym, którego wartość wyceniana jest na ok. 15,7 bilionów USD i które zapewniają ponad 30 mln miejsc pracy. Plany zakładają utworzenie firm inwestycyjnych, które będą zarządzać ponad 150 000 państwowymi przedsiębiorstwami w kraju. Reformy te są kolejnymi po zrealizowanych już wcześniej działaniach w 2015 roku. Uwzględniały one: obniżki stóp procentowych, zmniejszenie wymaganego poziomu rezerw pieniężnych dla banków, wydatki państwowe na projekty infrastrukturalne, 50% obniżka podatku od zakupu samochodu, jak również obniżenie obowiązkowych stawek depozytu kredytu hipotecznego z 30% do 20%.

 

Kolejną rzeczą, która powinna uspokoić nastroje wśród inwestorów jest fakt, że Pekin, angażując się w utrzymanie własnej gospodarki na odpowiednich torach, posiada ogromny potencjał finansowy i gospodarczy, aby tego dokonać. Władze mają margines pozwalający jeszcze bardziej zmniejszyć stopy procentowe i jeszcze bardziej obniżyć wymagany poziomy rezerw pieniężnych dla banków. Pekin może ponadto dodatkowo zawyżyć wydatki przy aktualnym deficycie budżetowym utrzymującym się na niskim poziomie 2%. A co równie ważne, gospodarka pozostaje zasadniczo w rękach państwa, co oznacza, że ogromne środki mogą zostać skierowane w bardzo krótkim czasie tam, gdzie akurat będą potrzebne.

 

„Pekin posiada silny potencjał w formie monetarnej i fiskalnej, który może wykorzystać” – mówi Lancaster.

PERSPEKTYWY

Wraz z odejściem w Chinach od gospodarki opartej na eksporcie na rzecz konsumpcjonizmu, nastąpiło znaczne spowolnienie działalności w sektorze budownictwa i zmniejszenie popytu na materiały. Jednocześnie następują też zmiany dotyczące kwestii głównych czynników stymulujących popyt w Chinach. Istotne dotychczas projekty kapitałowe i urbanizacja ustępują miejsca krajowemu popytowi konsumenckiemu. Jest to bardzo korzystne w perspektywie długoterminowej. Tymczasem, mimo iż wzrost gospodarczy zwalania, chińska gospodarka w dalszym ciągu notuje przyrost w tempie znacznie powyżej wyników innych głównych gospodarek światowych, a poprzez ogłoszenie kluczowych reform mających stymulować gospodarkę, Pekin udowodnił, że krajowi zależy na utrzymaniu jej w dobrym stanie.

 

I choć pojawiają się pewne obawy dotyczące dobrego stanu szeroko pojętej gospodarki, Fundusz jest w pełni przygotowany na każdy scenariusz. Jego aktywa są wybierane za pomocą systematycznego procesu inwestycyjnego, w czasie którego menadżer portfela skupia się na wyselekcjonowaniu najbardziej odpowiednich metod inwestycyjnych dla danego rynku, zabezpieczając wartość portfela na każdą ewentualność.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym Funduszu jest spółka Cogent Asset Management Ltd. Jej założyciele zarządzali uprzednio nagradzanymi i odnotowującymi najlepsze wyniki funduszami różnych kategorii. Zespół ten opracował strategię zarządzania akcjami poprzez systematyczne i stymulowane przez proces podejście do inwestycji, które w sposób rygorystyczny realizuje dobór akcji w oparciu o podstawowe kryteria ilościowe.

 

WAŻNA INFORMACJA: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowany jest jako otwarta spółka inwestycyjna na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń dotyczących wskazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią gwarancji oraz wskaźnika wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zysk mogą zarówno spadać, jak i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Ze względu na ciągłą zmienność rynku i wahania kursów walut, wyniki mogą podlegać istotnym zmianom w krótkim okresie czasu. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak aktualne raporty roczne oraz Prospekt, które przedstawiają określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.