01.05.2016

 

Pred piatimi rokmi, v období keď mnohí investori hľadali nové investičné príležitosti mimo klasických podielových fondov, keď často investovali do vysoko zadlžených spoločností, naša spoločnosť uchopila príležitosť v oblasti etických fondov a spustila World Shariah Funds (WSF). Od toho momentu sa fond WSF Global Equity Fund stal nielen integrálnou súčasťou ponuky našej spoločnosti ale aj svetovým lídrom v sektore etických fondov, ktorý neustále dosahuje najvyššie ocenenia a výkonnosťou konkuruje nielen v sektore globálnych etických fondov ale aj v celosvetovej konkurencii klasických globálnych akciových fondov.

 

VYNIKAJÚCA VÝKONNOSŤ

Fond WSF Global Equity Fund dosahuje od svojho vzniku neobyčajnú výkonnosť. Prvý rok svojej existencie (2011) zavŕšil ako najlepší etický fond investujúci do globálnych akcií a zároveň prekonal 95% tradičných globálnych akciových fondov a to podľa medzinárodnej ratingovej agentúry Mornignstar.

Tri roky po spustení fondu bol ocenený najvyšším ocenením (5 hviezd) od spomenutej spoločnosti Morningstar čo ho zaradilo medzi 10% najvýkonnejších fondov v kategórii globálne akciové fondy spravované podľa práva shariah. To bolo prvé ocenenie, ktoré získal po svojom spustení. Spoločnosť Morningstar udeľuje rating fondom až po dosiahnutí minimálne trojročnej histórie.

Vynikajúca výkonnosť fondu nezostala bez povšimnutia a už v roku 2012 bol fond ocenený ako najlepší globálny akciový fond (spravovaný podľa práva shariah) prestížnou spoločnosťou Islamic Business and Finance. Fond bol nominovaný na rovnaké ocenenie aj nasledujúci rok.

A znovu sa potvrdili kvality fondu v priebehu času. Za obdobie od vzniku fondu v auguste 2010 až do 31.3.2016 sa stal najvýkonnejším fondom (trieda I USD) v kategórii spoločnosti Morningstar islamské globálne akciové fondy. Výkonnosť fondu (trieda I USD) za rovnaké obdobie bola lepšia ako 94% fondov v kategórii „klasické“ globálne akciové fondy, ktorá poníma takmer 5000 globálnych akciových fondov z celého sveta.

 

 

UNIKÁTNY SYSTÉM SPRÁVY FONDU

Vynikajúca výkonnosť fondu voči benchmarku ale aj konkurencii vychádza z unikátneho systému správy portfólia, ktorý aplikuje spoločnosť Cogent Asset Management Ltd.

Manažér portfólia vyberá akcie pomocou dynamického multifaktorového procesu hodnotenia akcií, ktorý nazval Cognition. Cognition systematicky preveruje tisícky údajových položiek v investičnom portfóliu fondu, čím sa identifikujú spoločnosti s takými charakteristikami, ktoré im dodávajú potenciál na prekročenie výkonnosti voči benchmarku.

Fundamentálny prístup spoločnosti Cogent zahŕňa nasledujúce:

  • Fundamentálnu analýzu na úrovni akcií a rôznych ukazovateľov ako napríklad, ukazovatele hodnoty, kvality, volatility, finančnej sily a disciplíny ako aj pomerové ukazovatele ceny akcií voči výnosom a podobne.

  • Všetky analýzy sa uskutočňujú vo vzťahu s ekonomickými sektormi v rámci nasledujúcich krajín a regiónov: USA, Kanada, Veľká Británia, Európa, Japonsko a Ázia bez Japonska.

  • Cognition potom slúži na stanovenie správneho ukazovateľa, ktorý má byť vzatý pri analýze do úvahy. Teda či sa má napríklad pri spoločnosti Microsoft brať do úvahy výška dividend, P/E alebo iné ukazovatele.

  • Celkové investičné portfólio je analyzované podľa regiónov a ekonomických sektorov tak, aby sa minimalizovalo menové a sektorové riziko a dosiahla optimálna diverzifikácia portfólia.

Ako vraví Ian Lancaster, výkonný riaditeľ spoločnosti Cogent Asset Management Ltd a portfólio manažér fondu WSF Global Equity Fund: „Veríme, že táto metóda prináša lepšie výsledky ako bežný fundamentálny prístup. Tradičný manažéri sú limitovaný neschopnosťou ľudí spracovať obrovské množstvá dostupných dát a nedokážu sa tak dobre vyrovnať s celkovou efektivitou a mobilitou kapitálu, ktorú momentálne moderné trhy poskytujú.“

Fond prekonáva od svojho vzniku benchmark, čo len potvrdzuje správnosť investičného prístupu a správy portfólia fondu.

 

BEZPEČNÝ PRÍSTAV V ŤAŽKÝCH ČASOCH

Ďalšou vlastnosťou fondu je, že sa dokáže vyrovnať s volatilitou, s ktorou v súčasných náročných časoch zápasia mnohé bežné globálne akciové fondy.

„Z krátkodobého hľadiska budú vždy existovať určité rozdiely vo výkonnosti, keď porovnávame etické fondy s konvenčnými. Niekedy sú tie rozdiely väčšie niekedy menšie. Avšak naša analýza hovorí, že z dlhodobého hľadiska je tento rozdiel minimálny, a že kritéria nízkeho zadlženia, ktoré využívajú pri výbere akcií etické fondy dokážu vo veľkej miere znížiť volatilitu. A tak základná investičná teória bude vždy preferovať stratégiu ktorá poskytuje rovnakú výkonnosť s nižšou volatilitou“, dodáva Ian Lancaster.

„Určite nastanú obdobia kedy sú islámske indexy výkonnejšie ako klasické a zase naopak. Ale investície do akciových trhov by sa nemali odvíjať iba od výberu a porovnávania akciových indexov. Výber správneho investičného procesu je omnoho dôležitejší“, dodáva Ian Lacaster.

 

NAPOJENIE NA GLOBÁLNE TRHY

Globálny investičný dosah fondu sa transformuje do jednej z kľúčových tém dnešného investora, rastúcej globalizácie trhov.

„Dopad globálnych problémov (technológie, outsourcing, zmeny v životnom prostredí, atď.) sa stáva dôležitejším dokonca aj pre tie spoločnosti, ktoré podnikajú v tradičných odvetviach priemyslu v regióne. Investori musia preto pri odhade investičných príležitostí zvažovať medzinárodné trendy a hodnotenia. Nie je to ani zďaleka jednoduchá úloha. Je to však úloha, na ktorú je Cognition ideálnym prostriedkom vďaka svojej schopnosti súbežne analyzovať viaceré geografické regióny a segmenty trhu, uvádza Ian Lancaster.“

„Spravovať portfólio, ktoré vyznie z marketingového hľadiska dobre, ale prináša sklamanie v oblasti výkonnosti nie je z nášho pohľadu správna voľba, a preto udržiavame širokú diverzifikáciu z pohľadu akcií ako aj sektorov. Oblasť, v ktorej máme naozaj bohaté skúsenosti, je pochopenie, pomocou jednoduchých matematických prepočtov, ktoré fundamenty a kritériá sú hnacím motorom na trhoch, ako rozličné sektory reagujú na tieto kritériá, a ktoré akcie sú najlepšie situované tak aby dosahovali nadpriemernú výkonnosť vzhľadom na ich individuálne charakteristiky. Toto je oblasť, na ktorú sa zameriavame a verím, že práve toto nás odlišuje od konkurencie“, vraví Ian Lancaster.

Hoci fond WSF Global Equity Fund nie je pre väčšinu investorov klasickou investíciou, hlavne pre svoju povahu, akcie, ktoré portfólio manažér vyberá do svojho portfólia sú z oblasti finančne konzervatívnych spoločností s nízkym zadlžením, ktoré historicky poskytujú veľmi dobré výnosy pri relatívne nízkej miere rizika.

„Tieto atribúty majú schopnosť vylepšiť výkonnosť portfólia akéhokoľvek investora,“ dodáva Ian Lancaster.

 

 

VÝHĽAD

Pri pohľade do budúcnosti, bude čeliť globálna ekonomika v blízkom období viacerým výzvam. Hlavnými témami bude aj naďalej vývoj cien komodít a predovšetkým ropy, štrukturálne problémy v podobe slabého svetového obchodu, rastúce obavy z úverových rizík ako aj pokračujúce hľadanie rovnováhy čínskej ekonomiky. Mnohí investori sa budú veľmi pozorne zameriavať na kroky v monetárnej oblasti, predovšetkým pokračujúce sprísňovanie monetárnej politiky v USA, pričom centrálne banky ostatných svetových krajín budú pravdepodobne pokračovať v uvoľňovaní svojich monetárnych politík v tomto roku. Volatilita na trhoch bude pretrvávať, vzhľadom na ekonomické a politické tlaky.

Avšak fond je nastavený tak, aby dokázal využiť rozmanité príležitosti na globálnych trhoch, čo vyplýva hlavne z unikátneho investičného procesu fondu. Portfólio manažér sa nesústreďuje na prekonanie výkonnosti trhov prostredníctvom priameho zamerania sa na jednotlivé sektory alebo meny, skôr sa snaží porozumieť a využiť súčasné ekonomické prostredie v rozličných regiónoch sveta. Investovanie sa preto zameriava smerom na dominantné investičné témy.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je investičný špecialista, spoločnosť Cogent Asset Management Ltd. Spoločnosť je spravovaná tímom špecialistov, ktorý majú dlhodobé skúsenosti na svetových trhoch, a ktorých investičné snaženie bolo ohodnotené radou ocenení. Spoločnosť vyvinula unikátny investičný systém na správu akcií, ktorý starostlivo vyberá akcie na základe jasne kvantifikovateľných kritérií a tým znižuje negatívny vplyv subjektívnych úsudkov, ktoré ovplyvňujú investičný proces.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií žiadneho z podfondov World Shariah Funds PCC Ltd (“WSF“) alebo reklamu a propagáciu v krajinách, v ktorých nie sú podfondy WSF registrované na predaj. Trident Fund Services (Guernsey) Limited a WSF sú registrované a majú licenciu od Guernsey Financial Services Commission podľa zákona o ochrane investorov (Bailiwick of Guernsey) z roku 1987. Registračné číslo spoločnosti je: 51802. Spoločnosť WSF získava informácie zo starostlivo vybraných zdrojov považovaných za spoľahlivé a  všetky informácie považuje za správne v čase ich uvedenia.  V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže výkonnosť v krátkych časových úsekoch podliehať významným zmenám. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa obvykle vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. Všetky dokumenty potrebné na uskutočnenie investície, vrátane Dokumentov súvisiacich s fondom sú dostupné a môžu byť získané prostredníctvom spoločnosti Trident Fund Services (Guernsey) Limited alebo na stránke www.wsffunds.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WSF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WSF a tohto konkrétneho podfondu (ov), ktorými sú najmä posledná výročná správa a Offering Memorandum a príslušný Doplnok, ktoré špecifikujú konkrétne riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WSF vhodnou investíciou.