31.05.2016

 

Afrika je kontinentom, ktorý si investori nemôžu dovoliť ignorovať. Má rýchlo rastúce zahraničné investície, rýchlo sa zlepšujúcu ekonomickú klímu poháňanú rastúcou strednou triedou a veľké, rýchlo sa rozvíjajúce spotrebiteľské trhy. Fond WIOF African Performance Fund umožňuje investorom prístup k množstvu investičných príležitostí v regióne s najrýchlejším rastom a sľubnou budúcnosťou.

PREČO AFRIKA?

Mnohými investičnými manažérmi označovaná ako posledný veľký hraničný trh poskytuje Afrika obrovský a prirodzený investičný potenciál.

 • Afrika má 13% svetovej populácie.
 • Je väčšia ako USA, Čína, Európa, India a Argentína spolu.
 • Vlastní 30% nerastných zdrojov/zdrojov určených na ťažbu.
 • Má 12% poľnohospodárskej pôdy sveta.

 

Ale nie je to iba geografia a populácia čím sa vyznačuje africký kontinent pre investorov. Príležitosti sa tvoria na základe dynamických zmien, ktoré uskutočňujú jednotlivé krajiny kontinentu vrátane, rýchleho rastu, ktorý sa nedá porovnať s rastom v iných častiach sveta ako aj na základe demografického vývoju, z ktorého Afrika benefituje. Očakáva sa, že populácia v Afrike vzrastie z 1,1 na 2,4 miliardy do roku 2050, čo predstavuje najväčší nárast zo všetkých kontinentov. Podstatné ale je, že Afrika má mladú a rýchlo rastúcu populáciu (40% populácie je mladších ako 15 rokov). Populačný pomer v Afrike klesá, t. z., že stále viac ľudí sa dostáva do produktívneho veku (15-64 rokov), pričom v ostatnom svete tento pomer rastie. To znamená, že Afrika bude v budúcnosti profitovať zo svojho demografického vývoja.

 

Medzitým, ekonomiky profitujú z urbanizácie, keďže sa táto pracovná sila presúva za prácou do miest a aglomerácií. Napriek tomu, že len 40% africkej populácie žije v urbanizovaných oblastiach (400 miliónov ľudí), čo je málo v porovnaní s rozvinutým svetom, urbanizácia v Afrike postupuje rýchlejším tempom ako kdekoľvek na svete mimo Ázie. V súčasnosti má Afrika 30 miest s populáciou viac ako 2 milióny obyvateľov pričom tento urbanizačný trend vytvára rýchle rastúci a koncentrovaný spotrebiteľský základ, ktorý je veľmi ľahko dostupný. Faktom je, že ľudia v mestách spotrebujú o 90% viac na osobu ako obyvatelia v menej rozvinutých oblastiach.

 

 

Rozsah nárastu spotrebiteľskej základne s celkovým rozvojom spotrebných trhov podčiarkuje niekoľko pôsobivých štatistík:

 • Výdavky na spotrebiteľské tovary v Afrike dosiahli v roku 2010 600 miliárd USD, pričom do roku 2020 sa predpokladá nárast na 1 bilión.
 • Polovica afrických krajín je momentálne klasifikovaná ako štáty so stredným príjmom. Zároveň sa očakáva, že stredná trieda v Afrike vzrastie z 32 miliónov v roku 2009 na 57 miliónov v roku 2020, pričom by mala v roku 2030 dosiahnuť až 107 miliónov.
 • Od roku 1999 až 58 miliónov Afričanov zmenilo svoju úroveň zo „statusu prežitia“ na „spotrebiteľský status“.

 

Investori môžu ťažiť z tohto spotrebiteľského rastu cez lokálne kótované pobočky medzinárodných spoločností vrátane spoločností ako, Heineken, Diageo, Nestle, Unilever, BAT a Cadbury. Tieto spoločnosti ponúkajú základné produkty denného použitia za nízke ceny avšak sú veľmi silnými značkami. Chudobní ľudia si nemôžu dovoliť experimentovať s produktmi a preto dôverujú značkám. Tento fakt predstavuje sľubný rast pre tieto značky v budúcnosti. Zároveň je tu možnosť investovať do spoločností, ktoré ponúkajú konzistentný rast ziskov, vysoké ukazovatele ROE a ROIC a ako mnohé medzinárodné spoločnosti spĺňajú najvyššie štandardy korporátneho reportingu a správy spoločnosti.

 

UVEDOMENIE SI POTENCIÁLU

Jednoducho si treba uvedomiť potenciál, ktorý Afrika má a ponúka. Mnoho rokov sa investori vyhýbali Afrike vzhľadom na ekonomiky, ktoré sa zdali byť málo rozvinuté a nezaujímavé pre investovanie. Ale to sa už zmenilo a africké ekonomiky patria medzi tie najrýchlejšie rastúce vo svete, pričom ich stredná trieda, ktorá má najväčšiu silu rozhýbať ekonomiku k vysokému rastu sa rozvíja tak rýchlo, aby maximálne využila potenciál kontinentu.

 

Niektoré z nasledujúcich indikátorov poukazujú na rozvoj, ktorý dosiahli v posledných rokoch africké krajiny:

 • Ekonomika Afriky rástla za posledných 15 rokov tempom 5% ročne a podobné tempo rastu sa predpokladá v mnohých afrických krajinách v tomto roku ako aj ku koncu dekády.
 • V Afrike sa nachádza 9 z 15 najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta za uplynulý rok.
 • Celkový HDP Afriky sa od roku 2000 strojnásobil, pričom služby tvoria až 60% pridanej hodnoty.
 • Obchod Afriky so zvyškom sveta sa od roku 2000 viac ako štvornásobil. Najväčším obchodným partnerom Afriky je EU, avšak rovnako vzrástol ah obchod s rozvojovými krajinami.

 

Afrika takisto dosahovala konzistentné vysoké miery rastu, pričom iba v roku 2000 ju prekonala Ázia. Avšak Ázia začala v posledných rokoch spomaľovať, pričom africké ekonomiky pokračovali v oveľa lepšom raste ako väčšina rozvinutých krajín.

 

Ako vraví Peter Townshend, porfólio manažér fondu WIOF African Peformance Fund: „Afrika je jedným z posledných veľkých hraničných trhov. Tento kontinent má viac ako 1 miliardu obyvateľov, rastie rýchlejšie ako ktorékoľvek iné krajiny mimo Ázie a má mladú, rýchlo rastúcu populáciu a rastúcu spotrebnú triedu.“

 

RAST HDP (%)


ZLEPŠUJÚCE SA PROSTREDIE

V minulosti sa mnohí investori vyhýbali Afrike, pretože bola vnímaná ako kontinent s investičným prostredím, ktoré je napadnuté problémami ako je korupcia, vysoké politické riziko ako aj nedostatočný rozvoj krajín. Toto možno platilo v minulosti. V súčasnosti sa situácia pre investovanie a firmy rapídne zlepšuje.

Ako vraví Peter Townshed: „Politické riziká už nepredstavujú hlavné hrozby pre trhy, na ktorých investujeme, keďže zaznamenávame tendenciu vyriešiť politické nezhody v čo najkratšom možnom čase, ako to bolo a v prípade Egyptu počas revolúcie.“

 

V posledných rokoch poklesla korupcia v Afrike, čo dokazujú zlepšené hodnoty indexu vnímania korupcie meraného medzinárodnou spoločnosťou Transparency Internacional. Napríklad na základe posledného prieskumu sa Bostwana umiestnila na 31. mieste a Rwanda na 55. mieste zo 175 krajín. Medzitým, krajiny ako Južná Afrika a Zambia si udržali svoje pozície. „Toto je znamením, že korupcia sa v týchto krajinách nezhoršuje.“ vraví Townshend. Pričom dodáva, že hoci korupcia stále existuje v ostatných krajinách kontinentu, spoločnosti, do ktorých investujeme, či už lokálne alebo medzinárodné fungujú relatívne dobre bez väčších problémov vzhľadom na existujúcu korupciu.

 

 

SEKTOROVÉ ZLOžENIE

 

Toto všetko sa premietlo do celkového zlepšenia podnikateľského prostredia, čo potvrdzuje aj pokračujúca expanzia medzinárodných spoločností na africkom kontinente vrátane hlavných svetových firiem ako sú Nestlé a Microsoft v Keni, General Motors v Nigérii a Google v Južnej Afrike. Afrika sa v súčasnosti stáva jednou z najvýznamnejších investičných oblastí sveta. Podiel Afriky na kapitálových investíciách a tvorbe pracovných miest dosiahol v globálnom meradle v roku 2014 historické maximá. Kapitálové investície do kontinentu dosiahli USD128mld čo predstavovalo 136% nárast oproti roku 2013.

 

 

VÝHĽAD

Africké trhy prešli nedávno ťažkým obdobím, rovnako ako aj ostatné rozvojové trhy. Index MSCI Emerging Frontier Markets Africa (USD) ukončil rok 2015 s 25% poklesom. Avšak tento pokles priniesol pre niektoré trhy, predovšetkým tie, do ktorých investuje fond WIOF African Performance Fund aj mnohé výnimočné investičné príležitosti. Addington Jerahuni, člen investičného týmu spoločnosti Sanlam Investments, ktorá spravuje fond WIOF African Performance Fund ďalej vysvetľuje: „Hoci je aktuálny pokles na trhoch výzvou, keďže ho sprevádza výpredaj akcií na rozvojových trhoch, veríme, že len čo sa situácia upokojí, africké trhy začnú naberať na sile.“ Portfólio manažér by chcel ešte vyzdvihnúť niekoľko veľmi zaujímavých investičných príležitostí na africkom trhu čo sa týka blízkej budúcnosti, medzi ktoré patria predovšetkým dobré zisky spoločností v Egypte a Keni ako aj pozitívny výhľad pre finančné spoločnosti v Nigérii.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť Sanlam Investment Management (Pty) Ltd (“SIM”), správca aktív s viacerými špecialistami, ktorý ponúka svojim klientom široký rozsah služieb správy portfólia a schém kolektívneho investovania pre retailových a inštitucionálnych investorov.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.