29.06.2016

Poprzez inwestycje w chińskie rynki kapitałowe, WIOF China Performance Fund oferuje inwestorom dostęp do gospodarki, która ma wkrótce stać się największą gospodarką światową, a pod względem wzrostu niezmiennie wyprzedza zarówno rynki rozwinięte, jak i wiele porównywalnych rynków wschodzących.

DLACZEGO CHINY?

Od czasu swojej reformy i otwarcia swojego rynku ponad trzy dekady temu, gospodarka Chin odnotowała fenomenalny wzrost. Od tego momentu jesteśmy świadkami tworzenia się nowoczesnej gospodarki rynkowej, której rozwój wciąż pozostawia w tyle główne gospodarki na świecie. Choć Chiny są obecnie drugą co do wielkości gospodarką światową, kraj ten jest na dobrej drodze, by stać się numerem jeden w ciągu kolejnych dziesięciu lat - według analiz ekonomicznych oraz badań przeprowadzanych przez grupę IHS, krajowe wydatki konsumenckie wzrosną trzykrotnie w ciągu najbliższej dekady.

 

Urbanizacja na wielka skalę, wraz z rozbudową ogromnych metropolii w całym kraju, również napędzają rozwój wszystkich sektorów, na czele z sektorem przedsiębiorstw w ostatnich latach. I podczas gdy w ostatnim czasie podejmowanych jest wiele działań związanych ze spowolnieniem tempa gospodarki chińskiej, nadal rośnie ono w tempie znacznie wyprzedzającym tempo rozwoju nie tylko gospodarek zachodnich, ale też wielu innych rynków wschodzących i rozwijających się.

 

WYKRES WZROSTU PKB

Jednym z kluczowych czynników napędzających gospodarkę Chin jest wzrost oraz rozszerzanie się ogromnej bazy konsumentów klasy średniej. Rosnące bogactwo i przychody umacniają sprzedaż detaliczną i inne sektory. Wspiera to rozwój złożonej gospodarki konsumenckiej, dającej możliwości nie tylko spółkom krajowym, ale także koncernom światowym. Chińska klasa średnia rozwija się w bardzo szybkim tempie.

 

Szacunki określające wielkość  klasy średniej mówią, że jej liczba waha się od 100 do 500 milionów osób, w zależności od progu dochodowego zastosowanego do zdefiniowania klasy średniej. Niezależnie jednak od zastosowanych wyliczeń, liczba osób w kraju przynależących do klasy średniej jest ogromna i szacuje się, że nadal będzie wzrastać.

 

  • Dane udostępnione pod koniec zeszłego roku przez Credit Suisse pokazały, że rozmiar klasy średniej jest większy niż w USA i osiąga ilość 109 milionów osób.
  • Według badań przeprowadzonych przez Boston Consulting Group, liczba gospodarstw domowych należących do klasy średniej wyższej w Chinach – z rocznym dochodem rozporządzalnym na poziomie pomiędzy 24.000 USD oraz 46.000 USD – ma się podwoić do liczby 100 milionów do roku 2020, co stanowić będzie 30% wszystkich miejskich gospodarstw domowych. W 2015 roku stanowiły one 17%, a na początku dekady jedynie 7%.
  • Według prognoz ONZ, w ciągu najbliższych dwóch dekad, liczba osób przynależących do klasy średniej w Chinach będzie cztery razy większa niż w Ameryce i osiągnie liczbę 1,4 mld konsumentów do roku 2030.

 

Wzrost liczby klasy średniej napędza gospodarkę ze względu na zwiększające się dochody krajowych konsumentów:

 

  • Oficjalne dane pokazują, że sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła w zeszłym roku o ponad 11%  - pomimo spowolnienia gospodarczego. Jednocześnie dochody miejskich gospodarstw domowych zwiększyły się o ponad 8%.
  • Dynamicznie rozwijający się sektor usługowy pomógł utworzyć 13 milionów miejsc pracy w 2015 r., a konsumpcja przyczyniła się do prawie 60% wzrostu gospodarczego w tym samym roku.

 

Wzrost ten będzie także pomocny w związku z tym, że Pekin ma nadzieję na przywrócenie równowagi gospodarczej celem zachęty do konsumpcji krajowej, a tym samym odcięcia się od tradycyjnego uzależnienia od eksportu. Te ambitne plany zyskały już uznanie ekonomistów i przynoszą rezultaty - przykładowo wydatki na usługi przekraczają obecnie wydatki w sektorze produkcji i w budownictwie. Oczekuje się, że sektory takie jak opieka zdrowotna, rekultywacja środowiska, technologia informacyjna (IT) oraz rozrywka i rekreacja odniosą największe korzyści.

 

PRZEKRÓJ SEKTOROWY

 

ZRÓWNOWAŻONY WZROST GOSPODARCZY

W ciągu ostatnich 18 miesięcy wzrost gospodarki chińskiej podlegał kontroli pod względem wymogów rynkowych, jako że niektóre wskaźniki makroekonomiczne wskazywały na jego spowolnienie.  Jednak pomimo tego, zeszłoroczny wzrost PKB na poziomie 6,9% wciąż znacznie przewyższał wyniki większości innych krajów oraz najbardziej rozwiniętych światowych gospodarek. Ponadto eksperci wskazują, że brak dwucyfrowych wyników tempa wzrostu w Chinach nie jest oznaką osłabienia gospodarczego. Według nich, niższe wyniki tempa wzrostu mogą stać się nową normą, ale nie jest to niczym złym i należy się tego spodziewać ze względu na to, iż gospodarka chińska przekształca się w nowy, bardziej zrównoważony model gospodarki oparty na konsumpcji.

 

Ian Lancaster, założyciel Cogent Asset Management i menadżer portfelowy WIOF China Performance Fund twierdzi, że wzrost PKB na poziomie ok. 7% jest „zrównoważony”. „Zrównoważonego wzrostu na poziomie 6-7% pozazdrościłby niejeden kraj rozwinięty gospodarczo!” – podkreśla Ian.

 

Pekin rzeczywiście wdrożył już szereg działań w celu utrzymania silnej gospodarki, włączając w to w ostatnim czasie ustanowienie benchmarku  minimalnego  wzrostu gospodarczego na poziomie 6,5% czy plany reform funkcjonowania aktywów państwowych w Chinach. W ostatnim roku władze obniżyły też stopy procentowe, zmniejszyły wymogi dotyczące bankowych rezerw gotówkowych i podwyższyły wydatki państwowe na projekty infrastrukturalne.

 

Pekin zaangażowany jest również w zapewnienie korzystnych warunków dla inwestorów i zdaje sobie sprawę z dużej roli jaką odgrywa rynek akcji w utrzymaniu silnej gospodarki. Raporty z niedawnego posiedzenia Biura Politycznego (Politburo) pokazały, że rząd zobowiązał się do stworzenia zdrowego rynku akcji i poprawy przepisów w celu ochrony inwestorów. Rzadka wzmianka o rynku akcji na posiedzeniu Biura Politycznego była postrzegana jako symbol jego znaczenia dla całej gospodarki, a lokalni ekonomiści podkreślali, że prawidłowo funkcjonujący rynek akcji to integralna część zrównoważonych kanałów finansowania dla firm. Lokalne media podały, że rząd zdaje sobie sprawę z pilnej konieczności gruntownych zmian nadzoru finansowego w następstwie zawirowań jakie miały miejsce na lokalnych rynkach akcji w 2015 roku.

 

Kolejną rzeczą, która powinna uspokoić nastroje wśród inwestorów jest fakt, że Pekin nie tylko angażuje się w utrzymanie własnej gospodarki na odpowiednich torach, ale posiada także ogromny potencjał, który zapewnia powodzenie tych działań. Gospodarka pozostaje zasadniczo w rękach państwa, co oznacza, że ogromne środki mogą zostać skierowane w bardzo krótkim czasie tam, gdzie akurat będą potrzebne.

 

„Pekin posiada silny potencjał w formie monetarnej i fiskalnej, który może wykorzystać” – mówi Lancaster. „Chiny nie są standardową gospodarką. Są zarządzane przez administrację, która szczerze powiedziawszy mogłaby wynieść rynek akcji na dowolnie wybrany poziom” – mówi Lancaster.

 

PERSPEKTYWY

W ostatnich miesiącach dane ekonomiczne dotyczące Chin były zróżnicowane i nie ulega wątpliwości, że gospodarka zwalnia tempo i faktycznie musi stawić czoła pewnym trudnościom. Jednak Pekin niezmiennie dokłada wszelkich starań, by wesprzeć wzrost gospodarczy, a w ostatnim czasie zrewidował podatki i zastosował bodźce fiskalne, by utrzymać odpowiedni trend. Widoczne zaangażowanie Pekinu w zapewnienie odpowiednich warunków inwestycyjnych – dostrzeżenie ważnej roli dobrze działającego rynku akcji postrzeganego jako integralną część gospodarki – również stanowi zachętę dla inwestorów.

 

I choć pojawiają się pewne obawy dotyczące dobrego stanu szeroko pojętej gospodarki, Fundusz jest w pełni przygotowany na każdy scenariusz. Jego aktywa są wybierane za pomocą systematycznego procesu inwestycyjnego, w czasie którego menadżer portfela skupia się na wyselekcjonowaniu najbardziej odpowiednich metod inwestycyjnych dla danego rynku, zabezpieczając wartość portfela na każdą ewentualność.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym Funduszu jest spółka Cogent Asset Management Ltd. Jej założyciele zarządzali uprzednio nagradzanymi i odnotowującymi najlepsze wyniki funduszami różnych kategorii. Zespół ten opracował strategię zarządzania akcjami poprzez systematyczne i stymulowane przez proces podejście do inwestycji, które w sposób rygorystyczny realizuje dobór akcji w oparciu o podstawowe kryteria ilościowe.

 

WAŻNA INFORMACJA: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowany jest jako otwarta spółka inwestycyjna na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń dotyczących wskazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią gwarancji oraz wskaźnika wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zysk mogą zarówno spadać, jak i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Ze względu na ciągłą zmienność rynku i wahania kursów walut, wyniki mogą podlegać istotnym zmianom w krótkim okresie czasu. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak aktualne raporty roczne oraz Prospekt, które przedstawiają określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.