01.09.2016

Fundusz  WIOF South-East Asia Performance Fund, inwestując w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami spółek działających na terenie ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej), oferuje inwestorom szansę wykorzystania możliwości rosnących gospodarek i rynków jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów na świecie. Portfelem Funduszu zarządza CIMB - wielokrotnie nagradzana grupa zarządzająca aktywami oraz specjalista inwestycyjny na rynku azjatyckim.

DLACZEGO AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA?

Region Azji Południowo-Wschodniej charakteryzuje rosnąca grupa młodej siły roboczej, szybko powiększająca się oraz napędzającą krajowy popyt klasa średnia oraz rynki przynoszące wyniki lepsze od innych. Z tych powodów warto przyjrzeć się bliżej temu regionowi.  Rynki inwestycyjne, na których skupia się Fundusz, to jedne z najbardziej dynamicznych gospodarek światowych, z których każda oferuje solidne podstawy, w tym:

  • Region krajów ASEAN to trzecia co do wielkości gospodarka azjatycka, która wraz z Chinami i Indiami stanowi całość długoterminowej tendencji rozwojowej Azji.
  • Azja Południowo-Wschodnia jest trzecim co do wielkości zaludnienia obszarem na świecie, zamieszkiwanym przez 620 milionów ludzi, z czego ponad 50% populacji stanowią osoby w wieku poniżej 30 lat (dla porównania w Europie jest to 34% populacji). Oczekuje się, że taki stan demograficzny  przyczyni się do wzrostu gospodarek w regionie, podczas gdy wiele innych regionów na świecie, w tym także uznane potęgi gospodarcze, charakteryzuje starzejąca się populacja oraz malejąca liczba siły roboczej.
  • PKB krajów ASEAN podwoił się w latach 2007-2015, wzrastając z 1,3 biliona USD do 2,7 biliona USD. W tym samym okresie PKB na jednego mieszkańca wzrosło 76%.
  • Rozwój wspiera również ogromny napływ kapitału, w szczególności w dziedzinie infrastruktury. W dużym stopniu chodzi tu o inwestycje ze wspieranego przez Chiny Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, którego kapitał wynosi 100 miliardów USD.
  • W szybkim tempie tworzy się dobrobyt - według stanu na rok 2015 region zamieszkuje ponad 450 000 zamożnych klientów indywidualnych, których łączny majątek sięga 2,2 bilionów USD.
  • W porównaniu z innymi dobrze prosperującymi rynkami, wiele z tych w Południowo-Wschodniej Azji to wciąż rynki rozwijające się. Stwarza to coraz bardziej rozrastające się środowisko inwestycyjne. Jednocześnie rynek jest niezwykle płynny, a łączna kapitalizacja rynkowa pięciu rynków Azji Południowo-Wschodniej – Singapuru, Malezji, Tajlandii, Indonezji i Filipin – wynosi obecnie 2,1 biliona USD.

 

Jak mówi Ken Goh, menadżer portfelowy WIOF South-East Asia Performance Fund: "Solidne fundamenty krajów stowarzyszenia ASEAN dają ogromny potencjał i możliwości wzrostu gospodarczego."

REFORMY I WSPARCIE

Szereg innych fundamentalnych zmian również wzmacnia dobry stan gospodarczy regionu, a co za tym idzie, zwiększa możliwości inwestycyjne. Niemal wszystkie rządy w regionie zapowiadają wsparcie dla rodzimych gospodarek, w skład których wchodzą zarówno instrumenty fiskalne, jak również obniżki podatków, podwyższenie płacy minimalnej, znaczące wydatki na infrastrukturę i odbudowę. Wszystkie te działania mają za zadanie zwiększenie wydatków inwestycyjnych i lokalnej konsumpcji. Deficyty budżetowe maleją, a wydatki konsumenckie rosną. Niedawna elekcja Rodrigo Duterte na prezydenta Filipin przyciągnęła inwestorów zagranicznych na lokalny rynek akcji, a ekonomiści wychwalają obietnice Duterte dotyczące zwiększenia wydatków infrastrukturalnych, ograniczenia biurokracji i zwiększenia inwestycji rolniczych. Z kolei rząd indonezyjski zyskał w oczach inwestorów dzięki swojemu zaangażowaniu w działania na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego, także jeśli chodzi o wydatki infrastrukturalne. Wezwanie prezydenta do obniżenia stóp procentowych zyskało odzew w serii cięć banku centralnego, a organy do spraw usług finansowych ograniczyły oprocentowanie depozytów bankowych, zmniejszając oprocentowanie kredytów i wprowadzając tanie kredyty na rynek. Tymczasem rynki akcji w Tajlandii zyskały na popularności dzięki niższym stopom procentowym oraz przyznaniu jedynie w zeszłym roku 18 miliardów USD w ramach bodźca ekonomicznego.

Coraz więcej przedsiębiorstw zagranicznych rozważa możliwości oferowane przez kraje ASEAN, zwracając swoje zainteresowania w kierunku tego regionu i licznie odchodząc jednocześnie od rynku chińskiego, który traci na atrakcyjności. Przykładem są chociażby inwestycje japońskie, które wykazują wzrost w Południowo-Wschodniej Azji ze względu na potencjał tego regionu, który warunkują, między innymi, niskie koszty pracy. Według Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego, w 2015 r., po raz trzeci z rzędu,  bezpośrednie inwestycje zagraniczne Japonii w krajach ASEAN przewyższały bezpośrednie inwestycje zagraniczne tego kraju w Chinach i Hong Kongu. Tymczasem dane Banku Japonii pokazują, że na koniec zeszłego roku kwota należna z inwestycji japońskich w krajach ASEAN praktycznie potroiła się od 2010 r.  do kwoty 20,1 bilionów JPY.

JEDEN REGION, JEDNA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA

Całościowy potencjał regionu został także zauważony i jest wykorzystywany przez poszczególne kraje wchodzące w jego skład, a handel pomiędzy krajami stowarzyszenia ASEAN oraz integracja gospodarcza nadal się pogłębiają. Pod koniec zeszłego roku, państwa regionu ustanowiły długo wyczekiwaną Wspólnotę Gospodarczą ASEAN (AEC), założoną na bazie ASEAN i charakteryzującą się następującymi czterema cechami ekonomicznymi: jednolity rynek i baza produkcyjna; wysoce konkurencyjny rynek ekonomiczny; region o sprawiedliwym rozwoju gospodarczym; region w pełni zintegrowany ze światową gospodarką. W działaniach na rzecz formalnego założenia organizacji, lokalne gospodarki i warunki prowadzenia działalności gospodarczej uległy w ostatnich latach transformacji.

Główne udoskonalenia, które zostały wprowadzone, obejmują stworzenie bardziej zliberalizowanego rynku z eliminacją większości taryf wewnątrz krajów ASEAN, zmniejszone koszty handlowe, ulepszone systemy inwestycyjne dla inwestorów zagranicznych i krajowych, ułatwienie ruchu transgranicznego dla wykwalifikowanych pracowników i specjalistów oraz uzgodnienie liczby traktatów o partnerstwie gospodarczym i wolnym handlu. Pojawiła się także znacząca poprawa w dziedzinie transportu oraz innych sieci infrastruktury, co pomogło przedsiębiorstwom poprzez obniżenie kosztów. Kraje członkowskie kontynuują swoje zaangażowanie  w pogłębianie integracji gospodarczej regionu, chociażby dzięki przyjęciu programu dalszych działań, mających na celu stworzenie silniejszej Wspólnoty Gospodarczej ASEAN w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

PONADPRZECIĘTNE WYNIKI

Fundusz wykorzystał możliwości jakie oferuje dynamiczny i szybko rozwijający się region, przynosząc ponadprzeciętne wyniki w perspektywie długoterminowej oraz wysokie zyski. W ciągu ostatnich pięciu lat wielokrotnie osiągał lepsze wyniki niż inne porównywalne indeksy, a zysk całkowity funduszu w tym samym pięcioletnim okresie czasu (dane z 30.06.2016, klasa A, waluta USD) przewyższył zyski porównywalnych indeksów o 20%.

PERSPEKTYWY

W perspektywie średnio- i długoterminowej, region krajów stowarzyszenia ASEAN nadal stanowi obiecujący obszar inwestycyjny, posiadający szybko rozwijające się gospodarki lokalne i rosnącą w liczbę klasę średnią. Perspektywa krótkoterminowa dla regionu także jest obiecująca, a prognozy wzrostu gospodarczego na ten i kolejny rok są dużo lepsze niż te dla rynków rozwiniętych. Kraje ASEAN nadal przyciągają inwestorów zagranicznych, a lokalne firmy międzynarodowe nieustannie rosną w siłę. Ustanowiona niedawno Wspólnota Gospodarcza ASEAN ułatwi takim przedsiębiorstwom rozwinięcie działalności zagranicznej. Po brytyjskim glosowaniu w sprawie Brexitu pod koniec czerwca, pojawiły się pewne wątpliwości dotyczące światowego wzrostu gospodarczego i późniejszego jego wpływu na gospodarki regionalne. Jednakże MFW nie obniżył swoich prognoz wzrostu dla regionu ASEAN w następstwie głosowania w Wielkiej Brytanii, a Brexit nie powinien mieć znacząco negatywnego wpływu na Chiny - największego partnera handlowego krajów ASEAN. W poszczególnych państwach regionu, nowa administracja na Filipinach przedstawiła swój program gospodarczy, a kluczową kwestią na przyszłość jest zdolność nowego rządu do przeprowadzenia reform strukturalnych dla dalszego funkcjonowania rynku i trwałego wzrostu gospodarczego. Tymczasem rynki w Indonezji i Tajlandii skorzystają z polityki fiskalnej, która będzie wspierać rozwój, skupiając się przede wszystkim na wydatkach infrastrukturalnych.

 

DORADCA INWESTYCYJNY


Doradcą inwestycyjnym funduszu jest nagradzany azjatycki specjalista inwestycyjny CIMB-Principal Asset Management, będący częścią grupy CIMB Group, czwartej co wielkości grupy bankowej w Południowo-Wschodniej Azji. Grupa zatrudnia w całym regionie ponad 50 specjalistów z zakresu zarządzania inwestycjami, wykorzystując ich lokalną wiedzę i potencjał, by zapewnić klientom najlepszą jakość usług.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.