01.09.2016

Fond WIOF South-East Asia Performance Fund nabízí investorům možnost investovat do akcií a akciím příbuzných cenných papírů společností, které se nacházejí v zemích Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), a využít tak možnosti rostoucích ekonomik a trhů jedné ze světově nejvíce ekonomicky dynamických oblastí. Fond je spravovaný společností CIMB, která získala několik ocenění v oblasti správy aktiv.

PROČ JIHOVÝCHODNÍ ASIE?

Rostoucí mladá pracovní síla, rychle expandující střední třída, kterou pohání rostoucí domácí poptávka, a regionální trhy se skvělou výkonností jsou známkami regionu jihovýchodní Asie, které si žádný investor nemůže dovolit přehlédnout. Trhy, na kterých fond investuje, patří k nejdynamičtějším na světě a každý z nich nabízí atraktivní investiční příležitosti:

  • ASEAN region je třetí největší ekonomikou Asie hned po Číně a Indii.
  • Jihovýchodní Asie je třetí nejlidnatější oblastí na světě, která má 620 milionů lidí, přičemž více než 50 % této populace tvoří lidé mladší 30 let. Pro srovnání, v Evropě je to jen 34 % populace. Očekává se, že tento demografický vývoj bude stimulovat ekonomický vývoj v regionu, protože v jiných částech světa, včetně rozvinutých ekonomik, mají stárnoucí populaci a zmenšující se pracovní sílu.
  • HDP zemí ASEAN regionu se v průběhu let 2007 až 2015 zdvojnásobil ze 1,3 na 2,7 bilionů USD. Za stejné období vzrostlo HDP na osobu o 76%.
  • Ekonomický růst podporuje i obrovský příliv kapitálu především do projektů v infrastruktuře. To zahrnuje zejména investice z Číny podporované Investiční bankou pro rozvoj infrastruktury v Asii, která disponuje kapitálem 100 miliard USD.
  • Stálý růst objemu pracovní síly přináší sebou rostoucí poptávku po spotřebním zboží a finančních produktech. Odhaduje se, že v roce 2015 se nacházelo v regionu více než 450tis. jednotlivců s vysokým příjmem, jejichž celkový majetek dosahoval 2,2bil. USD.
  • Ve srovnání s některými více prosperujícími rozvojovými zeměmi, země jihovýchodní Asie se stále jenom rozvíjí. To však nabízí mnohem expanzivnější investiční prostředí.

 

Jak říká Ken Goh, portfolio manažer fondu WIOF South-East Asia Performance Fund: „Základní fundamenty ASEAN regionu vytváří obrovský potenciál a růstové příležitosti.“

 

REFORMY A PODPORA

Ekonomickou situaci a následně i investiční příležitosti zlepšuje i mnoho jiných zásadních faktorů. Vlády v regionu podporují svoje ekonomiky opatřeními ve fiskální politice a jiných oblastech, včetně snížení daně z příjmu, zvýšení minimálních mezd a výdajů na infrastrukturu a přestavbu, přičemž všechna tato opatření jsou zaměřena na zvýšení investování a domácí spotřeby. Deficity státních rozpočtů se snižují a výdaje spotřebitelů rostou. Nedávné zvolení Rodriga Duterteho prezidentem Filipín přitáhlo do země zahraniční investory, přičemž mnozí ekonomové chválí prezidenta za jeho závazky zvýšit investice do infrastruktury a zemědělství. V Indonésii zaujal investory vládní příslib podpory ekonomického růstu zvýšením investic do infrastruktury. Centrální banka uposlechla výzvy prezidenta ke snížení úrokových sazeb s řadou škrtů, přičemž finanční orgány v zemi nastavily bankovní  depozitní sazby, což způsobilo pokles úrokových sazeb a zajistilo levné úvěry pro ekonomiku.

Stále více zahraničních investorů se ohlíží za příležitostmi, které ASEAN region nabízí vzhledem k nárůstu popularity tohoto regionu, i k faktu, že Čína se stává momentálně méně atraktivní pro zahraniční investory. Jedním z příkladů je pokračující nárůst investic z Japonska do tohoto regionu a to nejen kvůli jeho růstovému potenciálu, ale i díky levné pracovní síle. Podle zprávy z Organizace pro zahraniční obchod Japonska, byly v roce 2015 přímé zahraniční investice (PZI) do ASEAN regionu vyšší než PZI do Číny a Hong Kongu, což bylo už potřetí za sebou. Zároveň čísla z Národní banky Japonska ukazují, že ke konci minulého roku se japonské investice do ASEAN regionu ztrojnásobily od roku 2010 na úroveň 20,1 trilionu JPY.

 

JEDEN REGION, JEDNO HODPODÁŘSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Celkový potenciál regionu je velmi významný a jednotlivé země regionu ho využívají v rámci vzájemné obchodní a ekonomické spolupráce v ASEAN regionu. Ke konci uplynulého roku se podařilo založit regionálním zemím dlouho očekávanou ASEAN Ekonomickou komunitu (AEC), založenou na těchto čtyřech principech. Být jednotným trhem s výrobní základnou, být vysoce konkurenčním ekonomickým regionem, být regionem se slušným ekonomických prostředím a nakonec být regionem, který je plně integrován do globální ekonomiky. Pro potřeby vytvoření takovéto organizace, začaly lokální ekonomiky s transformací již v uplynulých letech. Mezi hlavní zlepšení patří vytvoření svobodnějšího tržního prostředí eliminováním tarifů, snížením obchodních nákladů, zlepšení investičních režimů pro domácí tak i zahraniční investory, mezi-hraniční přesun profesionální a zkušené pracovní síly, přičemž se uzavřelo mnoho ekonomických partnerství a smluv. Rovněž se uskutečnilo mnoho hmatatelných zlepšení v oblasti dopravy a infrastruktury, což pomohlo mnoha firmám ke snížení nákladů. Členské země AEC dále prohlubují svojí spolupráci a pokračují v jejich závazcích s cílem vytvořit silnější komunitu v nastávajících deseti letech.

 

 

NADPRŮMĚRNÁ VÝKONNOST

Fond využil výhody a příležitosti, které nabízí tento dynamicky rostoucí region, přičemž dosáhl dlouhodobě nadprůměrnou výkonnost. Během uplynulých pěti let opakovaně překonal svůj srovnávací index (FTSE ASEAN 40 index), přičemž dosáhl o téměř 20 % vyšší absolutní výkonost (třída A k 30. 6. 2016) jako zmiňovaný index za stejné období.

VÝHLED

Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu zůstává region velmi slibnou oblastí pro investování, vzhledem ke zdravému růstu lokálních ekonomik a rychlému růstu střední třídy. Z krátkodobého hlediska je ekonomický výhled regionu, tedy výhled pro tento i rok 2017 pozitivní, přičemž se očekává mnohem vyšší růst než růst v mnoha jiných rozvinutých zemí. ASEAN region zůstává atraktivním pro zahraniční investory a lokální společnosti pokračují v silném růstu. Založení AEC napomůže těmto společnostem expandovat do zahraničí. Nedávné referendum ve Velké Británii, které se uskutečnilo koncem června tohoto roku, vyvolalo určité obavy o globální růst, jakož i následné dopady na regionální ekonomiky. Nicméně Mezinárodní měnový fond nesnížil růstový výhled pro ASEAN region vzhledem ke zmiňovanému referendu a zároveň se neočekává, že by měla tato volba negativní vliv na Činu, která je největším obchodním partnerem zemí ASEAN regionu. Co se týče jednotlivých zemí regionu, nová vláda na Filipínách si předsevzala jako klíčový bod uskutečnění strukturálních reforem, které mají mít za následek zvýšení stability trhů a udržitelný ekonomický růst. Mezitím, trhy v Indonésii a Thajsku budou profitovat z fiskálních reforem na podporu růstu, zaměřených hlavně na investice do infrastruktury.

 

INVESTIČNÍ PORADCE


Investičním poradcem fondu je společnost CIMB-Principal Asset Management, oceněný investiční specialista z Asie, který je součástí CIMB Group, čtvrté největší bankovní skupiny v regionu jihovýchodní Asie. Společnost má komplexní tým 50 investičních profesionálu v rámci regionu, kteří využívají znalosti místních podmínek a přítomnosti v regionu. Tímto zabezpečují, že klienti dostanou nejlepší množnou službu.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.