01.09.2016

Fond  WIOF  South-East Asia Performance Fund ponúka investorom možnosti investovať do akcií a príbuzných cenných papierov spoločností, ktoré sa nachádzajú v krajinách Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), a využiť tak možnosti rastúcich ekonomík a trhov jedného z najdynamickejších ekonomických regiónov na svete. Fond je spravovaný spoločnosťou CIMB, ktorá získala viacero ocenení v oblasti správy aktív.

 

PREČO JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA?

Rastúca mladá pracovná sila, rýchlo expandujúca stredná trieda, ktorú poháňa rastúci domáci dopyt a regionálne trhy so skvelou výkonnosťou sú znakmi regiónu juhovýchodnej Ázie, ktorý si žiaden investor nemôže dovoliť prehliadnuť. Trhy, na ktorých fond investuje patria k najdynamickejším na svete, z ktorých každý ponúka atraktívne investičné príležitosti, medzi ktoré patrí:

  • ASEAN región je treťou najväčšou ekonomikou Ázie hneď po Číne a Indii.
  • Juhovýchodná Ázia je treťou najľudnatejšou oblasťou na svete, ponímajúcou 620 miliónov ľudí, pričom viac ako 50% tejto populácie tvoria ľudia mladší ako 30 rokov. Pre porovnanie v Európe je to len 34% populácie. Očakáva sa, že tento demografický vývoj bude poháňať ekonomický vývoj v regióne, keďže v iných častiach sveta vrátane rozvinutých ekonomík majú starnúcu populáciu a zmenšujúcu sa pracovnú silu.
  • HDP krajín ASEAN regiónu sa v priebehu rokov 2007 až 2015 zdvojnásobilo z 1,3 na 2,7 biliónov USD. Za rovnaké obdobie vzrástol HDP na osobu o 76%.
  • Ekonomický rast podporuje aj obrovský prílev kapitálu predovšetkým do projektov v infraštruktúre. Toto zahŕňa hlavne investície z Čínou podporovanej Investičnej banky pre rozvoj infraštruktúry v Ázii, ktorá disponuje kapitálom 100miliárd USD.
  • Neustále narastajúci počet pracovnej sily prináša so sebou rastúci dopyt po spotrebných tovaroch a finančných produktoch. Predpokladá sa, že v roku 2015 sa nachádzalo v regióne viac ako 450tis. jednotlivcov s vysokým príjmom, ktorých celkový majetok dosahoval 2,2bil. USD.
  • V porovnaní s niektorými prosperujúcejšími rozvojovými krajinami, krajiny juhovýchodnej Ázie sa stále iba rozvíjajú. To však ponúka oveľa expanzívnejšie investičné prostredie. Ďalším pozitívnym faktorom je, že trhy regiónu sú veľmi likvidné a celková kapitalizácia trhov hlavných piatich krajín regiónu, Singapur, Malajzia, Thajsko, Indonézia a Filipíny momentálne dosiahla 2,1bil. USD.

Ako vraví Ken Goh, portfólio manažér fondu WIOF South-East Asia Performance Fund: ,,Základné fundamenty ASEAN regiónu vytvárajú obrovský potenciál a rastové príležitosti.”

 

REFORMY A PODPORA

Množstvo iných základných rozvojových elementov tiež zlepšuje ekonomickú situáciu regiónu a následne aj investičné príležitosti. Vlády v ASEAN regióne podporujú svoje ekonomiky opatreniami vo fiškálnej politike a iných oblastiach, vrátane zníženia dane z príjmu, zvýšenia minimálnych miezd a výdavkov na infraštruktúru a prestavbu, pričom všetky tieto opatrenia sú zamerané na zvýšenie investovania a domácej spotreby.

 

Deficity štátnych rozpočtov sa znižujú a spotrebiteľský dopyt sa prebúdza. Nedávne zvolenie Rodriga Duterteho za prezidenta Filipín pritiahlo do krajiny zahraničných investorov, pričom mnohí ekonómovia oslavujú prezidenta za jeho záväzky zvýšiť investície do infraštruktúry ako aj do poľnohospodárstva. V Indonézii zaujal investorov vládny prísľub podpory ekonomického rastu zvýšením investícií do infraštruktúry.  Výzvy prezidenta o zníženie úrokových sadzieb boli vypočuté centrálnou bankou, ktorá úroky viackrát znížila, pričom finančné úrady v krajine ukotvili úroky z vkladov, čo spôsobilo pokles úrokov z pôžičiek a tak zabezpečilo prísun lacných peňazí do ekonomiky. Medzitým, zažili akciové trhy v Thajsku nárast popularity, keďže prišlo k poklesu úrokových sadzieb a zároveň vzhľadom na ohlásený stimulačný balík vo výške 18 miliárd USD.

 

Stále viac zahraničných investorov sa obzerá za príležitosťami, ktoré ponúka ASEAN región vzhľadom na nárast popularity tohto regiónu ako aj na fakt, že Čína sa stáva momentálne menej atraktívnou pre zahraničných investorov. Jedným z príkladov je pokračujúci nárast investícií z Japonska do tohto regiónu a to nielen kvôli jeho rastovému potenciálu, ale aj vďaka lacnej pracovnej sile. Podľa správy z Organizácie pre zahraničný obchod Japonska, boli v roku 2015 priame zahraničné investície (PZI) do ASEAN regiónu vyššie ako PZI do Číny a Hong Kongu, pričom to bol už tretí po sebe nasledujúci rok. Zároveň, čísla z Národnej banky Japonska ukazujú, že ku koncu minulého roka sa japonské investície do ASEAN regiónu strojnásobili od roku 2010 na úroveň 20,1 trilijónov JPY.

 

JEDEN REGIÓN, JEDNA EKONOMICKÁ KOMUNITA

Celkový potenciál regiónu je veľmi významný a jednotlivé krajiny regiónu ho využívajú v rámci vzájomnej obchodnej a ekonomickej spolupráce v ASEAN regióne. Ku koncu uplynulého roka sa podarilo založiť regionálnym krajinám dlho očakávanú ASEAN Ekonomickú komunitu (AEC), založenú na týchto štyroch princípoch. Byť jednotným trhom s výrobnou základňou, byť vysoko konkurenčným ekonomickým regiónom, byť regiónom so slušným ekonomickým prostredím a nakoniec byť regiónom, ktorý je plne integrovaný do globálnej ekonomiky. Pre potreby vytvorenia takejto organizácie, začali lokálne ekonomiky s transformáciu už v uplynulých rokoch.

Medzi hlavné zlepšenia patrí vytvorenie slobodnejšieho trhového prostredia elimináciou taríf, znížením obchodných nákladov, zlepšenie investičných režimov pre domácich ako aj zahraničných investorov, medzi-hraničný presun profesionálov a skúsenej pracovnej sily pričom sa dohodlo mnoho ekonomických partnerstiev a zmlúv. Avšak uskutočnilo sa mnoho hmatateľných zlepšení, hlavne v oblasti dopravy a infraštruktúry, čo pomohlo k zníženiu nákladov mnohých firiem. Členské krajiny AEC ďalej prehlbujú svoju spoluprácu a pokračujú v ich záväzkoch, aby tak vytvorili silnejšiu komunitu v nastávajúcich desiatich rokoch.

 

NADPRIEMERNÁ VÝKONNOSŤ

Fond využil výhody a príležitosti, ktoré ponúka tento dynamicky rastúci región, pričom dosiahol dlhodobo nadpriemernú výkonnosť. Počas uplynulých piatich rokov opakovanie prekonal svoj komparatívny index (FTSE ASEAN 40 index), pričom dosiahol o takmer 20% vyššiu absolútnu výkonnosť (trieda A k 30.6.2016) ako spomínaný index za rovnaké obdobie.

 

VÝHĽAD

Zo stredno ako aj z dlhodobého hľadiska ostáva región veľmi sľubnou oblasťou pre investovanie, vzhľadom na zdravý rast lokálnych ekonomík a rýchly rast strednej triedy. Z krátkodobého hľadiska je ekonomický výhľad regiónu, teda výhľad pre tento ako aj rok 2017 pozitívny, pričom sa očakáva oveľa vyšší rast ako rast mnohých rozvinutých krajín. ASEAN región ostáva atraktívnym pre zahraničných investorov a lokálne  spoločnosti pokračujú v silnom raste. Založenie AEC napomôže týmto spoločnostiam expandovať do zahraničia. Nedávne referendum vo Veľkej Británii, ktoré sa uskutočnilo koncom júna tohto roka vyvolalo určité obavy o globálny rast ako aj následné vplyvy na regionálne ekonomiky. Avšak Medzinárodný menový fond neznížil rastový výhľad pre ASEAN región vzhľadom na spomínané referendum a zároveň sa neočakáva, že by mala táto voľba negatívny vplyv na Čínu, ktorá je najväčším obchodným partnerom krajín ASEAN regiónu. Čo sa týka jednotlivých krajín regiónu, tak nová vláda vo Filipínach si predsavzala ako kľúčový bod uskutočnenie štrukturálnych reforiem, ktoré majú mať za následok zvýšenie stability trhov a udržateľný ekonomický rast. Medzitým, trhy v Indonézii a Thajsku budú profitovať z fiškálnych reforiem na podporu rastu, zameraných hlavne na investície do infraštruktúry.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť CIMB-Principal Asset Management, ocenený investičný špecialista z Ázie, ktorý je súčasťou CIMB Group, štvrtej najväčšej bankovej skupiny v regióne juhovýchodnej Ázie. Spoločnosť má komplexný tím 50 investičných profesionálov v rámci regiónu, ktorí využívajú znalosť lokálnych podmienok a prítomnosť v regióne. Takto zabezpečujú, že klienti dostanú najlepšiu možnú službu.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.