30.09.2016

Zakrátko po vypuknutí finanční krize, v období kdy mnozí investoři hledali nové investiční příležitosti mimo klasických podílových fondů a často investovali do vysoko zadlužených společností, se naše společnost chopila příležitosti v oblasti etických fondů a spustila World Shariah Funds (WSF). Od té doby se fond WSF Global Equity Fund stal nejenom nedílnou součástí nabídky naší společnosti, ale i světovým lídrem v sektoru etických fondů, které získávají nejvyšší ocenění a svojí výkonností konkuruje jak v sektoru globálních etických fondů, tak i v  klasických globálních akciových fondech.

 

Vynikající výkonnost

Od svého uvedení na trh je výkonnost WSF Global Equity Fund mimořádná. Dle mezinárodní ratingové agentury Morningstar, první rok své existence (2011) završil jako nejlepší etický fond investující do globálních akcií a zároveň překonal 95% tradičních globálních akciových fondů.

 

Tři roky po spuštění byl fond oceněn nejvyšším oceněním (5 hvězd) zmíněnou agenturou Morningstar a byl zařazen mezi 10% nejvýkonnějších fondů v kategorii globální akciové fondy spravované podle práva Shariah. Tohle bylo první ocenění, které získal po svém spuštění. Agentura Morningstar uděluje rating fondům až po dosažení minimálně tří leté existence.

 

Vynikající výkonnost fondu nezůstala bez povšimnutí a již v roce 2012 byl fond oceněn prestižní společností Islamic Business and Finance jako nejlepší globální akciový fond (spravovaný podle práva Shariah). Fond byl nominován na stejné ocenění i následující rok.

 

 

UNIKÁTNÍ SYSTÉM SPRÁVY FONDU

Vynikající výkonnost fondu vůči benchmarku ale i konkurenci vychází z unikátního systému správy portfolia, který aplikuje společnost Cogent Asset Management Ltd.

 

Manažer portfolia vybírá akcie pomocí dynamického multifaktorového procesu hodnocení akcií zvaný Cognition. Uvedený proces systematicky prověřuje tisíce údajů v investičním portfoliu fondu a identifikuje společnosti s takovými charakteristikami, které jim dodají potenciál na překročení výkonnosti vůči benchmarku.

 

Fundamentální přístup společnosti Cogent zahrnuje následující:

 

  • Fundamentální analýzu na úrovni akcií a různých ukazatelů jako například ukazatele hodnoty, kvality, volatility, finanční síly a disciplíny, tak i poměrové ukazatele ceny akcií vůči výnosům a podobně.
  • Všechny analýzy se uskutečňují ve vztahu s ekonomickými sektory v rámci následujících zemí a regionů: USA, Kanada, Velká Británie, Evropa, Japonsko a Asie bez Japonska.
  • Cognition pak slouží ke stanovení správného ukazatele, který má být součástí analýzy. Například jestli se má ve společnosti Microsoft zohlednit výška dividend, P/E nebo jiné ukazatele.
  • Celé investiční portfolio je analyzované dle regionů a ekonomických sektorů s cílem minimalizace měnového a sektorového rizika a dosažení optimální diverzifikace portfolia.

 

Jak říká Ian Lancaster, výkonný ředitel společnosti Cogent Asset Management Ltd a portfolio manažer fondu WSF Global Equity Fund: „Věříme, že tato metoda přináší lepší výsledky než běžný fundamentální přístup. Tradiční manažeři jsou limitováni nedostatečným zpracováním velkého množství dostupných dat a nedokážou se dobře vyrovnat s celkovou efektivitou a mobilitou kapitálu, kterou aktuálně moderní trhy nabízejí.“

 

BEZPEČNÝ PŘÍSTAV V TĚŽKÝCH ČASECH

Další vlastností fondu je schopnost vyrovnat se s volatilitou, se kterou se potýkají mnohé globální akciové fondy v současném těžkém období.

„Z krátkodobého hlediska budou vždy existovat určité rozdíly ve výkonnosti, pokud srovnáváme etické fondy s konvenčními. Někdy jsou tyto rozdíly větší jindy menší. Naše analýza ukazuje, že z dlouhodobého hlediska je tento rozdíl minimální. Kritéria nízkého zadlužení, které využívají při výběru akcí etické fondy, dokážou ve velké míře snížit volatilitu. A proto základní investiční teorie bude vždy preferovat strategii, která poskytuje stejnou výkonnost s nižší volatilitou“, dodává Ian Lancaster.

„Určitě nastanou období, kdy budou islámské indexy výkonnější než klasické a zase naopak. Ale investice do akciových trhů by se neměly odvíjet jen od výběru a srovnávání akciových indexů. Výběr správného investičního procesu je mnohem důležitější“, dodává Ian Lancaster.


NAPOJENÍ NA GLOBÁLNÍ TRHY

Globální investiční dosah fondu proniká do jedné z klíčových témat dnešního investora, rostoucí globalizace trhu.

 

„Dopad globálních problémů (technologie, outsourcing, změny v životním prostředí, atd.) se stává důležitějším dokonce i pro společnosti, které podnikají v tradičních odvětvích průmyslu v daném regionu. Investoři proto musí při posuzování investičních příležitostí zvažovat mezinárodní trendy a hodnocení. Není to zdaleka jednoduchý úkol. Je to však úkol, na který je Cognition ideálním prostředkem, díky svojí schopnosti souběžně analyzovat více geografických regionů a segmentů trhu“, uvádí Ian Lancaster.

„Spravovat portfolio, které je z marketingového hlediska dobré, ale přináší zklamání v oblasti výkonnosti, není z našeho pohledu správnou volbou. Proto udržujeme širokou diverzifikaci z pohledu akcií i sektorů. Oblast, kde máme opravdu bohaté zkušenosti je schopnost pomocí jednoduchých matematických výpočtů poznat, které fundamenty a kritéria jsou hnacím motorem na trzích, reakce sektorů na tyto kritéria a poznání, které akcie jsou nejlépe situované tak, aby dosahovaly nadprůměrné výkonnosti s ohledem na jejich individuální charakteristiku. Toto je oblast, na kterou se zaměřujeme, a věřím, že právě to nás odlišuje od konkurence“, říká Ian Lancaster.

Ačkoliv fond WSF Global Equity Fund není pro většinu investorů klasickou investicí, především kvůli své povaze, akcie, které portfolio manažer vybírá do svého portfolia, jsou z oblasti finančně konzervativních společností s nízkým zadlužením, které historicky poskytují velice dobré výnosy při relativně nízké míře rizika.

 

„Tyto atributy mají schopnost vylepšit výkonnost portfolia a jakéhokoliv investora,“ dodává Ian Lancaster.

 

 

VÝHLED

V budoucnosti se očekává, že po referendu ve Velké Británii bude i nadále převládat nejistota ohledně budoucího ekonomického vývoje země. V menší míře to zasáhne i globální ekonomiku, přestože se objevují náznaky, že následky po referendu nebudou až tak tragické, jak se očekávalo. Kolísající ceny ropy zůstanou pravděpodobně i nadále problémem a oslabení čínské ekonomiky rovněž přináší určité obavy. Nicméně se zdá, že ekonomika USA postupně nabírá dech a stejně rostou i trhy v Evropě, i když pomalejším tempem.

Nicméně fond je nastavený tak, aby se dokázal vyrovnat s rozmanitými situacemi na globálních trzích, což vyplývá z povahy jeho odborného investičního procesu. Portfolio manažer se nesoustředí na překonání výkonnosti trhu prostřednictvím přímého zaměření se na jednotlivé sektory nebo měny, ale spíše se snaží porozumět a využít současné ekonomické prostředí v různých oblastech světa. Investování je proto směřováno podle dominantních investičních témat.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je investiční specialista Cogent Asset Management Ltd. Společnost je řízena týmem specialistů s dlouhodobými investičními zkušenostmi na světových trzích, jejichž investiční snahy byly několikrát oceněny. Společnost vyvinula unikátní investiční systém na správu akcií, který pečlivě vybírá akcie na základě jasně kvantifikovatelných kritérií, a tím pomáhá minimalizovat subjektivní hodnocení, které negativně ovlivňuje investiční proces.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídku na koupi nebo úpis akcií žádného z pod-fondů World Shariah Funds PCC Ltd (“WSF“) nebo reklamu a propagaci v zemích, ve kterých jsou pod-fondy WSF registrovány na prodej. Trident Fund Services (Guernsey) Limited a WSF jsou registrovány a mají licenci od Guernsey Financial Services Commission podle zákona o ochraně investorů (Bailiwick of Guernsey) z roku 1987. Registrační číslo společnosti je: 51802. Společnost WSF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Všechny dokumenty potřebné k uskutečnění investice, včetně Dokumentů souvisejících s fondem, jsou dostupné a je možné je získat prostřednictvím společnosti Trident Fund Services (Guernsey) Limited nebo ze stránky www.wsffunds.com. Před investováním do jakéhokoli pod-fondu WSF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WSF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední Výroční zpráva a Offering Memorandum a příslušný Doplněk, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WSF vhodnou investicí.