28.10.2016

Fond WIOF China Performance Fund nabízí investorům přístup na čínské akciové trhy, které se brzy stanou největšími na světě a jejichž růst překonává rozvinuté i mnohé rozvojové trhy.

 

 

PROČ ČÍNA?

Ekonomika Číny rostla pozoruhodným způsobem od své reformy a otevření se světu před více než třemi desetiletími. Od té doby jsme byli svědky vytvoření moderní, tržní ekonomiky, jejíž růst neustále předstihoval hlavní světové ekonomiky. Ačkoliv je momentálně Čína druhou největší ekonomikou, je na dobré cestě stát se největší v průběhu deseti let, a to podle analýz a výzkumů společnosti IHS, které předpokládají až trojnásobný růst spotřeby čínských domácností.

 

Firemní sektor v posledních letech expandoval a obrovská urbanizace a zakládání neustále rostoucích gigantických metropolí v celé zemi rovněž pomohla k růstu všech sektorů.

Nedávno bylo učiněno mnoho pro odvrácení zpomalování čínské ekonomiky, která však stále roste tempem, jež do velké míry překonává nejen rozvinuté země, ale i mnohé rozvojové trhy.

 

Jednou z hlavních hnacích sil ekonomiky byl doteď růst a pokračující expanze spotřebitelů v rámci střední třídy. Tvorba bohatství a růst čistého příjmu a spotřeby povzbuzuje maloobchod i jiné sektory. A rovněž to podporuje rozvoj ekonomiky s náročnými spotřebiteli a příležitostmi nejen pro domácí společnosti, ale i pro celosvětové firmy.

 

Podle odhadů dosahuje velikost střední třídy až 500 milionů obyvatel a stále roste. Společnost Boston Consulting Group odhaduje, že se počet domácností v Číně s příjmem vyšším než střední třída, tedy příjmem mezi 24 až 46 tisíc dolarů, od roku 2020 zdvojnásobí na 100 milionů domácností, co bude představovat 30% všech městských domácností. Přičemž v roce 2015 to bylo pouze 17% a na začátku dekády pouze 7% všech městských domácností. Předpověď OSN hovoří o tom, že v průběhu následujících dvou dekád přesáhne čínská střední třída čtyřikrát míru střední třídy USA a v roce 2030 by měla činit 1,4 miliardy spotřebitelů.

 

Růst střední třídy pohání růst ekonomiky, protože roste příjem a tím i spotřeba domácností:

 

  • Oficiální data uvádějí, že maloobchodní prodej v Číně vzrostl o 11% oproti loňskému roku a to navzdory ekonomickému zpomalení. Mezitím vzrostl příjem městských domácností o více než 8%.
  • Prosperující sektor služeb napomohl v roce 2015 k vytvoření 13 milionů nových pracovních míst, přičemž spotřeba tvořila téměř 60% ekonomického růstu v uplynulém roce.

 

 

Tento růst by měl zároveň napomoci čínské ekonomice a podpořit snahu vlády povzbudit domácí spotřebu a snížit závislost na vývozu. Tento ambiciózní plán uvítali mnozí ekonomové a již přinesl své „první ovoce“, i když výdaje na služby převyšují momentálně výdaje ve stavebním a výrobním průmyslu. Sektory, které by měly z tohoto trendu profitovat nejvíce, jsou zdravotní péče, obnova životního prostředí, informační technologie a zábava a volnočasové aktivity.

 

 


Udržitelný růst

Za posledních 18 měsíců byl čínský růst pod přísným drobnohledem, protože některé makroekonomické indikátory poukazovaly na jeho zpomalení. Přesto export země, který dosáhl minulý rok 6,9% HDP, stále patří k nejvyšším v celosvětovém měřítku a výrazně překonává největší světové ekonomiky. Mnozí experti se vyjádřili, že přestože už Čína nedosahuje dvojciferné míry růstu, neznamená to, že by její ekonomika oslabila. Zároveň doplňují, že nižší míra ekonomického růstu v Číně se stává novou normou, ale nepředstavuje žádnou katastrofu, protože ekonomika země se přetváří směrem ke stabilnímu ekonomickému modelu poháněného především domácí spotřebou.

 

Ian Lancaster, zakladatel společnosti Cogent Asset Management a portfolio manažer fondu WIOF China Performace Fund uvádí, že roční růst na úrovni 7% je udržitelný. Zároveň dodává: „Udržitelný růst na úrovni 6-7% ročně představuje růst, o kterém mohou mnohé rozvinuté země pouze snít“.

 

 

Peking již zavedl mnoho opatření pro posílení čínské ekonomiky. Mezi ty hlavní patří zavedení minimální úrovně ekonomického růstu 6,5% ročně, plány pro reformu státem vlastněných společností i snížení úrokových sazeb v průběhu minulého roku, snížení povinných bankovních rezerv a v neposlední řadě zvýšení vládních výdajů do projektů v infrastruktuře. Vláda důsledně prohlašuje svůj růstový záměr a je odhodlána udělat vše potřebné pro podporu růstu ekonomiky včetně fiskálních a monetárních stimulů jakož i podporu investic v privátním sektoru. Peking se zároveň snaží vytvořit dobré investiční prostředí pro investory a uvědomuje si význam akciových trhů pro zdravý vývoj ekonomiky. Proto byl přijat závazek podpořit rozvoj zdravých akciových trhů a posilnit legislativu na ochranu investorů.

 

Dalším uklidňujícím faktorem pro investory je nejen jasný závazek Pekingu o stabilizaci růstu ekonomiky, ale i síla a prostředky, kterými může vláda země tyto požadavky zabezpečit. Ekonomika země je prakticky ve státních rukou, a to znamená, že obrovské stimuly mohou být schválené a nasměrované přesně tam, kde je to nezbytné.

 

„Peking má k dispozici obrovské množství monetárních a fiskálních stimulů, které může použít. Čína není země s morální ekonomikou. Je spravována státem, který může skutečně posunout akciové trhy do jakýchkoli, jemu požadovaných směrů,“ říká Ian Lancaster.

VÝHLED

Různorodé údaje o stavu trhů jenom podpořili přetrvávající obavy o zdraví čínské ekonomiky v blízké budoucnosti. Současně se zdá, že ekonomický růst zpomaluje. Přesto zůstává růst Číny velmi robustní a ve srovnání s mnoha rozvinutými zeměmi představuje důvod pro závist. Na druhou stranu je to i důsledek změny směřování ekonomiky země z exportně orientovaného modelu na model zaměřený na zvyšování domácí spotřeby zboží a služeb. Přesto vláda důsledně prohlašuje svůj růstový záměr a je odhodlána udělat vše potřebné pro podporu růstu ekonomiky včetně fiskálních a monetárních stimulů jakož i vyřešení takzvaných "slabých propojení" v ekonomice a zároveň podpořit projekty v infrastruktuře a soukromé investice.

Navíc, náš fond je velmi dobře připraven na další vývoj a směřování ekonomiky.

Portfolio je složeno z akcií, které byly vybrané na základě systematického investičního procesu, při kterém se portfolio manažer zaměřuje na selekci nejvhodnějších investičních stylů, aby se tak připravil na různé situace na trzích.

 

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnost Cogent Asset Management Ltd. Zakladatelé společnosti Cogent Asset Management Ltd v minulosti spravovali více druhů investičních fondů v rámci různých kategorií, které získaly mnoho prestižních ocenění. Investiční tým společnosti vytvořil výjimečnou strategii pro správu akcií prostřednictvím procesů a systematického přístupu k investování, které důkladně implementuje systém výběru akcií, založeném na kvantitativně měřitelných fundamentech a kritériích.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.