28.10.2016

Fond WIOF China Performance Fund ponúka investorom prístup na čínske akciové trhy, ktoré sa čoskoro stanú najväčšími na svete, a ktorých rast prekonáva rozvinuté ako aj mnohé rozvojové trhy.

 

 

PREČO ČÍNA?

Ekonomika Číny rástla pozoruhodným spôsobom od svojej reformy a otvorenia sa svetu pred viac ako tromi desaťročiami. Odvtedy sme boli svedkami vytvorenia modernej, trhovej ekonomiky, ktorej rast neustále prekonával hlavné svetové ekonomiky. Hoci je momentálne Čína druhá najväčšia ekonomika, je na dobrej ceste stať sa najväčšou ekonomikou v priebehu desiatich rokov, vzhľadom na analýzy a výskumy spoločnosti IHS, ktoré predpokladajú, že spotreba čínskych domácností by mala vzrásť trojnásobne.

 

Keďže korporátny sektor v posledných rokoch expandoval, obrovská urbanizácia a zakladanie neustále rastúcich gigantických metropol v celej krajine takisto poháňa rast vo všetkých sektoroch. Hoci sa nedávno urobilo veľa na odvrátenie spomaľovania čínskej ekonomiky, napriek tomu stále rastie tempom, ktoré do veľkej miery prekonáva nielen západné rozvinuté krajiny ale aj mnohé rozvojové trhy.

 

 

Jednou z hlavných hnacích síl ekonomiky bol doteraz rast a pokračujúca expanzia obrovskej spotrebiteľskej základne v rámci strednej triedy. Tvorba bohatstva a rast čistého príjmu a spotreby poháňa aj maloobchod a iné sektory. Na druhej strane to podporuje rozvoj ekonomiky s náročnými spotrebiteľmi a príležitosťami nielen pre domáce spoločnosti, ale aj pre celosvetové firmy.

 

Podľa odhadov dosahuje veľkosť strednej triedy až 500 miliónov obyvateľov a stále rastie. Spoločnosti Boston Consulting Group odhaduje, že sa počet domácností v Číne s príjmom vyšším ako stredná trieda, teda príjmom medzi 24 až 46 tisíc dolárov do roku 2020 zdvojnásobí na 100 miliónov domácností, čo bude predstavovať 30% všetkých mestských domácností. Pričom v roku 2015 to bolo len 17% a na začiatku dekády len 7% všetkých mestských domácností. Predpoveď OSN hovorí o tom, že v priebehu nasledujúcich dvoch dekád presiahne čínska stredná trieda štyrikrát úroveň strednej triedy USA a v roku 2030 by mala ponímať 1,4 miliardy spotrebiteľov.

 

 

Rast strednej triedy poháňa rast ekonomiky keďže rastie príjem a tým aj spotreba domácností:

 

  • Oficiálne dáta uvádzajú, že maloobchodný predaj v Číne vzrástol o 11% oproti minulému roku a to napriek ekonomickému spomaleniu. Medzitým vzrástol príjem mestských domácností o viac ako 8%.
  • Prosperujúci sektor služieb napomohol v roku 2015 k vytvoreniu 13 miliónov nových pracovných miest, pričom spotreba tvorila takmer 60% ekonomického rastu v uplynulom roku.

 

 

Toto by zároveň malo napomôcť čínskej ekonomike, keďže vláda sa snaží o podporu domácej spotreby a zníženie jej závislosti od vývozu. Tento ambiciózny plán uvítali mnohý ekonómovia, pričom je už vidieť prvé ovocie, keďže výdavky na služby momentálne prevyšujú výdavky v stavebnom a výrobnom priemysle. Sektory, ktoré by mali z tohto trendu profitovať najviac sú zdravotná starostlivosť, obnova životného prostredia, informačné technológie a zábava a voľno časové aktivity.

 

 

 

UDRŽATEĽNÝ RAST

Za posledných 18 mesiacov bol čínsky ekonomický rast pod prísnym drobnohľadom, keďže niektoré makroekonomické indikátory poukazovali na jeho spomalenie. Napriek tomu, export krajiny ktorý dosiahol minulý rok 6.9% HDP stále patrí k najvyšším v celosvetovom meradle, pričom výrazne prekonáva najväčšie svetové ekonomiky. Mnohý experti sa vyjadrili, že hoci už Čína nedosahuje dvojciferné miery rastu, neznamená to, že by jej ekonomika oslabila. Zároveň dopĺňajú, že nižšia miera ekonomického rastu v Číne sa stáva novou normou, avšak nepredstavuje to žiadnu katastrofu, keďže ekonomika krajiny sa pretvára smerom k stabilnému ekonomickému modelu, poháňaného predovšetkým domácou spotrebou.

 

Ian Lancaster, zakladateľ spoločnosti Cogent Asset Management a portfólio manažér fondu WIOF China Performance Fund uvádza, že ročný rast na úrovni 7% je udržateľný. Zároveň dodáva: „Udržateľný rast na úrovni 6-7% ročne predstavuje rast o ktorom môžu mnohé rozvinuté krajiny iba snívať.“

 

Peking už zaviedol mnohé opatrenia pre posilnenie čínskej ekonomiky. Medzi tie hlavné patrí, zavedenie minimálnej úrovne ekonomického rastu 6.5% ročne, plány pre zreformovanie štátom vlastnených spoločností ako aj zníženie úrokových sadzieb v priebehu minulého roka, zníženie povinných bankových rezerv a v poslednom rade zvýšenie vládnych výdavkov do projektov v infraštruktúre. Vláda dôsledne vyhlasuje svoj rastový zámer a je odhodlaná spraviť všetko potrebné pre podporu rastu ekonomiky vrátane, fiškálnych a monetárnych stimulov ako aj podporu investícií v privátnom sektore. Peking sa zároveň snaží vytvoriť dobre investičné prostredie pre investorov a uvedomuje si význam akciových trhov pre zdravý vývoj ekonomiky. Nedávno sa zaviazala podporiť vytvorenie zdravých akciových trhov a posilniť legislatívu na ochranu investorov.

 

Ďalším uisťujúcim faktorom pre investorov je nielen jasný záväzok Pekingu o stabilizáciu rastu ekonomiky, ale aj sila a prostriedky, ktorými môže vláda krajiny tieto požiadavky zabezpečiť. Ekonomika krajiny je prakticky v štátnych rukách, čo znamená, že obrovské stimuly môžu byť schválená a nasmerované presne tak kde je to potrebné.

 

„Peking má k dispozícii obrovské množstvo monetárnych a fiškálnych stimulov, ktoré môže použiť. Čína nie je krajina s normálnou ekonomikou. Je spravovaná štátom, ktorý môže skutočne posunúť akciové trhy do akýchkoľvek, jemu požadovaných smerov,“ hovorí Ian Lancaster.

VÝHĽAD

Rôznorodé údaje na trhoch len podporili pretrvávajúce obavy o zdravie čínskej ekonomiky v blízkej budúcnosti a súčasne sa zdá, že ekonomický rast spomaľuje. Napriek tomu ostáva rasť Číny veľmi robustný a v porovnaní s mnohými rozvinutými krajinami predstavuje dôvod pre závisť. Na druhej strane je to aj dôsledok zmeny smerovania ekonomiky krajiny z exportne orientovaného modelu na model zameraný na zvyšovanie domácej spotreby tovarov a služieb. Napriek tomu vláda dôsledne prehlasuje svoj rastový zámer a je odhodlaná spraviť všetko potrebné pre podporu rastu ekonomiky vrátane, fiškálnych a monetárnych stimulov ako aj  vyriešenie takzvaných „slabých prepojení“ v ekonomike a zároveň podporiť projekty v infraštruktúre a  súkromné investície.

Ba čo viac, náš fond je veľmi dobre pripravený na ďalší vývoj a smerovanie ekonomiky. Zloženie portfólia fondu pozostáva z akcií ktoré sú vyberané na základe systematického investičného procesu, pri ktorom sa portfólio manažér zameriava na selekciu najvhodnejších investičných štýlov pre jednotlivé trhy, aby sa tak pripravil na rôzne situácie na trhoch.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť Cogent Asset Management Ltd. Zakladatelia spoločnosti Cogent Asset Management Ltd v minulosti spravovali viaceré druhy investičných fondov v rámci rôznych kategórií, ktoré získali mnohé prestížne ocenenia. Investičný tím spoločnosti vytvoril výnimočnú stratégiu pre správu akcií prostredníctvom procesov a systematickému prístupu k investovaniu, ktoré dôkladne implementuje systém výberu akcií založenom na kvantitatívne merateľných fundamentoch a kritériách.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.