01.12.2016

Fond WIOF India Performance Fund poskytuje možnost investovat do jedné z nejrychleji rostoucích ekonomik světa, jejíž aktivita a reformní snahy zlepšily důvěru v ekonomickou budoucnost země. Fond, který již získal mnohá ocenění, byl oceněn jako Nejlepší akciový fond roku 2014 na Slovensku společností Fincentrum a mezinárodně uznávaným magazínem Forbes, získal nejvyšší rating (5 hvězd) od mezinárodní společnosti Morningstar.

PROČ INDIE?

V průběhu posledního desetiletí si investoři ve značné míře uvědomili potencionál indické ekonomiky. Momentálně má Indie třetí největší ekonomiku světa vzhledem k paritě kupní síly.  Ekonomové již dlouhé roky upozorňují na silné fundamenty, které podporují její růst. Patří mezi ně faktory jako rostoucí a prosperující střední třída, která pohání domácí spotřebu, dále jsou tu pozitivní trendy v oblasti zaměstnanosti a demografického vývoje. Celková dostupná pracovní síla pojímá 750 milionů lidí, přičemž každý rok přibude dalších 13 milionů. V neposlední řadě jsou důležitým faktorem růstu plány pro rozvoj finančních trhů a zaměření se na projekty v infrastruktuře.

 

To postupně do země přivedlo mnohé důležité investice. Indie se za posledních deset let umístila mezi nejlépe hodnocenými investičními destinacemi a přilákala přímé zahraniční investice (PZI) v hodnotě 195 miliard USD za posledních pět let. Díky výsledkům voleb v roce 2014 a jmenování Narendra Modi předsedou vlády se země stala ještě atraktivnější.

 

Jak říká Umesh Gupta, fond manažer Reliance Wealth Management a portfolio manažer fondu WIOF India Performance Fund: „Jak se svět dozvídá o pružnosti indické ekonomiky, za poslední roky vzrostl i objem investic do Indie. Zprávy poukazují na rostoucí, zdravé přímé zahraniční investice (PZI), v porovnání s poklesem v hlavních rozvojových zemích včetně Brazílie, Ruska, Číny, Jižní Afriky a Indonésie. Cítíme, že kombinace klesajícího růstu v Číně a pružnosti indické ekonomiky na pozadí rostoucí globální volatility, přesvědčila mnoho investorů, že Indie je správnou dlouhodobou investicí.

Z dlouhodobého hlediska je růstový potenciál Indie o hodně větší v porovnání s jinými trhy, hlavně díky faktorům včetně industrializace, změně demografie a reformám, které současná vláda zavádí do praxe. Mezi hlavní demografické faktory patří zvětšující se střední třída, rostoucí spotřeba populace a prohlubující se kvalifikace pracovní síly“.

 

REFORMY A ZMĚNY

Hned po zvolení začal nový premiér s vytvářením nového obrazu Indie, jakožto dynamické a rychle rostoucí ekonomiky. Zároveň vláda zahájila silný reformní program zaměřený na zlepšení ekonomiky a obchodního prostředí.

 

Mezi nejvýznamnější patří nedávno schválená daňová reforma, která změní ekonomiku země, sníží daňové úniky a provede tak generální revizi neefektivního a zastaralého daňového systému, který umožňoval daňové úniky vzhledem k rozličným daňovým režimům v jednotlivých státech země. Nový návrh reformy pro zboží a služby bude po schválení parlamentem znamenat snížení cen širokého sortimentu těchto oblastí. Mnozí to označují za nejdůležitější ekonomické reformy v historii země a podle některých odhadů by tyto reformy mohly přidat až 2 % ročního růstu HDP.

 

Vláda však zavedla nebo plánuje zavést i další klíčové reformy v různých oblastech, s cílem napomoct podnikání a spotřebě, například:

  • Podpora domácích investicí pro nově vznikající firmy spolu s přípravou legislativních změn, které pomohou společnostem snáze se registrovat na burze cenných papírů
  • Strukturální reformy na podporu finančního začlenění
  • Závazek zvýšení veřejných výdajů do infrastruktury a ostatních sektorů
  • Zavedení komplexních zákonů a pravidel pro případy platební neschopnosti a bankrotu, které budou zaměřené na potíže v rozvahách bank ve veřejném sektoru, donutí dlužníky přesněji vykazovat svoje bilance a pomohou nastartovat zablokované projekty

 

Zatím co jsou tyto reformy prosazované do praxe, obchodní aktivita indických společností stále roste. Během prvních šesti měsíců tohoto roku byl zaznamenaný 82% nárůst fúzí a akvizicí zahrnujících indické společnosti, což znamená nárůst 27 miliard USD za dané období. Toto je nejvyšší číslo za první půlrok od roku 2011.

 

Mezitím fiskální a monetární politika vlády, vyšší investice do infrastruktury a fiskální decentralizace zlepšily ekonomický výhled Indie. Podle MMF by měla indická ekonomika růst v letech 2016 a 2017 tempem 7,4 % ročně rychleji než hlavní rozvinuté ekonomiky nebo mnohé rozvojové trhy a v roce 2018 se odhaduje ekonomický růst až 7,6 % ročně.

VÝKONNOST (USD)

 

 

 

HDP (MEZIROČNÍ ZMĚNA V %


PROČ WIOF INDIA PERFORMANCE FUND?

Fond, který byl oceněný jako nejlepší akciový fond roku 2014 na Slovensku společností Fincentrum a mezinárodně uznávaným magazínem Forbes, dosahuje neustále nadprůměrné výkonnosti. Potenciál indických akciových trhů pro investory je zřejmý v nadprůměrné výkonnosti fondu v uplynulých letech. K 1. 10. 2016 dosáhnul fond (třída I) tříleté absolutní výkonnosti 106 % v USD, přičemž absolutní výkonnosti indexu MSCI India byla za stejné období jen 30,50 % v USD. Těchto výsledků si všimly i největší ratingové agentury, a proto fond získal nejvyšší možný rating (5 hvězd) od mezinárodní společnosti Morningstar za tříletou výkonnost (třída I).

 

Dalším důležitým faktorem je, že fond vede tým expertů. Jeho portfolio spravuje indická společnosti Reliance Wealth Management Ltd, specialista ve správě aktiv.

 

Jak dále vysvětluje Umesh Gupta: „Růst fondů byl možný hlavně díky našemu bottom-up přístupu (tzv. přístupu zdola nahoru), který využíváme při spravování fondu. Snažíme se vybírat společnosti s dobrými a udržitelnými tržbami jakož i s pozitivním růstem výnosů, zdravými výnosovými ukazateli a nízkou úrovní zadluženosti.“

 

Klíčové prvky tohoto procesu výběru akcií zahrnují:

  • Společnosti by se měly nacházet v růstové fázi, tj. překonávat celkový trh.
  • Ceny akcií by měly být přiměřené, ukazatel P/E nižší než růst zisků. Upřednostňujeme kvalitní akcie s přiměřenou cenou než levné ale méně kvalitní akcie.
  • Zisk: společnosti by měly dosahovat výjimečné a konzistentní zisky. Růst  zisků by měl být vyšší v porovnání s trhem, a to během dostatečně dlouhého období a na udržitelné úrovni.
  • Zaměřujeme se na zdravé společnosti s malou zadlužeností, nízkou kapitálovou náročností a s vysokými a udržitelnými hodnotami ukazovatele RoE.
  • Management firmy by měl dodržovat nejvyšší standardy řízení společnosti a měl by používat zdravé a transparentní mechanizmy při převodu kapitálu.

Jak dále vysvětluje Umesh Gupta: „Růst fondů byl možný hlavně díky našemu bottom-up přístupu (tzv. přístupu zdola nahoru), který využíváme při spravování fondu. Snažíme se vybírat společnosti s dobrými a udržitelnými tržbami jakož i s pozitivním růstem výnosů, zdravými výnosovými ukazateli a nízkou úrovní zadluženosti.“

 

VÝHLED

V současnosti se zdá, že rok 2016 bude pozitivním až výjimečným pro indické akciové trhy, vzhledem k faktu, že místním trhům se podařilo zotavit z náročného uplynulého roku 2015. Pozitivní výkonnost je o to působivější, že na začátku roku došlo k prudké korekci na lokálních trzích, když nastal jejich výprodej. Následné oživení bylo stabilní a pozorovatelé místních trhů předpovídají, že indické akcie dosáhnou v následujícím roce dvojciferného čísla růstu, přičemž se očekává dobrá likvidita, pozitivní fundamenty i nálada na trzích, která bude hrát ve prospěch těch lokálních.

 

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je společnost Reliance Wealth Management Ltd., která je součástí Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group a je unikátním poskytovatelem investičních produktů institucím, investičním společnostem a velmi bonitním jednotlivcům v Indii i v zahraničí. Společnost se primárně zaměřuje na vytváření na míru šitých akciových portfolií jako oddělených mandátů a na zvyšování hodnoty pro klienty.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce /právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu/konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.