01.12.2016

Posiadając jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie, rząd wspierający reformy, który przeprowadza naprawę gospodarki i środowiska inwestycyjnego, a także szybko rozwijającą się klasę średnią, która w ciągu dekady ma pomóc przekształcić kraj w jedną z największych gospodarek konsumpcyjnych na świecie, Indie stały się magnesem przyciągającym inwestorów. Nagradzany fundusz WIOF Indian Performance Fund oferuje inwestorom możliwość zainwestowania w coś, co stało się niekwestionowaną gwiazdą wśród rynków wschodzących oraz w gospodarkę bogatą w potencjał i  możliwości inwestycyjne.

DLACZEGO INDIE?

W ciągu ostatniej dekady inwestorzy uświadomili sobie potencjał drzemiący w tym kraju. Obecnie jest to trzecia co do wielkości gospodarka na świecie pod względem parytetu siły nabywczej, a ekonomiści od lat podkreślają silne podstawy warunkujące jej rozwój. Należą do nich: rosnąca w liczbę i coraz bardziej zamożna klasa średnia napędzająca konsumpcję krajową; korzystne trendy w zakresie demografii i zatrudnienia - całkowita dostępna siła robocza w liczbie 750 milionów osób oraz 13 milionów osób zasilających corocznie szeregi siły roboczej w miastach - jak również, między innymi, plany rozwoju rynków finansowych oraz szczególne uwzględnienie projektów infrastrukturalnych.

Wszystko to przyczyniło się do stałego napływu do kraju dużych inwestycji. Indie uplasowały się w pierwszej dziesiątce najlepszych na świecie regionów inwestycyjnych w ciągu ostatniej dekady, przyciągając 195 miliardów USD w ramach BIZ tylko w ciągu ostatnich pięciu lat Po wyborach w 2014 roku i powołaniu na stanowisko premiera orędownika reform Narenda Modiego, atrakcyjność kraju wzrosła jeszcze bardziej.

 

Jak wyjaśnia Umesh Gupta, Menadżer Funduszu z Reliance Wealth Management oraz menadżer portfelowy WIOF India Performance Fund: „Wraz z dostrzeżeniem na świecie prężności gospodarczej Indii, w ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowano rozkwit inwestycji zagranicznych. Raporty mówią o silnym wzroście BIZ w Indiach w porównaniu ze spadkiem ich ilości w innych gospodarkach wschodzących, w tym w Brazylii, Chinach, Południowej Afryce oraz Indonezji.  Wydaje nam się, że spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego Chin w połączeniu z prężna gospodarką Indii, na tle globalnej niestabilności, skłoniło inwestorów do uznania Indii za dobrą, długoterminową ścieżkę inwestycyjną.

W perspektywie długoterminowej, potencjał wzrostu gospodarczego Indii jest znacznie wyższy niż w przypadku wielu innych rynków. Ma na to wpływ szereg czynników, takich jak industrializacja, zmiany demograficzne oraz wprowadzany program rządowych reform. Indie są silne demograficznie - posiadają na czele rosnącą klasę średnią, zwiększającą się populację konsumentów i zdolną siłę roboczą”.

 

WYNIKI (USD)

 

 

REFORMY I ZMIANA WIZERUNKU

Krótko po wyborach, premier rozpoczął międzynarodowy proces zmiany wizerunku Indii na kraj z dynamiczną, szybko rozwijającą się gospodarką. Jednocześnie rząd rozpoczął potężny program reform, mający na celu poprawę gospodarki oraz warunków prowadzenia działalności biznesowej w kraju.

 

Wśród nich jest niedawno uchwalona przełomowa reforma podatkowa, która przekształci wartą 2 biliony USD gospodarkę poprzez likwidację luk podatkowych i restrukturyzację przestarzałego, kosztownego i uciążliwego systemu podatkowego, który nie regulował pewnych kwestii i wprowadzał zróżnicowane stawki podatkowe w różnych regionach kraju. Uchwalenie przez parlament w sierpniu ustawy o podatku od towarów i usług oznacza dodatkowo, że Hindusi zapłacą mniej za cały wachlarz towarów i usług konsumpcyjnych. Uznawana jest ona za jedną z ważniejszych reform gospodarczych w historii kraju i według niektórych danych szacunkowych może dołożyć dodatkowe 2% do tempa wzrostu gospodarczego kraju.

 

Ponadto rząd wdrożył, lub zamierza wdrożyć, inne kluczowe reformy w wielu innych dziedzinach celem pomocy  przedsiębiorstwom i konsumentom, w tym:

 

  • Zwiększenie inwestycji krajowych w start-upy, wraz ze zmianami legislacyjnymi mającymi ułatwić spółkom wejście na giełdę
  • Reformy strukturalne mające wspomóc włączenie finansowe
  • Zobowiązanie do wydatków publicznych na infrastrukturę i inne sektory
  • Kompleksowe prawo upadłościowe i likwidacyjne, które zajmie się kwestią problemów bilansowych banków sektora publicznego, zmusi kredytobiorców zalegających z opłatami do ich uregulowania i wznowi realizację zawieszonych projektów.

 

Wraz z realizacją tych reform, obserwuje się także wzrost działalności gospodarczej spółek indyjskich. W pierwszym półroczu tego roku, odnotowano wzrost ogółu transakcji fuzji i przejęć z udziałem indyjskich przedsiębiorstw o 82%, co przyczyniło się do zysku rzędu 27 mld USD w tym okresie czasu. Jest to najwyższy wynik za pierwsze półrocze od roku 2011.

 

Tymczasem polityka fiskalna i pieniężna rządu, wyższe wydatki na infrastrukturę oraz zwiększona decentralizacja fiskalna poprawiły perspektywy gospodarcze Indii. Według MWF, gospodarka indyjska będzie notować wzrost na poziomie 7,4% w 2016 i 2017 roku – wyprzedzając największe gospodarki rozwinięte, jak również większość rynków wschodzących – i osiągając 7,6% w roku 2018.

 

 

PRZYROST PKB (% R/R)

 

 

 

DLACZEGO WIOF INDIA PERFORMANCE FUND?

Fundusz ten, który w sondażu słowackich funduszy wspólnego inwestowania przeprowadzonym przez słowacką firmę inwestycyjną Fincentrum oraz międzynarodowy magazyn o finansach Forbes zdobył miano Funduszu Roku 2014, stale osiąga wysokie notowania. Inwestujący na indyjskim rynku akcji dostrzegą jego potencjał w ponadprzeciętnych wynikach Funduszu w ostatnich latach. Na dzień 1.10.2016 Fundusz osiągnął całkowity zysk na poziomie 106% w ciągu ostatnich trzech lat (klasa I w USD). Dla porównania, całkowity zysk indeksu MSCI India w tym samym okresie czasu wyniósł jedynie 30,5%. Wyniki te zostały zauważone przez główne agencje ratingowe, a Fundusz utrzymuje najwyższą notę 5 gwiazdek przyznawaną przez międzynarodową agencję ratingową Morningstar za wyniki jakie osiągał w ciągu ostatnich trzech lat (klasa I, USD, na dzień 1.10.2016).

Fundusz jest także w rękach ekspertów. Jego portfelem zarządza Reliance Wealth Management Ltd.  – indyjski specjalista od zarządzania aktywami. Gupta wyjaśnia: „Osiągnięcie takich wyników funduszu było możliwe dzięki zastosowaniu przez nas filozofii selekcji akcji metodą typu bottom-up. Staramy się trzymać kluczowych wskaźników finansowych dobrej, zrównoważonej sprzedaży i wzrostu zysków, korzystnych poziomów rentowności i niskiego zadłużenia.”

 

Główne elementy takiego procesu selekcji to:

 

  • Spółka powinna znajdować się w fazie wzrostu: spółki o wysokim wskaźniku wzrostu, które rozwijają się szybciej niż całość rynku
  • Wycena powinna być uzasadniona: wskaźnik C/Z niższy niż wzrost zysków. Lubimy dobrą jakość w rozsądnej cenie (GARP) vs. niską jakość w pozornie „niskiej” cenie
  • Zyski: historia ponadprzeciętnych i stałych zysków. Wzrost zysków powinien być szybszy niż ten rynkowy, trwały i obejmujący znaczny okres czasu
  • Wysoka jakość biznesowa: niska dźwignia finansowa i kapitałochłonność, firmy niezwiązane z towarami, wysoki i zrównoważony wskaźnik rentowności kapitału własnego
  • Władze spółki powinni przestrzegać wysokich standardów ładu korporacyjnego, a metody alokacji kapitału i dystrybucji kapitału spółki muszą być solidne.

 

A to wszystko z dala od dramatycznego wzrostu na lokalnych rynkach akcji. Jak wyjaśnia Umesh Gupta: Osiągnięcie takich wyników funduszu było możliwe dzięki zastosowaniu przez nas filozofii selekcji akcji metodą typu bottom-up. Staramy się trzymać kluczowych wskaźników finansowych dotyczących dobrej, zrównoważonej sprzedaży i wzrostu zarobków, korzystnych wskaźników poziomu rentowności i niskiego zadłużenia.

 

PERSPEKTYWY

Na tę chwile, rok 2016  wygląda korzystnie, wręcz spektakularnie, jeśli chodzi o rynek akcji indyjskich, a lokalne rynki odbiły się po trudnym 2015 roku. Dobre wyniki są tym bardziej imponujące biorąc pod uwagę fakt, że rok rozpoczął się ostrymi korektami na lokalnych rynkach ze względu na sprzedaż akcji rynków wschodzących. Od tego czasu widać solidne ożywienie, a obserwatorzy lokalnego rynku prognozują, że indyjskie akcje mogą wygenerować  w ciągu następnego roku dwucyfrowe zyski, biorąc pod uwagę warunki sprzyjające płynności, podstawy rynkowe i pozytywne nastroje wśród inwestorów, działające na korzyść lokalnego rynku.

 

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Jako część Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, Reliance Wealth Management Ltd jest niszowym dostawcą produktów inwestycyjnych do instytucji, firm inwestycyjnych i najzamożniejszych osób w Indiach i za granicą. Jej głównym celem jest tworzenie portfeli akcji dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zgodnie z indywidualnie ustalonymi warunkami oraz tworzenie wyceny portfela dla klientów.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.