01.12.2016

Fond WIOF India Performance Fund, ktorý už získall mnohé ocenenia poskytuje možnosti investovať do jednej z najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta, ktorej reformné snahy a aktivity zlepšili dôveru v ekonomickú budúcnosť krajiny. Fond, ktorý bol ocenený ako najlepší akciový fond roku 2014 na Slovensku spoločnosťou Fincentrum a medzinárodne uznávaným magazínom Forbes, zároveň získal najvyšší rating (5 hviezd) od  medzinárodnej spoločnosti Morningstar.

 

 

PREČO INDIA?

V priebehu posledného desaťročia si investori v značnej miere uvedomili potenciál indickej ekonomiky. Momentálne má India tretiu najväčšiu ekonomiku sveta vzhľadom na paritu kúpnej sily, pričom ekonómovia už dlhé roky poukazovali na silné fundamenty, ktoré podporujú jej rast. Patria medzi ne faktory ako rastúca a prosperujúca stredná trieda, ktorá poháňa domácu spotrebu, ďalej sú to pozitívne trendy v oblasti zamestnanosti a demografického vývoja. Celková dostupná pracovná sila poníma 750 miliónov ľudí pričom každý rok pribúda ďalších 13 miliónov. V neposlednom rade sú dôležitým faktorom rastu plány pre rozvoj finančných trhov a zameranie sa a projekty v infraštruktúre.

 

To postupne priviedlo do krajiny mnohé dôležité investície. India sa za posledných desať rokov umiestnila medzi najvyššie hodnotenými investičnými destináciami pričom prilákala priame zahraničné investície (PZI) v hodnote 195 miliárd USD za posledných päť rokov. Vzhľadom na výsledky volieb v roku 2014 a ustanovenie Narendra Modi ako predsedu vlády sa krajina stala ešte atraktívnejšou.

Ako vraví Umesh Gupta zo spoločnosti Reliance Wealth Management, ktorý je portfólio manažér fondu WIOF India Performance Fund: „Ako sa svet dozvedá o pružnosti indickej ekonomiky, za posledné roky vzrástol aj objem investícií do Indie. Správy poukazujú na rastúce, zdravé priame zahraničné investície (PZI), v porovnaní s poklesom v hlavných rozvojových krajinách vrátane Brazílie, Ruska, Číny, Južnej Afriky a Indonézie. Cítime, že kombinácia klesajúceho rastu v Číne a pružnosti indickej ekonomiky na pozadí rastúcej globálnej volatility presvedčila mnohých investorov, že India je správnou dlhodobou investíciou.

Z dlhodobého hľadiska je rastový potenciál Indie omnoho väčší v porovnaní s inými trhmi hlavne vďaka mnohým faktorom vrátane, industrializácie, zmene demografie a reformami, ktoré súčasná vláda zavádza do praxe. Medzi hlavné demografické faktory patrí,  zväčšujúca sa stredná trieda, rastúcu spotrebná populácia a prehlbujúca kvalifikácia pracovnej sily“.

 

 

VÝKONNOSŤ (USD)

 

 

REFORMY A ZMENY

Hneď po zvolení začal nový premiér s vytváraním nového obrazu Indie vo svete ako dynamickej a rýchlo rastúcej ekonomike. Zároveň, vláda rozbehla silný reformný program zameraný na zlepšenie ekonomiky a obchodného prostredia.

 

Medzi najvýznamnejšie reformy patrí nedávno schválená daňová reforma, ktorá zreformuje ekonomiku krajiny, zníži daňové úniky a uskutoční tak generálnu revíziu neefektívneho a zastaraného daňového systému, ktorý umožňoval daňové úniky vzhľadom na rozličné daňové režimy v jednotlivých štátoch krajiny. Ak parlament schváli nový návrh pre tovary a služby bude to znamenať zníženie cien širokého sortimentu tovarov a služieb. Mnohí to označujú za najdôležitejšie ekonomické reformy v histórii krajiny a podľa niektorých odhadov by tieto reformy mohli pridať až 2% k ročnému rastu HDP.

 

Avšak vláda zaviedla alebo plánuje zaviesť ostatné kľúčové reformy v rôznych oblastiach, aby tak napomohla podnikaniu a spotrebe, vrátane:

 

  • Podpora domácich investícií pre novo vznikajúce firmy,  spolu s prípravou legislatívnych zmien, aby tak napomohli spoločnostiam jednoduchšie sa registrovať na burze cenných papierov.
  • Štrukturálne reformy na podporu finančného začlenenia.
  • Záväzok zvýšiť verejné výdavky do infraštruktúry a ostatných sektorov.
  • Zavedenie komplexných zákonov a pravidiel pre prípady platobnej neschopnosti a bankrotu, ktoré budú zamerané na ťažkosti v súvahách bánk vo verejnom sektore, donútia delikventných dlžníkov aby presnejšie vykazovali svoje súvahy a pomôžu naštartovať zablokované projekty.

 

Kým sú tieto reformy presadzované do praxe, obchodná aktivita indických spoločností stále rastie. Za prvých šesť mesiacov tohto roka bol zaznamenaný 82% nárast fúzií a akvizícií zahŕňajúcich indické spoločnosti, čo predstavuje nárast 27 miliárd USD za dané obdobie. Toto je najvyššie číslo za prvý polrok od roku 2011.

 

Medzitým fiškálna a monetárna politika vlády, vyššie investície do infraštruktúry ako aj fiškálna decentralizácia zlepšili ekonomický výhľad Indie. Podľa MMF by mala ekonomika Indie rásť v rokoch 2016 a 2017 tempom 7,4% ročne rýchlejšie ako hlavné rozvinuté ekonomiky ako aj mnohé rozvojové trhy, pričom v roku 2018 sa odhaduje ekonomický rast až na úrovni 7,6% ročne.

 

HDP (MEDZIROČNÁ ZMENA V %)


PREČO WIOF INDIA PERFORMANCE FUND?

Fond, ktorý bol ocenený ako najlepší akciový fond roku 2014 na Slovensku spoločnosťou Fincentrum a medzinárodne uznávaným magazínom Forbes, dosahuje neustále nadpriemernú výkonosť. Potenciál indických akciových trhov pre investorov je viditeľný v  nadpriemernej výkonnosti fondu v uplynulých rokoch. K 1.10.2016 dosiahol fond (trieda I) trojročnú absolútnu výkonnosť 106% v USD. Pričom absolútna výkonnosť indexu MSCI India bola za rovnaké obdobie len 30,50% v USD. Tieto výsledky si všimli aj najväčšie ratingové agentúry a preto fond získal najvyšší možný rating (5 hviezd) od  medzinárodnej spoločnosti Morningstar za trojročnú výkonnosť (trieda I).

Ďalším dôležitým faktorom je, že fond spravuje tým expertov. Fond spravuje indická spoločnosť Reliance Wealth Management Ltd, špecialista v správe aktív.

Portfólio manažér fondu Umesh Gupta vysvetľuje: „Rast fondu bol možný hlavne vďaka nášmu bottom-up prístupu (tzv. prístup zdola nahor), ktorý využívame pri spravovaní fondu. Snažíme sa vyberať spoločnosti s dobrými a udržateľnými tržbami ako aj pozitívnym rastom výnosov, zdravými výnosovými ukazovateľmi a nízkou úrovňou zadlženia.“

 

Kľúčové body tohto procesu výberu akcií zahŕňajú:

  • Spoločnosti by sa mali nachádzať v rastovej fáze, teda prekonávať celkový trh.
  • Ceny akcií by mali byť primerané, ukazovateľ P/E nižší než rast ziskov. Uprednostňujeme kvalitné akcie s primeranou cenou než lacné ale menej kvalitné akcie.
  • Zisk: spoločnosti by mali dosahovať výnimočné a konzistentné zisky. Rast ziskov by mal byť vyšší v porovnaní s trhom avšak počas dostatočne dlhého obdobia a na udržateľnej úrovni.
  • Zameriavame sa na zdravé spoločnosti s nízkym zadlžením, nízkou kapitálovou náročnosťou a s vysokými a udržateľnými hodnotami ukazovateľa RoE.
  • Manažment firmy by mal dodržiavať najvyššie štandardy riadenia spoločnosti a mal by používať zdravé a transparentné mechanizmy pri prevode kapitálu.

 

Ako ďalej vysvetľuje Umesh Gupta: „Rast fondu bol možný hlavne vďaka nášmu bottom-up prístupu (tzv. prístup zdola nahor), ktorý využívame pri spravovaní fondu. Snažíme sa vyberať spoločnosti s dobrými a udržateľnými tržbami ako aj pozitívnym rastom výnosov, zdravými výnosovými ukazovateľmi a nízkou úrovňou zadlženia.“

 

VÝHĽAD

Momentálne sa zdá, že rok 2016 bude pozitívnym ak nie výnimočným pre indické akciové trhy, vzhľadom na fakt, že lokálnym trhom sa podarilo zotaviť z náročného uplynulého roka 2015. Pozitívna výkonnosť je o to pôsobivejšia, keďže na začiatku roka došlo k prudkej korekcii na lokálnych trhoch, keď nastal výpredaj na lokálnych trhoch. Následné oživenie bolo stabilné a pozorovatelia miestnych trhov predpovedajú, že indické akcie dosiahnu v nasledujúcom roku dvojciferné čísla rastu, pričom sa očakáva dobrá likvidita, pozitívne fundamenty ako aj nálada na trhoch, ktorá bude hrať v prospech lokálnych trhov.

 

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť Reliance Wealth Management Ltd., ktorá je súčasťou Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group a je unikátnym poskytovateľom investičných produktov inštitúciám, investičným spoločnostiam a jednotlivcom disponujúcim značným osobným majetkom v Indii a zahraničí. Spoločnosť sa zameriava najmä na vytvorenie na mieru šitých akciových portfólií, akými sú segregované mandáty a dodanie hodnoty klientom.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.