01.08.2008

Vážení klienti a obchodní partneři,

Rádi bychom Vás informovali o pravidelné roční valné hromadě fondůWIOF, konané dne 13.8.2008 v sídle World Investment Opportunities Fundsv Lucemburku.

V uplynulých dnech dostali všichni akcionáři fondů WIOF pozvánku navalnou hromadu WIOF s plnou mocí.

Vypracovali jsme pro Vás odpovědi na nejčastěji diskutovaná témata:

  1. Konání pravidelné roční valné hromady neznamená žádné zásadní změny ve fondech, jde o formalitu, kterou vyžadují jak stanovy společnosti, tak i lucemburské právní předpisy. Obsahem valné hromady není schvalování jakýchkoli změn ve fondech, které se dotýkají jednotlivých investicí, investičních strategií nebo poplatků, jde výlučně o plnění povinností z pohledu řádného běhu společnosti (pozn.: obdobnou povinnost svolávat valnou hromadu mají i společnosti v České republice).
  2. Odvolání a opětovná volba jednotlivých členů představenstva WIOF nemá žádnou souvislost s hospodářskými výsledky fondů, neznamená žádné problémy či rozbroje ve společnosti, jde o standardní proces dle stanov společnosti. Tyto stanovy určují, že funkční období členů představenstva je vždy 1 rok. (pozn.: i když je volební období jen 1 rok, tak mnozí členové představenstva jsou ve svých funkcích již několik let a i tento rok budou s největší pravděpodobností zvolení opět stejní členové přestavenstva). Stejné funkční období mají i ostatní výkonné osoby Správcovské společnosti.
  3. Klient se může osobně zúčastnit pravidelné roční valné hromady (pozn.: toto se většinou neděje, jelikož jsou akcionáři s celého světa, tak cestování do Lucemburska je jen zbytečný náklad).
  4. Účast na výroční valné hromadě není nutná, účast je dobrovolná a žádné sankce za neúčast nehrozí (pozn.: valných hromad se zpravidla účastní jen velké společnosti, které mají své zastoupení v dané zemi).
  5. Pro účast na valné hromadě má klient právo zplnomocnit třetí osobu (např. rodinného příslušníka nebo známého), návrh plné moci je připojený k pozvánce. Ze zplnomocnění musí být patrno, kdo je majitelem akcií (jméno, přijmení, adresa, datum narození, doklad totožnosti) počet akcií, které majitel vlastní v jednotlivých pod-fondech, a také kdo je zplnomocněná osoba, která se jeho jménem zúčastní a hlasuje na valné hromadě (jméno, přijmení, adresa, datum narození, doklad totožnosti). Toto zplnomocnění musí být ověřeno a zasláno do Cornhill Management, s.r.o., Nad Ondřejovem 24; 140 00 Praha 4 do 11.8.2008.

Další informace o valné hromadě fondů WIOF získáte na bezplatnéinfolince 800 11 11 14.