14.08.2008

Krátke medzibankové sadzby v júli v porovnaní s predchádzajúcimmesiacom mierne klesli kvôli prebytku likvidity na medzibankovom trhu. Ročnásadzba mierne vzrástla, keďže postupne dochádza ku konvergencii sadzieb ajna peňažnom trhu a ročný EURIBOR je stále vyšší ako ročný BRIBOR.

Priemerný výnos slovenských dlhopisov s krátkou splatnosťou ostaltakmer nezmenený, pri dlhopisoch s dlhšou splatnosťou sa mierne zvýšil.Koniec mesiaca priniesol zníženie výnosov, ktoré sa ešte prehĺbilo potlačovej konferencii prezidenta ECB, kde sa zmienil o rizikách pre rasteurozóny a jeho spomalení. Výnosy nemeckých Bundov klesli priemerneo 5 až 10 bodov. Rozpätie medzi slovenskými a nemeckými dlhopismi samierne rozšírilo, keďže na pokles sadzieb v eurozóne zareagovali našedlhopisy oneskorene a nie s takou intenzitou.

Obchodovanie so slovenskou menou bolo v mesiaci júl pokojné v pásme od30,200–30,400 SKK/EUR. Naďalej očakávame obchodovanie so slovenskoukorunou vo veľmi úzkom pásme mierne nad centrálnou paritou prihliadnuc naúrokový diferenciál medzi slovenskými a eurovými sadzbami a momentálnouponukou a dopytom.

Privat Banka a.s., Marian Svoreň, Portfólio manažér

Vyjadrené názory a pohľady sú stanoviskom autora v čase písaniasprávy. Táto správa vyjadruje len všeobecné stanovisko. Žiadna informáciaalebo názor nepredstavuje ponuku na nákup alebo predaj cenného papiera aleboiného finančného nástroja. Hoci sú informácie v správe považované zaspoľahlivé, nie je možné zaručiť ich správnosť. Správa nie je určenána poskytovanie osobného investičného poradenstva a neberie do úvahyšpecifické investičné ciele, finančnú situáciu a osobné záujmykohokoľvek, kto by mohol túto správu prijať.