21.08.2008

Spoločnosť Raiffeisen International Bank-Holding AG, ktorá je súčasťouRaiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) Group, opäť dosiahla na základesvojich rozsiahlych obchodných aktivít rekordný výsledok. Konsolidovanýzisk (po započítaní daní a predaja minoritných podielov) vzrástol za1. polrok 2008 o 41 % na 566 mil. EUR (1. polrok 2007: 401 mil. EUR).Zisk pred zdanením narástol o 39 % na 843 mil. EUR (1. polrok 2007:607 mil. EUR). Výnosy na akciu vzrástli z 2,82 EUR v 1. polroku 2007 na3,68 EUR. Všetky čísla sú vykazované podľa Medzinárodných štandardovfinančného výkazníctva (IFRS).

Herbert Stepic, CEO spoločnosti Raiffeisen International, komentovalvýsledky takto:

„To, že napriek turbulencii na globálnych úverových a kapitálovýchtrhoch opäť prezentujeme rekordný výsledok, ukazuje silu nášho obchodnéhomodelu. Za tento rekordný výsledok vďačíme dynamickému rozvoju obchodnýchaktivít so zákazníkmi. Výsledok za polrok dokazuje, že máme jasnúkontrolu nad nepriamymi dôsledkami globálnej finančnej krízy pre našepodnikanie. Držíme sa našich cieľov.“

„Stredná a východná Európa stále vykazujú reálne miery ekonomickéhorastu, ktoré sú dva až trikrát vyššie ako v eurozóne. Tento fakt aveľmi pozitívny vývoj našich prevádzkových obchodných aktivítv kombinácii s pokračujúcim nárastom našej zákazníckej základneo takmer 700 000 zákazníkov v prvých šiestich mesiacoch 2008 upevňujemoje presvedčenie, že budeme schopní pokračovať v trende trvaléhorastu“, povedal Stepic. Celková účtovná súvaha presiahla po prvýkrát80 mld. EUR.

Rekordný výsledok v druhom štvrťroku 2008

Spoločnosť Raiffeisen International zaznamenala s konsolidovaným ziskom311 mil. EUR za 2. štvrťrok 2008 najlepší štvrťročný výsledok vosvojej histórii (bez ohľadu na jednorazový efekt z predaja RaiffeisenbankUkraine vo 4. štvrťroku 2006). Predstavuje to nárast o 57 mil. EUR alebo22 % v porovnaní s 1. štvrťrokom 2008. Čistý príjem z úrokov poobstaraní dosiahol 678 mil. EUR v 2. štvrťroku 2008, čo bolo o 37 %viac ako v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roku, teda opäť rekordnývýsledok. Čistý príjem z provízií dosiahol 372 mil. EUR s nárastom25%, teda podstatne vyšším ako v rovnakom štvrťroku roku 2007.

Stredná Európa naďalej dominovala v konsolidovaných aktívachs podielom 43 %, čo predstavuje nárast o 3%. Rovnako ako v minulom rokumala juhovýchodná Európa druhý najväčší podiel 31 %, nasledovaloSpoločenstvo nezávislých štátov s 26 %.

Výhľad a ciele nezmenené

Cieľom spoločnosti Raiffeisen International bol konsolidovaný zisk okolo1 mld. EUR v roku 2008. Skupina sa sústreďuje na nárast celkovej súvahyo najmenej 20 % za rok v období do roku 2010 s najväčšími nárastmizameranými na segment retailových zákazníkov. Spoločnosť RaiffeisenInternational si stanovila ako cieľ pre rok 2010 čistý príjem z akcií(ROE) pred zdanením viac ako 25 %. Ukazovateľ neberie do úvahy žiadneakvizície alebo navýšenie základného kapitálu. Podiel nákladov/príjmovby mal dosiahnuť približne 56% a cieľový podiel rizika/príjmov je okolo15 %.

Viac informácií o polročnej správe spoločnosti Raiffeisen Internationalnájdete na http://qr022008.ri.co.at/.

Zdroj: http://ri.co.at/