08.09.2008

Společnost Raiffeisen International Bank-Holding AG, která je součástíRaiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) Group, opět na základě svýchrozsáhlých obchodních aktivit dosáhla rekordní výsledek. Konsolidovanýzisk (po započítání daní a prodej minoritních podílů) vzrostl za1. pololetí 2008 o 41% na 566 mil. EUR (1. pololetí 2007: 401 mil. EUR).Nárůst zisku před zdaněním je o 39% na 843 mil. EUR (1 pololetí 2007:607 mil. EUR). Výnosy na jednu akcii vzrostly z 2,82 EUR v prvnímpololetí 2007 na 3,68 EUR. Všechna čísla jsou vykazované dleMezinárodních standardů finančního výkazníctví (IFRS).

Herbert Stepic, CEO společností Raiffeisen International, komentovatvýsledky takto: „ To, že narozdíl od turbulence na globálníchúvěrových a kapitálových trzích opět reprezentujeme rekordní výsledek,ukazuje sílu našeho obchodního modelu. Za tento rekordní výsledekvděčíme dynamickému rozvoji obchodních aktivit u zákazníků. Výsledekza poslední pololetí dokazuje, že máme jasnou kontrolu nad nepřímýmidůsledky globální finanční krize pro naše podnikání. Držíme senašich cílů.“

„Střední a východní Evropa stále vykazují reálné míryekonomického růstu, které jsou 2–3× vyšší než v eurozoně. Tento fakta velmi pozitivní vývoj našich provozních obchodních aktivit v kombinacis pokračujícím nárůstem naší zákaznické základny o téměř 700 000záklazníků v prvních šesti měsících 2008 upevňuje mojepřesvědčení, že budeme schopni pokračovat v trendu trvalého růstu“.řekl Stepic. Celková účetní rozvaha přesáhla poprvé 80 mld. EUR.

Rekordní výsledek v druhém čtvrtletí 2008

Společnost Raiffeisen International zaznamenala s konsolidovaným ziskem311 mil. EUR za 2. čtvrtletí nejlepší čtvrtletní výsledek ve svéhistorii (bez ohledu na jednorázový efekt z prodeje Raiffeisenbank Ukraine ve4. čtvrtletí 2006). V porovnání s 1. čtvrtletím 2008 to představujenárůst o 57 mil. EUR nebo 22%. Čistý příjem z úroků po pořízenídosáhl 678 mil. EUR v 2 čtvrtletí 2008, to bylo o 37% více než vestejném čtvrtletí přechozího roku, tedy opět rekordní výsledek. Čistýpříjem z provizí dosáhl 372 mil. EUR s nárůstem 25%. To je podstatněvyšší než ve stejném čtvrtletí roku 2007.

Střední Evropa nadále dominovala v konsolidovaných aktívech s podílem43%. To představuje nárůst o 3%. Stejně jako v minulém roce mělajihovýchodní Evropa druhý největší podíl 31%, následovalo Společenstvínezávislých států s 26%.

Výhled a cíle

Cílem společnosti Raiffeisen International na rok 2008 byl konsolidovanýzisk okolo 1 mld. EUR. Skupina se soustředí na růst bilanční sumynejméně o 20% za rok v období do roku 2010 s největšími nárůstyzaměřenými na segment retailových zákazníků. Společnost RaiffeisenInternational si pro rok 2010 stanovila jako cíl čístý příjem akcií(ROE) před zdaněním víc než 25%. Ukazovatel nebere do úvahy žádnéakvizice nebo navýšení základního kapitálu. Podíl nákladů/přijmů byměl dosáhnout přibližně 56% a celkový podíl rizika/přijmů je okolo 15%.Více informací o pololetní zprávě společnosti Raiffeisen Internationalnajdete na gr022000.ri.co.at. Zdroj: http://ri.co.at/