21.06.2006

Po době příprav, průzkumú trhu a zjišťování potřeb klientů,podniknutí všech kroků v souladu s právními předpisy můžemedefinitivně potvrdit: nové fondy WIOF jsou připraveny a schváleny prodistribuci v České republice.

WIOF je v Lucemburská domovská rodina otevřených podílových fondů(SICAV), založená v roce 1999 a exkluzivně koordinovaná SFM GROUP. Novějsou registrovány pod licencí UCITS III, která mimo jiné dává investorůmvyšší míru dohledu nad jejich prostředky, a také výrazně zjednodušujemožnost registrace fondů v zemích EU. Počet fondů se rozšířil na celkem28 a kromě širšího spektra nabídky investování poskytují klientůmněkolik nadstandardních možností.

Multi-management Jednotlivé fondy v rámci WIOF nejsou řízeny jednímsprávcem, jak je na trhu obvyklé, ale vybranými specialisty na příslušnéinvestiční strategie. WIOF spolupracuje celkem se 7 správci, mezi nimi jsoujména jako AIG, Brandes, Vontobel, Unigestion. WIOF vybírá a sleduje správcepodle dosažených výsledků a zaměřuje se na vybrané specialistyv příslušné oblasti. Příkladem může být francouzská firma CCR,součást skupiny Commerzbank, která je specialistou na hodnotový stylřízení portfolia evropských akcií a v této oblasti dlouhodobě dosahujeskvělých výsledků. Pro WIOF řídí Fond evropských hodnotových akcií(WIOF European Value Equity). Jinou ukázkou může být odbornost AIG PBŠvýcarsko, správce WIOF fondu evropských akcií (WIOF European Equity).Tento fond byl analyzován v čísle 11/2006 Fondshopu a vyhodnocen jako fonds výraznou nadvýkonností oproti konkurenci i indexu za poslední rok.

Možnost přímé investice v CZK WIOF, jako jediný v Lucemburskuregistrovaný podílový fond, denně oceňuje hodnoty podílů (NAV) nejenomv měně denominace fondu, ale v měnách všech trhů, kde je distribuován.Pro českého investora to znamená, že může nakoupit i prodat v CZK beznutnosti měnové konverze a poplatků s ní spojených. Pochopitelněi výkonnost může sledovat v CZK bez nutnosti přepočítávání měnovýchkurzů. Možné je i nakoupit a prodat podíly v různých měnách: např.investovat v CZK a po přechodu na EUR odkupovat v EUR. Takovou možnostpravděpodobně nenabízí žádný v Česku registrovaný zahraničnípodílový fond

Nulové vstupní poplatky Část z nabídky WIOF tvoří tzv. portfolia nebostrategické fondy. Byly vytvořeny jako možnost pro investora, který buďnemá znalosti nebo nechce ztrácet čas s tvořením vlastního portfoliaz klasických fondů a preferuje vstoupit přímo do předpřipravenéhoportfolia zajišťujícího větší diverzifikaci prostředků a aktivnísprávu investice. Klient u portfoliových fondů neplatí žádné vstupnípoplatky a pokud dodrží doporučený investiční horizont, není zatíženani výstupními poplatky. Pro distributora je přitom zajištěna vstupníprovize na takové úrovni, která by odpovídala nákupu fondu se vstupnímpoplatkem.

Atraktivní investiční příležitosti Z nabídky 28 fondů je řadaz nich skutečně unikátních: I.) rizikově řízená portfolia –garantována míra volatility/ko­lísavosti, výnos je maximalizován propříslušnou míru volatility. K dispozici jsou portfolia s volatilitou 3%,7%, 10% (pro srovnání, volatilita českých akcií je cca 20–25%), analogiekonzervativního, vyváženého a dynamického portfolia II.) řecko-kyperskýfond (WIOF Greece-Cyprus Opportunities) – první fond s touto strategií nasvětě, orientován na země EU, kde se čeká výrazný růst ekonomiky,v prvních 4 měsících roku 2006 narostl kyperský trh o cca 70% III.)fond baltských příležitostí (WIOF Baltic Opportunities) – první fond nasvětě investující čistě do zemí Baltu (členů EU), často nazývanýchjako evropští ekonomičtí tygři, IV.) fond ruských příležitostí (WIOFRussian Opportunities) investující do nadějných trhů probouzejícího semedvěda světové ekonomiky, V.) evropský akciový fond (WIOF EuropeanEquity), spravovaný AIG, v posledním roce pravděpodobně nejlepší fondtohoto druhu oficiálně distribuovaný v České republice VI.) hvězdnáportfolia (WOIF Global Strategy II a III) – fondy investující většinusvého kapitálu do nástrojů hodnocených stupněm 3*, nebo analogickým, odrenomovaných světových agentur VII.) WIOF Strategie Konto Schweiz –exkluzivní produkt od AIG Švýcarsko, cílem je dlouhodobé investováníprostředků spravovaných renomovanou švýcarskou institucí

Vývoj fondů WIOF se pochopitelně nezastavuje. Již teď připravujemeřadu zlepšení, např. CZK konzervativní fond nebo balkánsko-adriatickýfond, které by měly dále zatraktivnit nabídku pro investory.

Pro podporu prodeje již tradičně probíhají motivační akce. Jejichseznam a popis je v samostatném dokumentu přiloženém k tomuto vydáníčasopisu.

Více informací o nových WIOF fondech a prodejní materiály –brožury, reporty a klientské smlouvy – můžete získat prostřednictvíminfolinky 800 11 11 44.

Jakub Sýkora Generální manažer