27.03.2009

MMF (Mezinárodní měnový fond) pochválil Indii za to, že se vyhnulanejhoršímu z asijské finanční krize a že ekonomický růst byl udrženv hodnotách blízkých těm průměrným v minulých dekádách.Z dlouhodobého pohledu MMF pokládá za důležité, že Indie nepovažujetempo růstu 5 až 6% za nejvyšší možné. MMF se dále domnívá, že jezde značný prostor pro zlepšení alokace zdrojů prostřednictvímstrukturálních reforem a také pro zvýšení míry investic v ekonomice.

Indická centrální statistická společnost vydala rozšířené odhadyrůstu reálného HDP o 7,1% pro 2008/09 (duben-březen). Růst indickéekonomiky je prognózován na skromných 6,25% v 2008/09 a 5,25% v letech2009/10, částečně tak odráží zhoršující se globální výhled. Poklesinflace v březnu 2009 se očekává až na 3% (meziročně) a v letech2009/10 na 2 % v průměru díky snižujícím se cenám komodit a poptávcepo nich. Mírné zotavení portfoliových investic je předpovídáno od října2009, přímé zahraniční investice si stojí poměrně dobře. Ačkolivrezervy tento fiskální rok poklesly, z historického vrcholu 315 bilionůUSD v květnu 2008 na 252 bilionů USD k 6. únoru 2009, zůstávajíadekvátní v porovnání s hrubými finančními nároky a importem země.Reálný efektivní směnný kurz znehodnotil o 10% a je v souladus rovnovážnou hodnotou. Banky, které dominují finančnímu systému, jsoudobře kapitálově vyvážené, poměrně likvidní, a mají nízké ukazateleNPA (čistá nevyužitá aktiva / půjčky). Dne 16.února 2009 vládazveřejnila předběžný rozpočet pro 2009/10, který je zaměřen nasnížení deficitu centrální vlády o půl procentního bodu HDP.

MMF pochválil Indii za současná velmi úsporná opatření, která seopírají o platné makroekonomické teorie a umožňují pokračovat vestrukturální reformě. Uvádí se, že Indie čelí současné globálníekonomické a finanční krizi v silné pozici a že kroky centrální bankyk uvolnění monetární politiky a stimulování bankovních půjček bylyvítané. MMF dále vyzdvihuje flexibilní politiku směnného kurzu, kteráekonomice napomůže rychleji se přizpůsobit globálním propadům. RovněžMMF oceňuje sílu a pružnost indického finančního systému, což seodráží v příznivých ukazatelích finančního zdraví a ve všeobecnépodpoře vlády v postupném a obezřetném přístupu k liberalizacikapitálových účtů. Kladně hodnocen je i příslib vlády liberalizovatobchod a tvrzení, že velké fiskální stimuly prováděné v letech2008–09 by měly podpořit ekonomický růst.

Více informací o reportu MMF o Indii naleznete na: http://www.imf.org/