11.05.2009

WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS (ďalej “Spoločnosť“) Sociétéd’investissement à capital variable Sídlo: 11, rue Aldringen,L-1118 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-68.606

Oznam pre akcionárov World Investment Opportunities Funds

Vážení akcionári,

týmto vás informujeme o nasledovných zmenách:

1. Cieľové investície fondu

Základný princíp bude začlenený do Prospektu, podľa ktorého pod-fondnesmie investovať viac ako 10 % svojich aktív do podielov iných UCI aleboUCITS, pokiaľ nie je inak uvedené v Prospekte pre daný pod-fond. Zmenypodľa bodu 2 vstúpia do platnosti dňa 11. mája 2009.

2. Zmeny minimálnych súm

Spoločnosť vás informuje, že minimálna hodnota spätného odkupu aminimálna výška držanej hodnoty bude 200 EUR alebo v akejkoľvek inej meneakceptovanej Spoločnosťou pri upisovaní alebo spätnom odkupovaní uvedenejv Prospekte. Zmeny podľa bodu 3 vstúpia do platnosti dňa11. mája 2009.

Nová verzia Prospektu je k dispozícii v sídle Spoločnosti.

Luxembourg, 11. mája 2009

World Investment Opportunities Funds