08.06.2009

Informacje z rynku Pakistańskiego mają na celu przybliżenie obecnejsytuacji na rynku lokalnym, krótkie streszczenie ostatnich wydarzeń orazaktualizację informacji na temat obecnego stanu funduszu WIOF PakistanPerformance Fund.

Pakistan Performance Fund

W drugiej połowie roku 2008 największy indeks w Pakistanie, rynkuKarachi – KSE100, spadł o ponad 50%. Rynek pozostał w trendzie spadkowymod końca sierpnia do początku grudnia 2008. Podczas tego okresu funduszzgodnie ze strategią zachował w pełni płynność, ponieważ zastój na rynkuoraz kursy akcji nie odzwierciedlały pogarszającej się sytuacji ekonomiczneji finansowej całej gospodarki.

Po okresie bessy rozpoczęliśmy inwestycje w styczniu 2009. Początkowozainwestowaliśmy jedynie 20% aktywów, stopniowo zwiększając inwestycję doobecnego poziomu. W ciągu pierwszych czterech miesięcy bieżącego rokufundusz zwyżkował o 40.6%, podczas gdy indeks KSE100 wzrósł o 18.35%. Odczasu powstania fundusz zdecydowanie przewyższył rynek.

Jak obecnie wygląda sytuacja w Pakistanie?

Polityka:

W ciągu ostatnich trzech miesięcy poprawiła się sytuacja polityczna wPakistanie. Polubownie rozwiązano kwestię odwołanych sędziów, a lideropozycji został niedawno oczyszczony z zarzutów, aby móc wziąć udział wwyborach. Widoczna jest również zdecydowana zgodność wśród wszystkichgłównych partii w kwestii sposobu działania i kierunku operacji wojskowej wpółnocno-zachodnim Pakistanie. Będące historycznie w niezgodzie, wszystkiesiły polityczne są jednomyślne w sprawie zdecydowanych kroków sił zbrojnychw walce z buntownikami.

Gospodarka:

Docelowe PKB zostało skorygowane do 3% w roku bieżącym. W kolejnymbudżecie również wystąpią cięcia w wydatkach publicznych, uzgodnionez MFW oraz innymi pożyczkodawcami. Tak więc, przyszłoroczne PKB nie wyniesie5%. Deficyt handlowy zmalał ze względu na spadek cen oraz zaostrzone przepisyograniczające import dóbr trwałych. Rząd stara się podnieśćwspółczynnik relacji podatków do PKB w następnym budżecie, jednak napotykaliczne przeszkody ze strony organizacji handlowych. Wygląda na to, że inflacjiponownie wróciła pod kontrolę. Wskaźnik CPI spadł o 3% aktualnie wynosząc18%. Szanse na dalsze obniżki stóp procentowych są obecnie niewielkie.Dzięki zachowaniu ładu i porządku publicznego zmalał wskaźnik BIZ.Zagraniczni inwestorzy w dalszym ciągu pozostają sprzedawcami netto.

Relacje z innymi Państwami

Po działaniach militarnych w dolinie Swat, obecny rząd jest przychylniepostrzegany przez USA. Publikacje i oświadczenia pokazują, że pakistańskiewładze darzą USA zaufaniem w kwestii bezpieczeństwa arsenału nuklearnego. UEoraz Wielka Brytania również stanowią widoczne wsparcie dla Pakistanu wsprawach handlu oraz pomocy humanitarnej.

Podsumowanie

Indeks KSE100 znalazł się w pierwszej 5 najbardziej wzrastającychindeksów roku. Jak wspomnieliśmy, od początku roku 2009 rynek papierówwartościowych wzrósł o 18%. Wskaźniki C/Z (cena/zysk) nadal pozostająnajniższe w regionie. Wskaźniki C/Z 20 najlepszych spółek wynosi 6,natomiast dywidendy wynoszą od 7% do 12%.

Spodziewamy się, że do grudnia 2009 rynek wzrośnie o 20%-30%.

Stefan Wuethrich, Portfolio Manager, Habib Bank AG Zurich

INFORMACJA PRAWNA Dokument ten jest przeznaczony wyłącznie dlaprofesjonalnych doradców. Dokument ten nie stanowi zaproszenia do objęciajednostek lub akcji opisanych w nim funduszy i ma charakter wyłącznieinformacyjny. Dotychczas uzyskane wyniki nie dają gwarancji na przyszłość.Wartość inwestycji i zysk z nich uzyskany mogą zarówno ulec obniżeniu,jak i podwyższeniu. Inwestorzy mogą nie uzyskać zwrotu kwoty przez siebiezainwestowanej. Inwestorzy powinni być świadomi, że wahania walut, zarówno wgórę, jak i w dół, mogą także mieć wpływ na wartość inwestycji.Wzmianka na temat jakichkolwiek konkretnych akcji nie powinna być traktowanajako rekomendacja transakcyjna. Z inwestycjami w fundusze wzajemne mogąwiązać się prowizje, prowizje stałe, opłaty i wydatki związanez zarządzaniem. Dochody nie są gwarantowane i mogą ulegać wahaniom.Informacje o wartości aktywów netto zostały uzyskane z wiarygodnych wedługnas źródeł, ale WIOF nie udziela gwarancji odnośnie do ich dokładności,solidności i kompletności oraz nie przyjmuje odpowiedzialności za żadnebezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z ich wykorzystania. WIOFi Cornhill Management International S.A. nie przyjmują żadnej odpowiedzialności zapoprawność lub dokładność przedstawionych informacji, które mogą ulegaćzmianom w każdej chwili bez powiadomienia. Przedstawione wyniki nieuwzględniają żadnych opłat i kosztów związanych z objęciem lubumorzeniem akcji. Zakłada się, że wszystkie dywidendy będą ponownieinwestowane. Przed dokonaniem inwestycji w jakikolwiek subfundusz WIOF należysię skontaktować z swoim doradcą inwestycyjnym i zapoznać się wszelkimiodpowiednimi dokumentami dotyczącymi poszczególnych subfunduszy, takimi jaknajnowsze roczne lub półroczne sprawozdania lub skrót prospektu, któreokreślają szczególne ryzyka związane z danym subfunduszem wraz ze wszelkimispecjalnymi ograniczeniami, które mają zastosowanie, i podstawątransakcji.