06.10.2004

Bylo by těžké ignorovat úspěchy Brandes Investment Partners v roce2004. Tato americká investiční společnost vydělala loni velké peníze nabritském trhu tím, že vsadila na společnosti Marks & Spencer (LSE: MKS)a Abbey National (LSE: ANL).

Ačkoli jejich volby nejsou na seznamu kandidátů Qualiportu, na Brandes jeskutečně úžasná jejich víra ve vybírání jednotlivých titulů, jehožprůkopníkem byl „otec hodnotového investování“, Benjamin Graham, ve30. letech 20. století. Správcovská společnost je skutečně hodnanásledování, pokud se stále drží toho, co je psáno v knize „TheInteligent Investor“ (Inteligentní investor) a pojmu „hranicebezpečnosti“ a pokud pro ni pracuje investiční manažer, který tvrdí:„Nežádáme naše analytiky, aby nám doporučovali tituly – chceme ponich, aby zhodnocovali byznys“! Nelze se tedy divit, že Grahamova hodnotováfilozofie Brandes tak dobře posloužila. Tak se společnost stala jednouz nejrychleji rostoucích správcovských společností na světě. Odzaložení firmy v roce 1974 již v roce 1984 dosáhl objem aktiv podsprávou hodnoty 11 milionů USD. V roce 1994 se aktiva rozmnožila na3,9 miliardy USD a v roce 2004 dosáhla hodnoty 87 miliard USD. StrategieTakže jak vypadá strategie Brandes v praxi? Následující řádky bylyvyňaty z „The Search for Value“ (Hledání hodnoty), dokumentu z webovéprezentace společnosti, a shrnují filozofii vybírání jednotlivých titulů:Jak zjistíte hodnotu akcie? Analyzujeme dlouhodobou míru návratnosti,cash-flow, silné stránky rozvahy, management, aktiva a likviditu. Často takéhodnotíme transakce na privátním trhu, to abychom stanovili skutečnou,neboli tržní, hodnotu. Hledáme společnosti s potenciální hranicíbezpečnosti – takové, které se prodávají za cenu, která je nižšínež náš odhad vnitřní hodnoty. Hranice bezpečnosti nám umožňujevyvarovat se chyb a nejistot. Je to konzervativní přístup, který všakpomáhá ochránit kapitál a umožňuje nám dosáhnout zisku. Jsou pro Vašimetodologii důležité i účetní údaje? Účetní údaje mohou býtjakožto měřítko hodnoty velmi zavádějící. Například: zastaraláocelárna může být méně hodnotná, než je její oficiálnězveřejňovaná hodnota dle účetnictví. A naopak, známá, dominantníznačka může mít nesmírnou hodnotu, která není v účetnictvízaznamenána. Vlastníte akcie s nízkým poměrem „price to earning (P/E)“(vyjadřuje podíl tržní ceny akcie a výnosu na jednu akcii)? Většinaz našich akcií má nízký poměr P/E. To je základ našeho přístupu. Alestejně jako u hodnoty aktiv, i zisky mohou potřebovat úpravu – a my sezaměřujeme na „normované“ příjmy, ne jen na nedávné výsledky.Obecně vzato se snažíme zaplatit co nejméně za budoucí příjmy.

Jak důležité jsou pro Vás dividendy? Podstatné je, že dividendynebereme v procesu vyhledávání titulů v potaz. Ačkoli při oceňovánítakových dobrých koupí jsou ve většině případů dividendynadprůměrné. Je skutečně možné získat společnosti tak levně? Ano.Hodně společností jsou přehlížené, nepochopené oběti zmatených reakcíinvestorů, jejich bláhových obav a přehnané honby za krátkodobými zisky.Často dokážeme získat společnosti levně v období, kdy čelímomentálním těžkostem nebo když jsou podmínky na trhu obecně špatné.Myslíme nezávisle a investiční rozhodnutí činíme na základěkvantifikovatelných důkazů. Hledáme, abychom sebe sama chránili předvlivem krátkodobých veřejných sentimentalit, a naše činy bývajív rozporu s obecnými názory. Jsme trpěliví, konzervativní investoři,kteří jsou ochotni čekat na zhodnocení. Hledáme, abychom vydělali nazměnách korporátních cílů a strategií, které zvyšují skutečnouhodnotu firem. Trh často na pozitivní změny reaguje zpomaleně, což dávápříležitost trpělivým hodnotově orientovaným investorům. Jakou rolihrají ve Vašem investičním procesu ekonomické a průmyslové analýzy?Analýzy a snaha předvídat budoucí makroekonomické trendy nehrají v našeminvestičním procesu žádnou roli. Například: nezakládáme investičnírozhodnutí na naší představě budoucích změn úrokových sazeb nebo růstuekonomiky. A jak je při přijímání investičních rozhodnutí důležitýmanagement společnosti? Preferujeme společnosti, v nichž je manažerskýtým oddaný zájmu akcionářů a ne budování impéria a vlastního zisku najejich úkor. Hodnotíme širokou škálu faktorů, jako je odměňovací řád,skladové hospodářství, manažerské cíle, stanovy a činy, které indikujípřístup k vlastníkům firmy. Jak je Vaše portfolio diverzifikované?Portfolio je složené z 45–75 titulů. Věříme, že nám náš hodnotovýpřístup umožňuje vlastnit takové tituly, které se významně liší odsložení populárních indexů. Jak dlouho tituly držíte a jaká je Vašeprodejní strategie? Nemáme určenou žádnou fixní dobu. Akcie můžemedržet tak dlouho, dokud vnitřní hodnota převyšuje tržní cenu. Jakmilecena akcie společnosti dosáhne námi stanovené vnitřní hodnoty, nebo kdyžnajdeme lepší alternativu, prodáme. Průměrná doba držení akciív portfoliu je tři až pět let. Zdroje: 3. Motley Fool’s Value Investornewsletter, vydávaný ve Velké Británii jako průvodce britských investorů(26/10/04) 4. Brandes Investment Partners LLC.